مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۱۲ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۶۳اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۶۴اُمین روز إستِنه. ۱۲ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۰۲ روز کار دارنه.

اتفاقات

دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو

دچی‌ین

بریم بگردستن

دچی‌ین