مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۳ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۵۴اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۵۵اُمین روز إستِنه. ۳ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۱۱ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین