مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۲۷ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۷۸اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۷۹اُمین روز إستِنه. ۲۷ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۸۷ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین