مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۲۶ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۷۷اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۷۸اُمین روز إستِنه. ۲۶ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۸۸ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین