مهژوئنژوئیه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۱۸ ژوئن روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۶۹اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۷۰اُمین روز إستِنه. ۱۸ ژوئن جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۹۶ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین