مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۵ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۵۶اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۵۷اُمین روز إستِنه. ۵ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۰۹ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین