مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۲۴ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۷۵اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۷۶اُمین روز إستِنه. ۲۴ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۹۰ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین