مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۸ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۵۹اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۶۰اُمین روز إستِنه. ۸ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۰۶ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین