نروژی زوون در اصل دِتا زوون نوم هسته که نروژ ِکشور دله گپ بَزه وانه. این دِتا زوون بوکمال و نینورسک هستنه که هر دِتا این کشور دله رسمی زوون هستنه.

نروژی ِدِتا گِنِش این کشور ِرسمی زوون هَستنه. نروژ ِزوونون ِنقشه ره وینّی (سال ۲۰۰۷):      بوکمال      نینورسک      هر دِتا

بوکمال (bokmål) اتا کتابی زوونه که دانمارکی ره موندِنه. ولی نینورسک (nynorsk) جدیدِ نروژی هسته که سوئد ِشمال ِمردمون ِزوون واری هسته. این دِتا زوون سال ۱۸۸۵ جه هر دِتا نروژ ِرسمی زوون بَیینه.

منابعدچی‌ین