سامورایی (جاپونی جه: ) جاپون نظامیون ره گانّه که پیش از صنعتی بیّن اینتا کشور دله دَیینه. وشون جاپون اشرافی خانواده‌ئون جه بینه که خار ارتش‌ئون دله کار کاردنه و دای‌میو (مله‌ای اربابون) وسّه خدمت کاردنه. وشون سال ۱۱۵۹ میلادی جه داخلی جنگ‌ئون دله شرکت هاکاردنه.

اتا سامورایی سال ۱۸۶۰
اتا سامورایی سال ۱۸۶۰

سامورایی‌ها سوارکارونی ماهر بینه و شمشیر، کمون و نیزه استفاده هاکردن ره بلد بینه ولی ویشته اتا شمشیر جه کار کاردنه که وه ره گاتنه «کتانا»، همینسه اینتا شمشیر وشون نماد هم حساب وونه. وشون اتا بلند شمشیر «تاچی» و اتا خورد ِغمه «تانتو» هم داشتنه. وشون گاتنه که خادی وشون ِروح این شمشیرون دله کته و همینسه ونسه خله احترام قائل بینه.

سامورایی ات‌تی کلمه هسته که فقط مردون وسّه به کار شونه ولی چنتا زنان هم تاریخ دله سامورایی حیساب بینه. ساموراییون اگه شکست بخارد بون، ات‌تی خادکاشی مراسم، که وه ره «سپوکو» گاتنه، دله شه ره کاشتنه چون گاتنه بمردن، بی‌افتخار زندگی هاکردن جه بتتره.

هنتا ساموراییون حرکات و کارونی که کاردنه ورزشون مختلف نوم جه دره انجوم وونه. مثل جودو، کندو و مدیتیشن.