دسامبرژانویهفوریه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۳ ژانویه سالِ سومین روز، گریگوری تقویم دله، هسته و این روز دله ۳۶۲ روز سال جه باقی بموندسته (۳۶۳ روز کبیسه سال دله).

اتفاقات دچی‌ین

 
مارتین لوتر

بزائه‌ئون دچی‌ین

بمرده‌ئون دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین