بیسائو گینه اتا کشور نوم هسه که آفریخا قاره دله دره.

پرچم اف بیسائو گینه

جوغرافیدچی‌ین

اینتا کشور گتی ۳۶۱۲۵ کیلومترمترموربع هسه.اینتا کشور۱/۱ میلیون نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم بیسائو هسه.

فرهنگدچی‌ین

سیاستدچی‌ین

اینتا کشور حوکومت جوموری هسه.

ایقتصاددچی‌ین

اینتا کشور پیل یکا نوم پزو هسه.

تاریخدچی‌ین

اینتا کشور قدیم دله ئیسپانئون کولونی بیه.

دپت چرخه‌توئوندچی‌ین