مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۷ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۵۸اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۵۹اُمین روز إستِنه. ۷ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۰۷ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین