مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۲۰ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۷۱اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۷۲اُمین روز إستِنه. ۲۰ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۹۴ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین