دسامبرژانویهفوریه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۲۲ ژانویه سالِ بیست و دومین روز، گریگوری تقویم دله، هسته و این روز دله ۳۴۳ روز سال جه باقی بموندسته (۳۴۴روز کبیسه سال دله).

اتفاقات دچی‌ین

بزائی ئون دچی‌ین

بمرده ئون دچی‌ین

دپیته چرخه تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین

شابلون:میلادی