مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۱۵ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۶۶اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۶۷اُمین روز إستِنه. ۱۵ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۹۹ روز کار دارنه.

اتفاقات

دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو

دچی‌ین

بریم بگردستن

دچی‌ین