دسامبرژانویهفوریه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۱۷ ژانویه سالِ هیودَهمین روز، گریگوری تقویم دله، هسته و این روز دله ۳۴۸ روز سال جه باقی بموندسته (۳۴۹ روز کبیسه سال دله).

اتفاقات دچی‌ین

بزائه‌ئون دچی‌ین

 

بمرده‌ئون دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین