مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۶ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۵۷اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۵۸اُمین روز إستِنه. ۶ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۰۸ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین