دسامبرژانویهفوریه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۶ ژانویه سالِ شیشمین روز، گریگوری تقویم دله، هسته و این روز دله ۳۵۹ روز سال جه باقی بموندسته (۳۶۰ روز کبیسه سال دله).

اتفاقات دچی‌ین

 
ساموئل مورس

بزائه‌ئون دچی‌ین

بمرده‌ئون دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین