دسامبرژانویهفوریه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۲۵ ژانویه سالِ بیست و پنجمین روز، گریگوری تقویم دله، هسته و این روز دله ۳۴۰ روز سال جه باقی بموندسته (۳۴۱ روز کبیسه سال دله).

اتفاقاتدچی‌ین

بزائی‌ئوندچی‌ین

مرگ‌هادچی‌ین

عییدوندچی‌ین

دپیته چرخه تودچی‌ین

بریم بگردستندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که ۲۵ ژانویه خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

شابلون:میلادی