گپ جا
گپ جا

اینجه سؤال دارنی بنویسین

دله راه:
وپ:دب
اینجه بـِتونّی شه گپ و حَرف ره بَزنین یا اگه اِتجور بدجور-به‌چم ِمُشکل دارنی باوّین تا حَل بَواشه. همینتی بتونّی شه کارون ره دیگرون وسّه باوّین تا شِمه جه کایری هاکِنِن. شِمه گَپ نَوِِنه «مازرونی ویکی‌پدیا» جه بی‌ربط بائِه (تبلیغ یا اِسپم واری) اگه اینتی نَوائه، شِمه گپ ره این صفحه جه وَرمی ات‌جا دیگه یا اصلاً حذف کامبی.
 • اگه شِما تازه کار هستنی و دَچی‌ین و بنویشتِن سَره مشکل دارنی، بـِتتر هسته که شه سوالات ره سوالات ِمخصوص ِصفحه دله بَنویسین تا مدیرون شِمه جواب ره همونجه شِمه سوال بـِن بَنویسِن.
 • اگه مازرونی گپ بزوئن ره بَلِد نینی یا نِخانّی این زوون جه بَنویسین فارسی یا انگلیسی بنویشتن وسّه بتونّی سفارت‌خنه جه استفاده هاکِنین.
نظرسنجیون کاربزوئن اینتا صفحه جه
 • تازه گپ‌ئون ره این صفحه بـِن بی‌یِلین.
 • پایان شه گپون نشون "~~~~" بئلین تا شِمه امضا و تاریخ خودکار بی‌یشته بَوِه.
دِمبال بَگِردِستن

اینجه بتونّی قبلاً ِبَزه‌بیی گپون ره پیدا هاکنین و بَخوندین:


Archive
تلمبار هکردن
1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8search button دچی‌ین

فارسی دله وه را جستجو ترجمه هاکردنه، برار محک هم بائوته چرخ هایی. امه زوون دله جستجوی وسه خله کلمات دارمبی که تبرستان دیکشنری دله بنویشت هسته. شمه نظر کمینتا ره انتخاب هاکنیم؟ Esmaeil (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۴۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

 • چرخ هییر یا چرخه تو و یا دفشوسِّن: هر یک از این سه تا مه وسه چندان فرقی نکنه ولی مهم اینه که ایراد دستوری نداره هایی و یا هی که استفاده بونه کوتاه شده هاییر و هییر هسِّه و کاملا محاوره ای . اگه مایل باوِّیم مصدری استفاده نکنیم (( دفشو)) چیز خوبیه ولی اصراری روی این پیشنهاد ندارمه. baboli 19 ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۵ (UTC)
 • مه نظر هم جستجو بتونده چرخ هاییر، چرخ بَییر یا چرخ بَیی بوئه و جستجوی پیشرفته وسّه هم پچکول جالبه. مه دلیل هم اینه که کلماتی که چرخه تو واری بائن ره همه‌ی لهجه‌ئون ِگنش‌کرون نفهمنّه خصوصاً اگه کلمه جمله دله نکِت‌بائه و تیناری اتا باتوم (=دکمه) سر بنویشته بو. مِن که پیش از اون که مازرونی سَره تحقیقات هاکنم، هیچ گادِر چرخه تو یا دفشوسِّن ره نشناست‌بیمه. البته اینان جه هم با این حال خله مشکل ندارمه شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
 • مه نظر "چرخ هاییر" هسته، بقیه هم خارنه اما کم کاربردترنه و همه متوجه نوونّه. Esmaeil (بحث) ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اگه جستجوی پیشرفته وسه هم خوامِبی واژه ای انتخاب هکنیم ، دفشوسِّن خیلی جالب به نظر رسنه. لطفآ اسا که خوانه عوض باوِّه و غیر از آما هم شاید کسی نظری هده search button ره بین چرخ هیتن و هایتن هم به رای بِلِّیم.

چرخ هییر مختص بابل هسته و عمومیت ندارنه. Esmaeil (بحث) ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

نخیر حضرتعالی اطلاع ندارننی مختص بابل نیه چون در کل شهرستان بابل و شهرستان بابلسر و فریدونکنار بهنمیر و ..... که جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر هسِّنه استفاده بونه اسم این لهجه بابلی هسِّه انا مختص بابل نیه.

سلام، من اتا گرگانی مازرونی زوون هستمه. همونطی که دوننی گلستان دله هوم چندتا شهر دله مازرونی زوون گپ بزه وونه که عبارتنه: استروا (گرگان)، کارد مله (کردکوی)، نوکنده و بندرگز. این کلماتی میون که شمان جستجو وسته پیشنهاد هاکاردنی چرخ بیی و چرخ بییر امه لهجه وسته آشنا تره. شمه گگه.Gatrika (بحث) ‏۳۰ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۲۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

گونئی آزربایجان دچی‌ین

مه پیشنهاد این هسته که اینتا مقاله‌ی نوم ره هاکنیم: ایرانِ آذربایجون لطفاً شه نظر ره بیان هاکنین. Esmaeil (بحث) ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۳۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@Esmaeil من ترجیح دمبه که اینتا ویکی مدیر کلا عوض بوو. این جه پر بهی‌یه از کارورونی که مازنی ندوننه و پان ترکیست ره علنن تبلیغ کاننه. من ههم همون ایرانِ آذربایجون رو موافق هستمه . این سیاسی بازی هایی که برنارد لوویس و موساد ایرانسته دکاشتنه ره ونه دانشنامه دله بیاردن؟؟؟؟ من ندومبه وجدان آدمیزاد کجه دره ؟؟؟ پولسته چه کارا که نکننه مردم... خدایا ته شه رحم هاکن .. مازندران چه ربطی به زوون ترکی دارنه .. اگه ویکی مغولی بی بو اره ... مغولی اتا زوون از خانواده ی زوونای ترکی هسته ... اما اینجه مازندرونی ویکی هسته ...چه ربطی به اونتا مسایل دارنه ... هیچ ایرانی ای ویکی فارسی دله ننویشته آذربایجون شمالی (جوموری آذربایجون سته) ولی اینجه اتا ریکا بموئه ویکی فارسی وچونون ره بته بی سواد و وشون ره توهین هاکرده ... ولی محک فقط هارشیا و گپ نزوئه ... ولی اما حقیقت ره گامبی محک ره ور خرنه ... ونه Sysop عوض بوووه ...والسلام... من بقیه مازرونی هاره صوبت کامبه ..هارشینم وشون نطر چچی هسته ... اعصاب نلنه که فعالیت مفید داریم ... هرچی کشمبی از دست این "پول" هسته ..امروز روز دانش ره هم خرید و فروش کانه....TheStrayDog (گپ) ‏۹ فوریه ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
مه گمه ببوشه آزربایجون (ایران)، اینتی دیگه ویکی‌ئون واری هأسه --)_|_\\_\ (بحث) ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۰۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
وختی زمی گوگل دله جنوبی آزربایجون أتا خار مطلب نیارنه ئو نشون دنه که ای نوم رایج نیه ئو نه به‌ساتو واری هأسه --)_|_\\_\ (بحث) ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۰۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
البته مه ئه‌سا فارسی گوگل ره چأرخ بأزومه ئو بأدیمه أنده مطلب دأره وه‌نه درون، انگلیسی گوگل جا نه‌شون هدا مه ره که أتا سایت رسمی (أتا خبرگزاری) نیه بأئره جنوبی آزربایجون --)_|_\\_\ (بحث) ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۱۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
آذربایجون درستر نیه؟ آذر فارسی هسته، آزر فکر نکمبه اصالت داره. Esmaeil (بحث) ‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۹:۱۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
نا، ئه‌سایی زمون انگلیسی ئو آلمانی دله گنه Azer ئو Aser ئو نأئونه Ather ئو Ader ئو اصلا آلمانی ئو انگلیسی هم نمونه نیارمی، سخت بونه که واری تلفظ ئون حرف ئون ره سوا هاکنیم، اینتا مه هارشا بیه، ولی وختی اینجه ویمبه ولگ جا بزونه صفحه، دیگه ندومبه چیشی بأئورم --)_|_\\_\ (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۹:۴۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
 • مخالف وقتی قانون صریحاً گانه «اگه شمه زوون دله اتا جای ِنوم وجود ندانّه، ونه اونجه‌ی محلی نوم ره شه خط جه بنویسین» ونه قانون رعایت بَواشه و نتومبی نظرخواهی یا ونجه بدته رای‌گیری راه دِمبَدیم. شدیداً مخالفمه… شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۹ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۹:۵۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
 • یعنی آذربایجون امه زوون دله دنیه؟! بتومبه بپرسم تبریز کمینتا استان دله دره؟ Esmaeil (بحث) ‏۲۹ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۰۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  • «آذربایجون» اتا کشوره و «شرقی آذربایجون» هم اتا استان هسته ولی «گونئی آزربایجان» اتا غیررسمی منطقوئه. وقتی رسمی نوم وجود دانّه، ونه رسمی نوم ره - محلی نوم جا - استفاده هاکنیم و این قانون وقتی انجام وانه که رسمی نوم و مازرونی نوم وجود ندارِن.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۴۳ (UTC)

اینتا بحثی که مطرح کندی قطب جنوب سه صدق کنده. فرض هاکن اتا منطقه نوم قطب جنوب دله بوئه پالئولند، چون مازرونی دله ونه سه نومی ندارمی همونتا ره استفاده کمبی. اما آذربایجان امه تک بن دره وه ره گمبی آذربایجون حالا اگه خوانی جمهوری آذربایجون جا قاطی نووه بئو ایران آذر بایجون. گونی آذربایجون یا جنوبی آذربایجون اما ندارمبی. اتا مساله دیگه هم این هسته که کش هدائن اینتا موضوع به مصلحت امه ویکی نیه. Esmaeil (بحث) ‏۲ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۱۷ (UTC)

دقیقاً این قانون اینجه کاربرد دانّه و شکّی دنی‌یه ولی بحث دوم ات‌چی دیگوئه. چچی وسّه اَمه ویکی ِصلاح نی‌یه؟ مِن که مشکلی احساس نکامبه و این مسئله مه وسّه مشکلی پیش نیارده. اگه هم مشکلی بی‌یه قانوناً محکومه. هر ویکی ِدله‌یی (=داخلی) مسائل فقط اون ویکی ِکارورون ره مربوطه و بقیه نتونّه شه ویکی دله (مثلا فارسی وپ دله) ونه خوری تصمیم بَییرن و حتی ونه خوری گپ بزنن ونه خلاف قانوناً محکومه. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۴ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۰۳ (UTC)

مه نظر دچی‌ین

اول باوِّم که دونِّنی که من فقط قصد پیشرفت این ویکی ره دارمه و قصد قهر بکردن و بوردن ره هم ندارمه به مقتضای شه سن که اتا کم زیاده مه دیدگاهها بتونِّه شما جوونا جا اتا کم فرق هکنه .از زحمات بی دریغ دبزرگوار اسماعیل و محک جا که خله زحمت بکشینه تا اسا ممنون هسِّمه.و اما بعد: همونجور که قبلا عرض هکردمه و شدیدا با این واژه ترکیبی ساختگی که قطعآ اگه کسی نشناسه محک ره گنه وه منظور دارنه ولی من دومِّه اینتا ناشی از عدم اطلاع وشون از پان آذربایجانیسم هسِّه همونطور که باوتمه من اون منطقه دله زندگی هکردمه و وشون زبون ره خله خار دومِّه وباوتمه که گونئی اصلا ترکی آذری دله دنیه و دقیقآ امه (افتاب کل = جایی که افتاب کفنه) معنی ره دنِّه.وشون درنه شه وسه کلمه سازننه ایرادی ندارنه ولی نتوننه اسم رسمی ره بسازن من محک جا پرسمه اسم رسمی یعنی چی کی اینتا اسم ره سازنه و کی صلاحیت دارنه بسازه؟ شما اینا ره در نظر بیتی ؟اگه اینجه شخصی هسِّه که ببخشید من اینجه مزاحم بومه و اگه ویکی پدیا هسِّه که کاملا عمومی هسِّه حتی برای هر کسی با هر زبون. پس کی تعیین کنِّه این موضوع نونه نظر خواهی باوِّه یا نا؟ درسته نونه نظر خواهی باوِّه برای چنین موضوعات کاملا واضح و روشن و با اتا کم دقت و پی بوردن به شه اشتباه و عذر خواهی از همه محک بتونِّه این کار ناصحیح که اولی و آخری نیه ره اتا کم جبران هکنه .

همون طور که چندین بار اسماعیل جا بپرسیمه آیا شما سنگون ( سنگ ها)و پیرنون(پیراهن ها) و قندون ( قند ها) و.... ره بکار ورننی و وشون هم با همین رویه محک هیج جوابی ندنِّه و حتی توانایی این ره ندارنه که قبول هکنه ..... اسماعیل جا پرسمه اگه شما اینجور جمع ها ره بکار ورنی لطفا شه محله ( روستا یا شهر) ره باو کجوئه خوامِّه بدونم آخه خله عجیب و جالبه.اینتا مسئله ره جدی بیرین حال محک با رویه دیگر و شما با رویه تشخیص شخصی بدون ارایه دلیل و کاملا غیر منطقی و علمی دری شه کار ره پیش ورنی دور شمه دوره فعلا هر طور بتوننی بتاجین همدیگه جا در بدعت گذاری -تغییر دستور زبان - اصرار بر قبولاندن نظرات شخصی بی سند و کاملا غیر علمی سبقت بیرین .baboli 19 ‏۴ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۲۹ (UTC)

برار اسکندر عزیر من راجع به جمع دوستن قایده شه نظر ره قبلن شمه خدمت عرض هاکردمه: "مساله جمع وسه هم توضیح هدامه که فقط اجسام غیر جاندار همچون دونه و نون که شما فرمایش هاکردی ونه ا یا ها جا جمع دوندیم. جاندارون و سایر موارد مجازی ره ونه ون جا جمع دوندیم." تعجب کمبه گنی جواب ندایی؟!
علاوه بر ایان علامتونی/علامتایی/علائمی که مطرح هاکردمی، اتا قاعده دیگر هم دره که تاسا مورد توجه قرار نئیته اون هم تکرار هسته:
 • وچه: وچ‌وچه/وچون/وچه‌ها(که دخیل از فارسی هسته)
 • کیجا: کیج‌کیجا/کیجائون
 • ریکا: ریک‌ریکا/ریکائون Esmaeil (بحث)


برار جان اینجه شما همه چی ره با ئون و ون جمع ونِّی .جالب اینه که قبول دارنی که مه حرف درسته ولی عمل نکنِّی .ضمنا نائوی که اینا کجه ی لهجوئه؟خوامِّه دونم.قبلا شمه خدمت باوتمه ولی ذره ای اهمیِّت ندایی ( البته شمه عادت هسِّه که اتا مورد ره جواب دنِّی و بقیه ره بی جواب الِّنی )که شبکه مازندران برنامه مازرونی ره هارشین و بوینین هر شو که اتا محل شوننه آیا اتا نفر به شمه قواعد جمع عمل کنِّه؟ من خله دقت هکردمه و اتا هم نشتوسِّمه حتی مواردی که مه نظر بهتره که با ون جمع دوس باوه ره با ( ا ) و ( ها ) جمع ونِّنه.مثل کیجائون -ریکائون -مارون - پرون و همه موارد جاندار اما اون مجازی ره کجه جا بیاردی مجازی یعنی چی ؟ یا اسم ذات هسِّه و یا اسم معنی مثلا دکته ئون ولله بالله غلط اندر غلطه آخه چه انِّه شه حرف عاشق هسِّی اتا کم انعطاف دار وینِّی دری اشتباه کنِّی ای ادامه دنِّی این روند ره من زیاد توضیح ندمِّه چون دومِّه مه تون بهتر اینا ره در بوردی ولی چه قبول نکنِّی بمونسِّمه برار همه اشتباه کنِّنه.baboli 19 ‏۵ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۲۱ (UTC)

سپاسگذاری دچی‌ین

با درود فراوان خدمت سرپرستان و کاربران گرامی ویکی پدیای مازندرانی، خواستم به خاطر تلاش فراوانی که در زمینه شناساندن فرهنگ و تاریخ کردستان در این ویکی انجام می دهید، سپاسگزاری کنم. ولی متاسفانه در زمینه ادبیات کردی کار زیادی در این ویکی انجام نشده است که امیدوارم در آینده بهبود یابد. بنده در ویکی های کردی(سورانی)، فارسی، انگلیسی و عربی مقاله می نویسم و به ویکی های دیگر هم سر می زنم. ویکی پدیای مازندرانی از این نظر واقعا فعال بوده است. با آرزوی سر بلندی فراوان برای شما عزیزان و پوزش بسیار از اینکه به سبب آشنایی کم با زبان طبری، به فارسی نوشتم. Pirehelokan (بحث) ‏۶ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۵۹ (UTC)

نظر لطفتان است. اینجانب شخصاً سعیم براین است که مسائل پیرامون اقوام ایراینیج شمال‌غربی را در ویکی‌مازنی گسترش دهم. در این راه کردستان را نیز مورد مطالعه قرار دادم. این سرزمین دارای تاریخ معاصر بسیار جالبی است که علاقه شدیدی بدان یافته‌ام لیکن متأسفانه از ادبیات کردی چیزی نمی‌دانم. با اینحال بعضی مقالات (خیلی محدود) در این زمینه وجود دارند.(مثالش را ببینید) امیدوارم بتوانیم هوای همدیگر را داشته باشیم (گرچه به‌صورت جزئی و ابتدایی)--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۱ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۲۸ (UTC)

گپ و سپاسگزاری دچی‌ین

با درود.از کاورونی که در ویکی مازندرانی فعالیت کنّنه تشکر کمه.تاریخچه اینتا ویکی ره هارشیم موتوجه بومی که افراد فعال در اینجه از انگوسهای دست فراتر نشونه.حتا بعضی از مدیرون اینتا ویکی حتا برای سرگرمی هم بیه در طول سال اتا نوشته هم ننویسننه.چه؟آیا واقعن وقت نارننه؟ویمّی که اتا تازه کار وارد اینتا ویکی بونه و اولا خله تلاش کنه و با افراد با سابقه کل کل کننه و بعد از مدتی دل زده بونه و کنار کشنه.چه؟و نیز اینتا ویکی در جذب نو کارورون و نگهداری اونا عاجز هسه.چه؟از شروع فعالیت اینتا ویکی دو کارور همیشه فعال بینه. بیشتر از همه کارور محترم محک و دیگه کارور محترم Esmaeil.اخیرن کارور محترم تازه ای به نوم Aleksandr19 وارد اینتا ویکی بیه و خله موشتاق کار هکردن و تغییر شکل هدائن ساختار اینتا ویکی هسه.اینتا باعث خوشحالی هسه.انشالله کارور محترم Aleksandr19 هر روز بیشتر فعال باشه و مقالات بیشتری بنویسه.امیدوارمی اینتا ویکی هر روز کارورون فعال بیشتری داشته باشه.نقش مدیرون در جذب و فراری هدائن نو کارورون خله نقش دارنه.شمال بزرگ (بحث) ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۶:۳۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ولا چیزی مه ره ندننه، فقط عشق هسته باعث بونه اینجه فعالیت هاکنم. من به شخصه اونچه که در توان داشتمه انجام هدامه. تکرار کمبه اینجه اتا آزاد دانشنومه هسته به مازرونی، هر کس بتونده وه ره دچینه یا ونه دله بنویسه. اما هم استقبال کمبی افراد جدید بین و بنویسن فکر و ایده هادن. اما اینجه خله مشکلات دارمبی، مهمترین مساله وه هسته که: اما درمبی چیزی ره تجربه کمبی که تاریخ دله بی سابقه نووه کم سابقه هسته، درمبی زوونی ره مکتوب کمبی که تا اسا ویشتر شفاهی بیه و کسی نیمو وه ره سامون هاده و گویش معیار ونه سه بساجه. علاوه بر وشون اما با تفاوت گویشون مواجه هستمی که شه مشکلات ره دارنه. جریان سره بنویشتن هم اتا پاس دیگوئه. بی علاقگی مازرونی ها به شه زوون از همه وشون بدتر هسته. در واقع اما درمبی اتا زوون در حال بمردن ره مکتوب کمبی. مدیرون خله نقش ندارنه، نقش ویشتر ره مردمونی دارنه که شه زوون و فرهنگ سه هیچ ارزشی قائل نینه، حتی ابا دارنه شه وچون جا مازرونی گب بزنن، امه هزارون ساله فرهنگ ره سی سال سر نابود هاکردنه. Esmaeil (بحث) ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۰۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
مه شه فیس بوک دله وألگ ئونی بأدیمه که مازرونی ئون شه فرنگ سه درنه کوشش کندنه، اینجه هم هرکاری بأبوشه، ویکی پدیا ره ربط دارنه که چن سال دیگه خار بأمونه، فیس بوک دله بأدیمه که 14000 (اشتباه نکوم بوئم) کس بیمونه أتا وألگ (حفظ مازرونی فرئنگ) ره لایک هاکردنه، امه مشکل بأنویشتن سه، همونتا که اسمائیل بأئوته واری هسه --)_|_\\_\ (بحث) ‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۳۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
مِن هم اسماعیل جان جه موافقمه؛ اَمه مشکلات عِلاج نوانّه و اتّا-دِتا هم نینه.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

بنویشتن مقاله ربات جا دچی‌ین

بنویشتن مقاله به صورت دستی خله وقت گیر هسه.چه جوری تومی ربات جا مقاله بنویسیم؟اینجه ظاهرن کسی ربات جا مقاله نسازنه.ربات کار ره خله تندتر کنه.کسی بلد نیه؟!شمال بزرگ (بحث) ‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۵۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

فکر هاکنم کارور:محک اتا روبات دارنه کارور:Mehdi و کارور:جواد هم که قبلاً اینجه دئینه روبات داشتنه. بشرزاد (بحث) ‏۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۲۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
مِن ربات دارمه؛ ولی وقت نا (چون کنکور وسّه درخوندمبه). البته اگه کارِ مخصوصی دارین یا مقاله بساتِن ِاکسل ِفایل ره دارین، کارها ره انجام دمبه ولی شرمنده هستمه که نتومبه فعلاً اتا تازه مجموعه ره شروع هاکنم.
شِما هم اگه مایل هستنی، بتونّی ربات بسازین؛ خله سخت نی‌یه و فقط ونه فارسی ویکی‌پدیای خِدآموج جه په‌رووی هاکنین، مه کمک سَر هم بتونّی حیساب هاکنین. یا اگه مایل به این کار هم نینی، بتونّی اکسل ِفایل ره طبق خدآموج بسازین و مه وسّه برسنین تا اجرا هاکنم.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۴ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
سلام گگ‌ئون؛ شمه همین گپ په با اون‌که مه سر خله شلوغه، دِتا پروژه ره انجام هدامه: رج:مکزیک ایالات و رج:آمریکا خوننده‌ئون. اگه زحمت نوانه ونه مقالات ره هارشین و اگه هم وقت نکاردنی همه ره بررسی هاکنین، دله‌دَکِت (=تصادفی) چنتا ره کاملاً بررسی هاکنین و هارشین چتی بَیینه، مِن وقت نکامبه که همه‌ی مراحل ره تیناری انجام هادِم، اگه لازم دونّی این کار دمباله پیدا هاکنه، ونه مه هِوا ره دارین. من هم سعی کامبه هرگادِر بی‌کار بَیمه، اولین فرصِت دله، بورم چارت و جدول بسازم :) --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۵ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۱۳:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
درود.بعضی از نوشتارون ره بدیمه.من موشکلی ندیمه.در ضمن اینجه [[۱]] فایل اکسل تمومی آبادی و شهرای ایران دره که چن هزارتا بونه.تا اونجه که تومه کومک کمه شمال بزرگ (بحث) ‏۶ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۱۰:۲۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
مه وسّه مقدور نی‌یه «اکسل» ِفایل دسته‌بندی هاکنم. رباتیک مقاله‌سازی ِمشکل همتنده‌ئه. روستائون مقاله ره هم چنتا رفع‌اشکال په بتومبی شروع هاکنیم. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۷ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۰۸:۱۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
برار مراحل اولیه ره درمه انجام دمبه تا روستائون مقالات ره بَنویسم؛ خامبه الفبا سَره بابل جه شروع هاکنم. بتتره که کاجه‌ی روستائون ره همونان لهجه جه بنویسیم. همینسه ونه جنابعالی اینتا ره بابلی لهجه جه وردگاردنی. البته خواهش کامبه که مازرونی زوون قواعد ره کاملاً رعایت هاکن (همینتی که هسته بائه). اعداد و علائم ره هم نونه حذف هاکنی یا تغییر هادی. شمه خنابدون: شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۸ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۱۲:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
شمه خواسته انجام بئییه.بابل دله و بندپی دله هسّه استفاده بونه.چون هسته عومومیت بیشتری دارنه هسته ره تغییر ندامه.شمال بزرگ (بحث) ‏۱۱ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۵۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
مرسی؛ مه کار هم تقریباً تموم بیّه. اینجه بتوندی ثبت بَیی‌ئون ره هارشی. بقیه ره هم کم‌کم ثبت زمبه. مه اینترنت سرعت خله پایینه و همینسه نتومبه ات‌دفعه همه ره ثبت هاکنم.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۲ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۱۵:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اتا تازه درخاست وپ:مازرونی کلمات برابر دله هدامه که همه‌ی برارون جه خامبه وه ره هارشن و جواب هادِن.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۲ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۱۵:۴۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

شمال جان اتا گتِ کار هسته که مِن وقت نکامبه که انجام هادم. ونه ات‌نفر مقالاتی که وشون نوم اشتباهی تایپ دارنه ره اصلاح هاکنه. «شابلون:بابل شهرستون» دله دِرِست ِعنوان وجود دانّه و ونه تموم مقالاتی که این شابلون دله سِرخ هستنه (فعلاً تا لاله‌آباد) ره رج:بابل شهرستون روستائون دله جه پیدا هاکنی و وشون ره منتقل هاکنی به اون اسمی که شابلون دله دره. مثلاً مِن لاله‌آبادِ بخشِ روستائون وسّه این‌کار ره هاکردمه: این صفحه دله اونان که بالا درنه ره تازه همین روش جه درست هاکردمه. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۰۸:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جهت اطلاع بابل روستائون تموم بَیینه و درشومبی بابلسر دله. بابلسری لهجه که خله اینتا جه فرق نکانده؛ کانده؟شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۷ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۰۹:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

با سپاس و خدا قوت.خله گت کار دری کننی.فرق لهجه بابلی و بابلسری تا اونجه که من دومه شبیه فرق لهجه کیاسری با ساروی هسه.با اینحال بد نیه نظر کارور: Aleksandr19 ره هم بدونی چون ایشون اطلاعاتشون در این زمینه خله از من بیشتره.شمال بزرگ (بحث) ‏۱۸ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۰۹:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
شمال جان مه کامپیوتر وسه اتا مشکل پیش بموئه که احتمالا چن روز یا چن هفته نتومبه بئم و شه کار ره ادامه هادم. همینسه عجله ای و ضرب العجلی بابلسر روستائون ره هم بساتمه... اگه مشکلی وجود دانه و دوستان گانه که بابلسر لهجه اتتی دیگه ئه، وردگاردستمه په همه ره اصلاح کامبه و بعد شومبی ساری مقالات سروقت که آمار ره ویشته افزایش دنه. ساری روستائون وسه سعی کامبه اتکمه تحقیق هم هاکنم و هر روستایی ره که خامبه بسازم، اتدفه کار هاکنم و ونه مازرونی نوم جه مقاله ره بسازم.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۹ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۱۳:۲۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
محک عزیز تعدادی از نوشتارون ره که وشون عونوان سرخ بیئه ره درس هکردمه.ایجوری خاره؟موشکلی پیشن نیئموئه؟زمونی که نوشتاری وجود دارنه به صورت پیش فرض نونه عونوان نوشتار سرخ رنگ باشه.شمال بزرگ (بحث) ‏۲۸ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۰۶:۱۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
خوبه شمال جان ته خنابدون شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳۱ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۱۰:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

وپ:مازرونی‌نویسی نظرسنجی دچی‌ین

همه جه تقاضا وانه «مازرونی‌نویسی نظرسنجی» دله شه نظر ره بارن. این نظرسنجی خله مازرونی ویکی‌پدیا وسّه مهم هسته.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۵ فوریه ۲۰۱۴، ساعت ۰۷:۳۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جستجوی گوگلی برای مقالات دچی‌ین

سلام. چرا صفحه جستجوی گوگل نتونده صفحه ویکیپدیایی محمد جونیان را پیدا هاکنه[۲] ولی صفحه علی گرایلی را[۳] به آسانی پیدا کانده؟ بشرزاد (بحث) ‏۱۳ ژانویه ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام بِرار جان؛ مه وسّه مازرونی ویکیپدیا ره هر دِ نفر ِچرخه‌تو (=سِرچ) دله، پیدا هاکِرده و بالاترین نتیجه قِرار هِدائه! البته اتکمه طول کَشِنه تا این اتفاق دَکفه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱ فوریه ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

نوروز دچی‌ین

همه رفخون، گگ‌ئون و دَدَئون ِنو عَیید مِوارِک بوئه. ایشالله خار سال دارین و اینجه خار سال داریم. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ مـارس ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

شمه عید هم موارک بوئه ایشاالله سال خوبی برای جنابعالی و همه کارورون و مدیرون مازرونی ویکی بوئه:) دن کیشوت (بحث) ‏۲۷ مـارس ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام رفقون؛ جناب Mjbmr مه ره اتا پروژه سِراق هِدائه که ونه کومِک جه بَنشِنه «مازرونی» ره خله سایتون و حتی سیستم عاملون دله اضافه هاکردن. این کارور کومِک هاکرده که مِن مازرونی ره CLDR دله اضافه هاکنم و کارور بَیّن وسّه درخاست هادِم. اینتا پروژه‌ی ِکلمات ره هرگادِر وَردِگاردِنیم (= ترجمه هاکنیم)، اَمه زوون ِنوم ماکروسافت، گوگل و اندروید و... دله اضافه وانه و حتی بَنشِنه اتا مازرونی کیبورد این جاهان بساتِن. اینتی که بفهمستمه اول جوغرافیایی اسمون، زوون‌ها نوم و چنتا عبارت که تاریخ و زمون ِشِنه ره ونه وردِگاردِنیم. ولی اونچی که ندومبه این هسته که اَمه وردگاردسته‌ئون همینتی ثبت وانّه یا اینکه ونه رای‌گیری بَواشه. همینسه شمه جه خامبه اینجه ثبتنوم هاکنین تا اگه لازم بیّه مه ره تَن دَکفین. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام به همگی، ممنونم، ببخشید که اینجا فارسی می‌نویسم، ظاهراً ترجمه‌ها CLDR درون Survey Tool به این صورته که شما یک ترجمه اضافه می‌کنید و نیاز به ۴ رأی دارد تا ثبت نهایی شود، در این هفته CLDR به صورت آزمایشی برای انتشار ۲۸ باز شده بود ولی از چهارشنبه به طور رسمی برای ترجمه‌ها باز می‌شه. یکی از مهم‌ترین موارد کاربرد ترجمه‌های CLDR همان ترجمه‌ها نام زبان‌هاست که به این صورت در مدیاویکی به کار گرفته می‌شوند:
{{#language:کد زبان|mzn}}

که خروجی نام آن زبان با آن کد زبان را به زبان مازندرانی می‌دهد، که یکی از مهمترین کاربردهای اون توی مدیاویکی همون پیوندهای نوارکناری میان‌ویکی هستند که اگر با موس روی آن‌ها ببرید نام اون زبان رو نشون می‌ده.

یکی دیگه از کاربردهای CLDR توی موتورهای جستجوی به عنوان مثال صفحه‌ای با lang=mzn علامت‌گذاری شده باشه رو به عنوان زبان مازندرانی می‌شناسه.

یکی از کاربردهای دیگه CLDR در toolkit موتور ترجمهٔ گوگل هست که شما قادر خواهید بود اسناد مختلف رو ترجمه کنید و به اشتراک بگذارید و گوگل بر اساس اون‌ها می‌تونه زبان مازندرانی رو به ترجمه‌ها اضافه کنه.

سؤالی هست که اینجا باید بپرسم در مورد کیبورد مازندرانی اینکه باید از کیبورد فارسی استفاده شود و یا مازندرانی سیستم نوشتار خواص خود را دارد؟

در ضمن شما برای گرفتن اکانت برای Survey Tool باید در این فرم بخش Request for CLDR Submitter ID رو انتخاب کنید و بخش نام رو نام کامل خودتون پر کنید، اگر با نام مستعار پر کنید به شما ایمیل میزنند و نام کامل‌تون رو می‌پرسن، بگید که یک اکانت برای Survey Tool می‌خواهید و اون‌ها یک پسورد ثابت برای شما می‌فرستن و که باهاش می‌تونین لاگین کنید.

Mjbmr (بحث) ‏۲ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۴۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جناب Mjbmr بابت توضیحات جامعتان ممنون. درباره کیبورد هم باید بگم نه؛ مازندرانی دارای فرهنگستان زبان یا چیزی مثل آن نیست و بدین جهت خط‌الرسم همگانی که مورد قبول عام و خاص باشد ندارد. اما تا به این لحظه همین شیوه‌ای که ما در این ویکی داریم، کمابیش پرکاربردترین شیوه است زیرا کاربران مازنی زبان همگی در ایران هستند و فقط این خط را می‌آموزند و لاتین و... برای چشمشان عادی و سلیس نیست. منتهی به خاطر محدودیت و نقاصت خط فارسی-عربی ما زیاد از اعراب و نیم‌فاصله استفاده می‌کنیم.+
اما یک سوال: تغییرات چه مدت طول می‌کشد تا اجرا شوند. مثلاً با آن که زبان طبری ثبت شده ولی هنوز گوگل ترنسلیت این ویکی را به عنوان فارسی شناسایی می‌کند. مطمئناً مدتی طول می‌کشد تا تغییرات اعمال شوند ولی سوالم این است که تغییرات به صورت دوره‌ای هستند و هر سال چند بار انجام می‌شوند یا مانند ترنسلیت ویکی و... چند روز و هفته طول می‌کشند؟شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳ مه ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
سلام، خیلی از زبان‌ها که کد زبان هم دارند وقتی در ویکی‌رشد شروع به کار می‌کنند متوجه می‌شوند که زبانشان تا کنون گفتاری بوده و رسم الخط خاص خودش را ندارد، و بعد از تحقیق و تفحص، متوجه می‌شوند که نیاز به تألیف رسم الخط است. البته من چه دانم، مثلاً در ویکی‌پدیای تست لوری با وجود اینکه رسم الخط عربی خاص خودش را دارد با دست خط فارسی می‌نویسند و یا در ویکی‌پدیای تست بلوچی، کاربران ایرانی با دست خط فارسی و کاربران پاکستانی با دست خط اردویی می‌نویسند. یکی از دلایل اینکه گوگل این ویکی‌پدیا را فارسی می‌شناسد همان دست خط فارسی بودن آن است البته بعد از انتشار ۲۸ CLDR، شما می‌تونید در toolkit گوگل متون متعددی ترجمه کنید تا گوگل بفهمد زبان شما چگونه است. در ضمن من از اسکریپ لاتین حرفی نزدم. در مورد دوره به روز رسانی هم باید بگم که CLDR به دلخواه خودشون به شما که اکانت داشته باشید ایمیل میزنند و می‌گن که برای ترجمه باز شده، و بعد از شاید یک دوره یک ماهه ترجمه رو ببند و تا دو ماه باگ‌ها را بر طرف کنند و بعد نسخهٔ جدید CLDR رو منتشر کنند، کلاً شاید حداکثر در سال دو یا سه انتشار داشته باشه ولی وقتی همه چیز رو ترجمه کرده باشید اصولاً چیز خاص جدیدی اضافه نمی‌شه. Mjbmr (بحث) ‏۳ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۳۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
محک سلام، ترجمه‌هایی که در طول هفته پیش اضافه کردید از بین رفتند چون سیستم در حالت آزمایشی بوده و الان برای ترجمه و رأی دهی باز هست و ۱۴ ژوئن بسته میشه و برای انتشار بعدی در ماه نوامبر باز میشه. Mjbmr (بحث) ‏۸ مه ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۵۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

تالشی ویکی‌پدیا دچی‌ین

سلام، برارون مِن، گیلکی ویکی‌پدیا واری، تالشی ِآزمایشی ویکی‌پدیایِ لینک ره «کاسپینی زوونون» ِقِسمِت دله گت صفحه میون بی‌یشتمه. اگه کسی مخالفتی دارنه، باوّین تا شه دچی‌یه ره وَردِگاردِنِم (یا اگه بتونِستنی شه این کار ره هاکنین) --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۳۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

 •   موافق طبق آنچه در مقاله تالشی بنوشته هسته، بنظر رسنه که این زوون با گیلکی زوون فرق کانده. دن کیشوت (گپ) ‏۶ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۳ (UTC)

اینگلیسی پورتال دچی‌ین

سلام برار محک جان, بخشنی خله وقته فعالیت نداشتمه اما دورادور تی کارون ره پیگیری کردمه؛ خله زحمت بکشی ایشالا که همیشک موفق بوئی. اتا پیشنهاد دارمه, اگه موافق بوئی لاتین الفبای پورتال رادمبدیم. من از نظر فنی زیاد بلد نیمه چون وقته دور بیمه، اگه ته فنی کارون ره انجام هادی من مطالب ره نویسمبه، اما اول ونه الفبای رو توافق هاکنیم. ته فدا Esmaeil (گپ) ‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۱۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام گگ جان، ونه پورتال ره سازمبه ولی دِتا مطلب وجود دانّه: اول این که لینک‌هایی هستنه که وجود نِدارنه؛ اِما وقت نَکامبی لینک‌ها و مقالاتی که اون پورتال دله وجود دارنه ره تک-تک بسازیم، از طرفی دِرِس نی‌یه که وشون ره عربی‌خط‌دار ِمقالات جه وصل هاکنیم؛ نتیجتاً لینک‌هایی که اونجه دَرنه ونه سِرخ بَموندِن! اگه شِما بتوندی، خدآموج، راهنما و درباره (=اَمه خَوِری) ره این الفبا جه دِگاردِن تا این مشکل کمته بَواشه.
ثانیاً ویکی‌پدیا:کارورون_لوش/تلمبار3 دله تصمیمی که الفبا خَوِری بَییتمه وجود دانّه و مه نظر تا دِباره اجامع جه نَرِسیمی، همونتا په کار هاکنیم. مه نظر اون گادِر تاسا ات‌که فرق هاکرده، اولاً اونجه اتا حرف کم دانّه که İ یا ı هسته، وه ره خله لازم دارمی: مثلاً zivunun ره ونه بنویسیم zıvunun. ش و چ ره هم جای این‌که وشون ِسَر کِلا بی‌یِلیم مه نظر بتتره وشون ِبـِن سدیل توتو هاکنیم (ş و ç واری). ضمناً Ă نتونده آ ونگ ره دَرهاده و Â بتتره.
مسئله سوم هم این که خانّی پورتال ِشکل دقیقاً اَمه عربی ِگتِ صفحه واری بائه یا نا؟ مِن اتا اولیه نمونه اونتا سَر جه بساتمه که اگه راضی بائی، ونه باخی ِتغییرات ره هم انجام هادِم. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
برار همونتا صفه که شه بساتی ره درس هاکن. چمر دار حرفی که میون کسره و ای هسته مه نظر í ره کا بزنیم بیتتره، همه وشونا چکی زوون صفه کلید دله دره. šžáí. اگه ته پیشنهاد چیز دیگه هسته اته جور وشون ره انتخاب هاکن که همه اتا زوون صفه کلید دله دواشه. اینتی که موتوجه بهیمه ته نظر این هسته که تورکی صفحه کیلد کار بزنیم. آیا وشون صفحه کیلد کامل هسته؟ Esmaeil (گپ) ‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۵۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
این مسئله ره درنظر نَییت بیمه که ونه اتا کیبورد هم دَواشه که این حروف ره کامل داره؛ ترکی الفبا مه نظر خله چکی جه بتتره ولی دِ تا چی ونه دله مشکله. سرکش‌دار آ (Ââ) ره ونه شیفت جه بَییتِن. ژ هم j جه مَیِّن وانه و ج، c هسته.
ضمنا من تا 26 دی امتحان دارمه، اگه وانه اتکه صَور هاکنین.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۱۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
گگ جان، وه ره بلخره تموم هاکردمه. اشکالی ویندی بائو.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۵ ژانویه ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

برار تی دست دور خله خار بَی‌یه؛ من شه نظر ره الفبای سه اینجه با ئوتمه و چکی کیبورد جه موافقمه. Esmaeil (گپ) ‏۱۵ ژانویه ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۴۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

شابلون:گت صفحه/بالا دچی‌ین

سِلام بِرارون. اینجه اتا آزمایشی پرونده بساتمه که پیشنهاد کامبه گت صفحه دله انجام بَواشه. اکثر عربی‌خط‌دار ویکیون نستعلیق جه شه گت صفحه‌یِ خِش‌آمد وسّه استفاده کانّه و مِن هم همینسه اتی نستعلیقی پرونده بساتمه که خش‌بیمونی ِجمله ره اینتی بی‌یلیم بائه.

دومین تغییری که ایجاد هاکردمه هم این بی‌یه که (گِلِکی/تبری) ره مازرونی زوون پَلی اضافه هاکردمه. اَمه سایت بی‌طرفی ِشرط ره خله خله خله مهم دونده و همینسه اِما (همونتی که اسماعیل جان هم بائوت بی‌یه) گلکی یا مازرونی ِنوم ره انتخاب هاکردن سَره بی‌طرف بائیم. پس بتتره این نوم هم اونجه مازرونی و تبری پَلی بئه. تا رفقون نظر چی بائه! --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۵ ژانویه ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۰۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  هچکی جواب نِدائه، انجام بیّه… --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱ فوریه ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ته دست دور خله خار بَیه. Esmaeil (گپ) ‏۱ فوریه ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Mazanderani is missing دچی‌ین

Mazanderani is missing from this page:
https://meta.wikimedia.org/wiki/There_is_also_a_Wikipedia_in_your_language
More than 100 languages are now listed.
Thank you, Varlaam (گپ) ‏۲۷ ژانویه ۲۰۱۶، ساعت ۰۳:۳۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۷ ژانویه ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

باقی برنومه‌ئون دچی‌ین

گت صفحه خله ویکی درون مهمه چون تازه مخاطبون اولین جایی که وینّه وه هسته؛ مه نظر باقی برنومه‌ئون تازه واردون وسّه خله مبهم هسته و ونه وه ره هرچی وونه پچوک‌ته و آسون‌نویس‌ته هاکنیم.

مه پیشنهاد اینه که کوردی ویکی ِشابلون ره دِگاردِنیم یا اگه نیّه زازاکی ویکی ِشابلون هم خله بد نی‌یه. ولی مه نظر کوردی ِشابلون بتتره چون ات‌که سایتون خَوِری توضیح هم دِنه ولی زازاکی فقط وشون نوم ره یانّه.

ضمناً بتومبی این بخش ِعنوان ره هم عوض هاکنیم. این سایت‌ها ره برنومه بخوندستن غلطه. باقی ِزوون‌ها دله اینان ره خاخِری پروژه‌ئون گانّه که این نوم هم ات‌که مبهم هسته و تازه کارور نَدونده خاخِر اینجه چه معنی دِنه! شمه نظر اَمه واری سایتون یا ویکی‌مدیایِ باقی پروژه‌ئون/سایتون عنوان‌ها چـِتی هسته؟ --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲ فوریه ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مه نظر کوردی شابلون بیتتر هسته، عنوان سه هم ویکی‌مدیای ِباقی پروژه‌ئون/سایتون جا موافقمه. Esmaeil (گپ) ‏۳ فوریه ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مازرونی نویسی دچی‌ین

سلام
من تموم کارورون جا خامه که اتا بار دیگه مازرونی نویسی اصول دله تجدیدنظر صورت بئیره. مه نظر اصولی که الان حاکم هسه اختلاف ایجاد کننه و جدید کارورون سر هم نامفهوم هسه. مازرونی نویسی ونه ساده بوئه. چون تقریبا مازرونی نویسی اولین بار اینجه دره انجام بونه. رفقونی که تبری متون ره بخونس دارن خله خار متوجه بونه که هر چند مازرونی نویسی قبلا دیه، اما خله برجسته نیه.
مه نظر مازرونی نویسی اصول ونه ساده بوئه، سره نویسی جا جدا پرهیز بوو و این نکته هم ونه دله لحاظ بوو که مازرونی زوون اتا معیار لهجه نارنه پس یا ونه شه اتا معیار لهجه ایجاد هاکنیم یا مازرونی نویسی اصول طوری تدوین بوو که وقتی چند تا کارور که وشون لهجه متفاوت هسه اتا مقاله سر کار کننه، کار نتیجه نامفهوم نوو و وشون زحمات هدر نشوئه.
اسا من خامه شه دلایل ره شه پیشنهاد سر اینجه بئووم:

 1. مازرونی نویسی ونه ساده بوئه تا وقتی اتا جدید کارور انه اینجه و مشتاق هسه که مشارکت هاکنه، تونه زود مازرونی نویسی ره یاد بئیره
 2. امه زوون رسمی نی‌یه، هیچ رسانه‌ای استان دله یا بیرون شه برنامه‌های دله این زوون جا استفاده نکنه یا اگر هم کننه ونه مخاطبین خله نینه که تونه وقتی اتا معادل اتا دخیل کلمه سر پیدا هاکردمی وه ره جا دمب هاده. پس بهتر هسه اما خله جاها که لازم هسه فارسی عربی یا انگلیسی کلمات جا استفاده هاکنیم. این نکته ره هم توجه هاکنین که هیچ زوونی نی‌یه که ونه دله دخیل کلمات دنی‌بو. این مسئله انگلیسی و عربی سر هم صدق کننه. ضمنا امه وظیه این نی‌یه که دخیل کلمات سر معادل پیدا هاکنیم.
 3. وقتی من ساده نویسی جا صحبت کمه نونه این تصور شمه ذهن دله ایجاد بوو که من گمه اما واژه‌گزینی دله این اصل ره استفاده هاکنیم. مه نظر بهتر هسه این اصل زوون دستور (گرامر) دله، رعایت بوو. من قبلا معتقد بیمه که چون مازرونی دله از یا به نارمی و وشون معادل جا و ره هسه، و وشون جایگاه جمله دله برعکس فارسی هسه؛ پس نونه اصلا از یا به استفاده هاکنیم. یا های جا جمع نونیم. الان ونه بئووم که مه این طرز فکر تا حدودی اشتباه بی‌یه.


بقیه کارورون جا هم خامه شه نظر ره بئوون.--فیروز (گپ) ‏۱۹ فوریه ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

من فیروز جا تا حدودی موافق هستمه، اصرار بیش از حد روی سره بنویشتن یا رعایت هاکردن زوون دستور اته کم نویسنده و مخاطب وسه مشکل ایجاد کنده، اَمّا ونه سعی هاکنیم تا جایی که امکان دارنه درس بنویسیم تا بتوندیم شه معیار گویش ره کم کمک ایجاد هاکنیم. Esmaeil (گپ) ‏۱۹ فوریه ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۵۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
فیروز جان؛ بخش اول ره کاملاً قبول دارمه. کلماتی که من‌درآوردی بائه نتونده شه جا ره زوون دله پیدا هاکنه و بتتره انگلیسی و عربی و فارسی جه ویشته کار هاکنیم
ولی دومین گپی که بزوئی مه وسّه واضح نی‌یه. چچی وسّه نَوِنه اضافی حروف و گرامری دستورها ره اجرا هاکنیم؟! مه نظر اضافی حروف فقط بعضی جائون که خله مِزراب قِرار گیرمی بتونده استثنا بواشه که اینان ره شامل وانه:
 1. در واقع، در حقیقت و...
 2. بعنوان، بصورت و...
 3. دیم‌به‌دیم، روبه‌رو، ...
 4. از طرفی، از جهتی،...
 5. بعد از فلان، قبل از فلان، پیش از بهمان، ...
و شاید چنتا چی دیگه که اسا حضور خاطر ندارمه. ولی اکثراً جه و ره اَمه معنی ره کامل رسننّه. جمع دَوِستِن سَره هم ون نود درصد اوقات استفاده‌پذیره و بعضی استثنائون ره ننشنه کلّیت قِرار هدائن.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۰ فوریه ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۱۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
محک اضافه حروف دله مه منظور همون ته نظر هسه. فقط من گمه اما بیم مازرونی نویسی اصول ره این ویکی سر ساده هاکنیم. تا هم مقاله بنویشتن امه سر راحت تر بوئه و هم اینکه تازه واردون سر مشکل نوو. اسا که ته و اسماعیل هم موافق هسنی بین اصول ره تجدید نظر هاکنیم. مه نظر اول مازرونی نویسی مسائل ره فهرست کمبی بعد اتا اتا مسائل سر راه حل پیدا کمی. اگر موافق هسنی لطفا اتا صفحه ایجاد هاکن تا سه نفری موضوعات ره فهرست هاکنیم بعد بوریم وشون سر بحث هاکنیم. قرار نی‌یه مثلا کلیات ره تغییر هادیم فقط ونه اصول ره ساده‌تر و منطقی‌تر هاکنیم.--فیروز (گپ) ‏۲۰ فوریه ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۴۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  موافق اتا نظرخاهی بساز و هر مشکلی که وپ:من دله ویندی، اونجه بنویس تا اتا-اتا وشون سر گپ بزنیم، تی فدا --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۰ فوریه ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۴۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
اینها بتوننه بعنوان انشاهای ویکیپدیایی و راهبردهای مشترک ما مطرح بووشن نه سیاست رسمی برای مازرونی ویکی. ضمناً با فرموده جناب فیروز موافق هستمه که یعنی خله جاها که لازم هسه فارسی عربی یا انگلیسی کلمات جا استفاده هاکنیم. دن کیشوت (گپ) ‏۲۶ آوریـل ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۱۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

گوشک پروژه دچی‌ین

برارون من درمبه گوشک پروژه سر کار کمبه، مه منبع تبرستون واژه نومه هسته. از اونجایی که مازرون دنیمه میدانی منابع جا دسترسی ندارمبه، اگه توندنی وشون عکسا ره گیر بیارین و مقاله ئون ره گسترش هادین؛ شمه خنابدون. Esmaeil (گپ) ‏۱۹ فوریه ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۱۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

تلگرام و اینستاگرام دله دچی‌ین

کارور:دن کیشوت، کارور:فیروز، کارور:Esmaeil، کارور:parthava، کارور:شمال بزرگ؛ سلام برارون؛ چن گدر هسته که موبایلی شبکه‌ئون استفاده همه‌گیر بیه و اما هم ونه این جدید فضائون جه استفاده هاکنیم.مه تجربه این چن وقت که ویکی دله دییمه، مه ره گانه که اگه خامبی مازرونی زوون واقعا مردم تک‌په بئه، ونه وشون روزمره زندگی دله جا پیدا هاکنیم. همینسه منم تصمیم بییتمه که دتا گتِ موبایلی شبکه درون اکانتهایی بسازم که مازرونی زوون تقویت ره کومک هاکنن.

اسا اتا خوری کانال بساتمه و ونه نوم ره البرزنومه بی‌یشتمه. اینستاگرام و تلگرام درون هر دِ جا این خورگزاری نوم alborz_nume بنویشت وانه. لطفا اگه این شبکه‌ئون دله درنی، مه ره تن بئین...

خصوصا تلگرام دله خله کومک لازم دارمی. خامبی تلگرام اکانت ویکی‌ئون سبک جه بائه و هرکی خانه بتونه شه خور ره کانال دله بی‌یله و همه وه ره بخوندن. تا اسا فقط جز من ات نفر دیگه هسته که این کانال دله خور ینّه؛ اگه مه ره تن بئین ممنون وامبه. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۴ آوریـل ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۰۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

بمردن منوچهر ستوده ره خمدت همه فرهنگ دوستان ایرون و مازرون تسلیت عرض کمبه، اینتا صفحه ره اینستاگرام دله عضو بهیمه خله خاره، ته خنابدون. Esmaeil (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۰۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام. کارور:محک متاسفانه. بنده تا حالا این شبکه ها جه کار نکاردمه. ولی از جنابعالی بابت فعالیتی که فرمننی تشکر کمبه. دن کیشوت (گپ) ‏۲۶ آوریـل ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۵۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
خار کار هاکردی، مه هم چندتا کانال تلگرام دله بدیمه مازرونی بنویشت بینه، دنبال هاکن، باریکلا --Parthava (گپ) ‏۲۹ آوریـل ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۲۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

فیلترینگ ره محکوم هاکردن دچی‌ین

ترکیه دله تموم ویکی‌پدیائون ره فیلتر هاکردنه که خله از ویکی‌ئون وشون حرکت ره محکوم هاکردنه و بیانیه هدانه. اتا بیانیه ره گلکی جه دگاردنیمه و اینجه بی‌یشتمه. اگه کسی مخالفت دارنه، باوّه که سریعاً وه ره حذف هاکنم؛ چون خله دیر شه اشش ره گانّی و اَی دیر بی‌یه، موقتاً بی‌یشتمه کب‌بائه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۴ مه ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جدید نوتفیکیشن میون‌ویکی هدائن وسّه انه دچی‌ین

Hello all,

اتی جدید ویژگی ره ویکی‌دیتا وسه بساتنه که ویکی‌پدیا ره کایری انه. من‌بعد هرکی شمه مقالات وسّه میون‌ویکی بی‌یله و وه ره دیگه زوونون ِمقالات جه وصل هاکنه، شمه وسّه نوتفیکیشن (اعلامات) دله پغوم انه و شما ره سرصاب کانده.

 

سی‌ام ماه می جه انگلیسی و آلمانی و فرانسوی ویکی‌ئون دله این تازه ویژگی افتتاح وانه. این ویژگی همه وسّه دیفالت (پیش فرض) هسته و بتونّی وه ره لغو هاکنین.

تا چن ماه دیگه تموم ویکی‌ئون دله این ویژگی راه کفنه.

اگه سوالی یا نقدی دارنی، مه ره باوّین. یا بتونّی باقی کارورون نظر ره اینجه هارشین: اینجه کلیک هاکنین.

شمه خنابدون: Matěj Suchánek، که این ویژگی ره بساتمه!

با تشکر! Lea Lacroix (WMDE) (talk)

Hi, you are invited to participate in the discussion on the proposal to make a banner through m: centralnotice to inform more people around the world about what the Turkish government has done about Wikipedia, ie all the language versions of Wikipedia are You are obscured, so in Turkey it is impossible to view the * .wikipedia.org site. To hope that the Turkish government will remove the block, it is necessary to raise awareness of this fact around the world because it is important to succeed in this mission because Wikipedia can not be seen in Turkey. With this message also for those interested, I invite him to sign the Wikimedian appeal.

If you have any questions or questions do not hesitate to contact me. Thanks best regards. --Samuele2002 (Talk!) ‏۵ جـون ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۱۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Wikidata changes now also appear in enhanced recent changes دچی‌ین

Hello, and sorry to write this message in English. You can help translating it.

Starting from today, you will be able to display Wikidata changes in both modes of the recent changes and the watchlist.

Read and translate the full message

با تشکر! Lea Lacroix (WMDE) ‏۲۹ جـون ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۳۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

(wrong target page? you can fix it here)