اصلی منوی ِوا هاکردن
دسامبرژانویهفوریه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۱۶ ژانویه سالِ شونزهمین روز، گریگوری تقویم دله، هسته و این روز دله ۳۴۹ روز سال جه باقی بموندسته (روز کبیسه سال دله).

فهرست

اتفاقاتدچی‌ین

بزائه‌ئوندچی‌ین

بمرده‌ئوندچی‌ین

دپیته چرخه‌تودچی‌ین

بریم بگردستندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که ۱۶ ژانویه خَوری دَره ره پیدا هاکنین.