دسامبرژانویهفوریه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۲۲ ژانویه سالِ بیست و دومین روز، گریگوری تقویم دله، هسته و این روز دله ۳۴۳ روز سال جه باقی بموندسته (۳۴۴روز کبیسه سال دله).

اتفاقاتدچی‌ین

بزائی ئوندچی‌ین

بمرده ئوندچی‌ین

دپیته چرخه تودچی‌ین

بریم بگردستندچی‌ین

شابلون:میلادی