دسامبرژانویهفوریه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۲۱ ژانویه میلادی تقویم دله، بیست و اولین روز هسته. این روز گادِر ۳۴۴ روز (کبیسه سال ِ۳۴۵اُمین روز) تا سال باقی هسته. این روز آمریکا دله کَشه بَییتِن روز هسته.

اتفاقات دچی‌ین

بزائی ئون دچی‌ین

بمرده ئون دچی‌ین

دپیته چرخه تو دچی‌ین

بوریم بگردستن دچی‌ین