مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۲ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۵۳اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۵۴اُمین روز إستِنه. ۲ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۱۲ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین