مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۱۱ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۶۲اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۶۳اُمین روز إستِنه. ۱۱ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۰۳ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین