مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۱۰ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۶۱اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۶۲اُمین روز إستِنه. ۱۰ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۰۴ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین