دسامبرژانویهفوریه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۲۵ ژانویه سالِ بیست و پنجمین روز، گریگوری تقویم دله، هسته و این روز دله ۳۴۰ روز سال جه باقی بموندسته (۳۴۱ روز کبیسه سال دله).

اتفاقات دچی‌ین

بزائی‌ئون دچی‌ین

مرگ‌ها دچی‌ین

عییدون دچی‌ین

دپیته چرخه تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین

شابلون:میلادی