مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۲۳ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۷۴اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۷۵اُمین روز إستِنه. ۲۳ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۹۱ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین