مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۱۷ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۶۸اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۶۹اُمین روز إستِنه. ۱۷ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۹۷ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین