جو هوتسونگ (چینی جه: 朱厚熜، که تلفظ وانه: Zhū Hòucōng) اتا چینی امپراتور، مینگ سلسله جه، بی‌یه. وه ره اسا جیاجینگ نوم جه اشناسنّه. جیاجینگ سال‌های ۱۵۲۱-۱۵۶۶ حکومت کارده و وقتی بمرده وه ره سودی لقب هدانه و وه ره شی‌زونگ معبد دله چال هاكردنه.

چیاچینگ
چین ِامپراتور
جیاجینگ ِنقاشی

جیاجینگ ِنقاشی
زمون ۱۵۲۱-۱۵۶۶
لقب(ئون) سودی
قبر شی‌زونگ
سلسله مینگ

منابعدچی‌ین

  • David Crystal. The Cambridge Biographical Encyclopedia. Cambridge University Press, 1995. p.1024. ISBN ‎ISBN 0-521-43421-1.