مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۱۶ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۶۷اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۶۸اُمین روز إستِنه. ۱۶ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۹۸ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین