دسامبرژانویهفوریه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۵ ژانویه سالِ پنجمین روز، گریگوری تقویم دله، هسته و این روز دله ۳۶۰ روز سال جه باقی بموندسته (۳۶۱ روز کبیسه سال دله).

اتفاقات دچی‌ین

بزائه‌ئون دچی‌ین

 
شاه جهان

بمرده‌ئون دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین