مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۲۳ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۷۴اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۷۵اُمین روز إستِنه. ۲۳ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۹۱ روز کار دارنه.

اتفاقات

دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو

دچی‌ین

بریم بگردستن

دچی‌ین