مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۲۹ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۸۰اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۸۱اُمین روز إستِنه. ۲۹ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۸۵ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین