فزیک یا فیزیک اتا یونانی کلمه هسه که طبیعتِ دانش ره معنی دِنه که ونه عامیانه‌ی صورت تعریف اینتی بونه: «فیزیک ماده و ونه حرکت علم هسه.» علمی که انرژی، نیرو، جرم و الکتریکی بار اصول جا سر و کار دارنه. ونه تخصصی تعریف اینتا هسه: «طبیعت عمومی تحلیل کومک کنده تا یاد هائیریم که امه دنیا رفتارون چه‌تی هسه.»