اصلی منوی ِوا هاکردن
دسامبرژانویهفوریه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۲ ژانویه سال ِدومین روز، گریگوری تقویم دله، هسته و این روز دله ۳۶۳ روز سال جه باقی بموندسته (۳۶۴ روز کبیسه سال دله).

فهرست

اتفاقاتدچی‌ین

بزائه‌ئوندچی‌ین

بمرده‌ئوندچی‌ین

دپیته چرخه‌تودچی‌ین

بریم بگردستندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که ۲ ژانویه خَوری دَره ره پیدا هاکنین.