مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۴ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۵۵اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۵۶اُمین روز إستِنه. ۴ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۱۰ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین