مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۳۰ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۸۱اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۸۲اُمین روز إستِنه. ۳۰ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۸۴ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین