Internet-group-chat.svg

جدید پیغوم بیشتن وسّه اینجه کلیک هکنین!
اگر خوانی اتا از گپ‌ئون ره عوض هکنین [دچی‌ین] سر ره بزنین.


بایگانی بحث‌ها
بایگانی ۱ بایگانی ۲ بایگانی ۳
بایگانی ۴ بایگانی ۵ بایگانی ۶
بایگانی ۷ بایگانی ۸ بایگانی ۹
کاروری صفحه گپ کارون مه درباره

ـی‌یـ خوردچی‌ین

من فکر کامبه چن موضوع خور اما ات‌پندیک اشتباه هاکردمی. مثلاً "بی‌یه". من فکر کامبه وه Biye نیه؛ Bie هسته. اما اشتباهاً ات "ی" اضافه هاکاردمی. یا "دچی‌ین". وه دچی‌ین نی‌یه، دچیئن هسته. Dačien، نا Dačiyen. اگه ابن مسئله اثبات بوو، یعنن این قانون که "ـی‌یـ" اتا از حروف مازرونی بائه، عملاً دیگه کاربردی ندارنه. --Vandäd «بحث» ‏۲۱ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۳ (UTC)

معیار لهجه ندارمی. پس هرکی ونه شه لهجه ره بنویسه. وقتی گمبی «شه لهجه جه» یعنی اونچی که کتاری هسته ره دقیقاً کتابی بنویسه. پس وقتی من گپ که زمبه، گامبه Biye ونه همون بی‌یه هم بنویسم. مگر این که باوّی من ندومبه چتی تلفظ کامبه!
البته شاید بعضی لهجه جای بی‌یه باوّن بیئه. هرکس مختار هسته شه لهجه ره بنویسه. شخصاً اگه کسی بیئه هم بنویسه، مشکلی ندارمه و مه ره راحت حالی هم وانه چون شیوه‌ای که بنویشتن وسّه دارمی ره رعایت کانده و اینتی تومبی منظور ره دربَوریم.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۱۷ (UTC)
نا مسئله لهجه نیه. إما بد بشناستمی. بد برداشت هآکاردمی. إما اشتباهاً أت "ی" اضافه هآکاردمی. Y و I خله نزدیکنه (و یحتمل اینکه اعراب وشون ره هدی جه سیوا نکاردنه دلیل همین بیه) و احتمالاً همین باعث این اشتباه بئییه. من حتی بنویشته یارمبه حبیب برجیان جه تا اثبات بوائه. ٥ دقه هرست شومبه یارمبه.--Vandäd «بحث» ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۰ (UTC)
« áme kεrkā šúnnε nεfār-sar. nεfār-sar xεsέnnε. badími nεfār-sar-e čεl-o-ču hamε bapíssεnε. bāútεmε, “vačε jān! injε, kεlum-e pali, mé-vesse έttā kεrk-kεli dεrεs hā́kεn!” vε εm nεmāšun ke pe dar-biārdε, hamun šō badímε bεmúnε sεre piεr o vačε. ande-tumi piεr o vačε bεmúnε sεre, nεmāz kέrdεnε, qεzā xέrdεnε; ba:d εz nεmāz šínε ún-var, sāāt-e čār harkεt kέrdεnε »

دقت هآکان. piεr نا Piyer. مسئله لهجه‌ای هم نیه. یعنن "ـی‌یـ" (iy) دککل مازرونی دله دنیه. --Vandäd «بحث» ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۳ (UTC)

چتی گانی وه حتماً لهجه‌سه نی‌یه؟ نویسنده شه در-گانه وه اتا روستایی زنایِ خاطرات هسته.
ضمناً من حتا مطمئن نیمه این بنویشته‌ی بخوندستن اونتی بائه که بنظر رسنه؛ اولاً من هیچ لهجه‌ای نشناستمه باوّن dar-biārdε، بدون این که y ره تلفظ هاکنن! اصلاً اینتی نوانه تلفظ هاکردن که... ثانیاً شعری که بنویشته ره دقت هاکنی ویندی «یانّه» (که اِما معمولاً نویسمبی yanne) ره بنویشته iấnnε که معلوم وانه دکتر y جه مشکل دارنه. اگه جمله ره هارشی اتا شعر هسته و ونه وزن جه تومبی تلفظ دقیق ره متوجه بوّیم:
ozεrε-vâ énε dámbe sεvâí
iấnnε búye dεlbárrε dεvấi
qam o qossέye dεl vónε kεnârí
me jấne gεl dénε búye xεdâí
امه خط جه وانه:
عوذِرِ وا اِنه، دَم به صوایی
یانّه بوی دلبر ره دوایی
غم و غصه‌ی دل وُنه کناری
مه جا(ی‍)نِ گِل دِنه بوی خدائی
هرتی دیگه بخوندی وزن خراب وانه. اسا هارش دکتر «ی» ره چتی بنویشته! --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۵۳ (UTC)
پ‌ن) پی‌یر ره خله شکل‌های دیگه هم تلفظ کانّه. همین ساری دله چن جور تلفظ بشناستمه. پـــِر جه بَی تا پـِئِر و پی‌یَر و...--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۵۹ (UTC)
من فکر کامبه اون y که در-گونی، فی‌الواقع بخشی از I هسته و دکتر هم این مورد درون اشتباهی نکارده. --Vandäd «بحث» ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۰۹ (UTC)
iấnnε "می‌آید" هسته. خادی فیروز "ایارنه" (iấrnε) ره کار زو. أئي تومبی ونه جه بپرسیم. فیروز ... آ فیروز   --Vandäd «بحث» ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۱۳ (UTC)
شعر دوندی یعنی چه؟ وزن دوندی چیه؟ عجب!
تازه ایارنه هم iyarne هسته وگنه‌تا i'arne ره که ننشنه بخوندستن که! --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۲۰ (UTC)
سلام @محکمحک و @V.H من فیروز هسمه. متاسفانه مه ویکی‌پدیای رمز مه مرورگر جا اشتباهی پاک بیه و ظاهرا ایمیلی هم مه حساب دنی‌بی‌یه تا تونم ونه جا رمز ره دکش هاکنم. تا موقعی که قبلی رمز ره یاد بیارم وه مه کاروری حساب هسه. این موضوع خور ونه بئووم من محک جا موافق هسمه. کلمات ره همونجور که گمی نویسمی. پرجایی (گپ) ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۳۳ (UTC)
@فیروز: مگه مه گپ چی هسته😕 من که نائوتمه یه چیز دیگه بنویس، بائوتمه نائورننه: بی‌یلین، گننه: بیئلین. گمبه شمه گوش اشتباه بشناسته. شما هرکاجه Iی په، اتا مصوت بمو، بین I و اون مصوت (بیئلین دله، کسره) اتا Y اضافه هآکاردنی.
@محک: لا اله الا الله. نه خیر، من نادون هستمه، ته فقط دوندی. شعر دله هر کلمه تونده هزار جور تغییر هآکانه و هزار شکل بئیره که هچگادر گپ دله دنیبیه. --Vandäd «بحث» ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۶ (UTC)
من سید ملا مقداد واری نیمه، مه وسه لال لالک خوندنی   وزن هم نتونده تغییر هاکنه. من هم کر نیمه که فرق y و e ره نفهمم. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۷ (UTC)
هچگادر مره هالی نئی‌بیه که فیروز منظور، "سلیقه‌ای عمل هاکاردن" جه چی هسته. و هچگادر مره هالی نئی‌بیه، چه هرچقدر کلاردشتیان و سوربنی و سینما ره اصرار هاکاردمه بئین ویکی‌طبری دله فعالیت دارین، نمونه. و هچگادر مره هالی نئی‌بیه، چه اون ۱۰-۱۵ نفری که این ویکی دله دئینه، بوردنه. ولی همه ره إسا متوجه بئیمه. --Vandäd «بحث» ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۰ (UTC)
خانی دوی یا نا ره شه بتتر دوندی…
اگه اوزان شعر ره ندونستی که مه تقصیر نی‌یه و من شه وظیفه ندومبه اتا-اتا اینان ره اینجه یاد هادم. اگه هم دوندی وزن ونه چتی بائه، دیگه مه استدلال میّن هسته چی گامبه. طبق وزن اگه شعر ره بخوندست بائی، اون کلمات نتونّه y ندارن. دیگه نتومبه ته وسّه بئم ادبیات و شعر قانون ره عوض هاکنه که… --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۷ (UTC)
دلیل نوانه که برجیان اعتبار ره سوال‌ِ بن ورنی. --Vandäd «بحث» ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۷ (UTC)
برجیان اعتبار ره کار نداشتمه که؛ مه نظر یا اتا خاص و عجیب خط جه این بنویشته‌ئون ره ثبت هاکرده، یا این متن اونتی که معمول هسته و کل مازرونی لهجه‌ئون دله گپ بزه وونه، نی‌یه و تونده ونه دلیل اشتباه ثبت هاکردن بائه. هر محققی اشتباهاتی هم دارنه. اصلاً همینسه ویکی‌پدیا تحقیق دست اول ره بعنوان منبع قابل استناد ندونده.
اسا من ندومبه چه جنابعالی پز ره وَر بخارده و بحثی که اصلاً شخصی نی‌یه جه وَلِک هاکردی! این رفتار هسته که توهین‌آمیزه، نا پچ-پچیک شوخی و مسائل سر مخالفت هاکردن. خلاصه آدمون نظرات فرق کانده ولی امه گپ اتا علمی و زوون‌شناسی گپ بی‌یه و شخصی مشکل نداشتمی که اینتی برمه سرهدایی بوردی! --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۰ (UTC)

کاروری حسابدچی‌ین

@محک مه ویکی‌پدیای رمز که مه مروگر دله دیه اشتباهی پاک بیه. متاسفانه نزدیک 30 تا سایت دله حساب داشتمه که وشون همه رمز پاک بیه و مه سر شلوغ بی‌یه نتونسمه وشون جا بک‌آپ بیرم. البته نزدیک 25 تا ره ایمیل جا بازیابی هاکردمه. ندومبه ویکی‌پدیای دله کمین ایمیل ره بشت بیمه که دکل هر چی شه دتا اصلی ایمیل ره زمبه مه وسر موقت رمز عبور ننه. ته نظر ویکی‌پدیای قوانین چم من اتا جدید حساب دارم و اشاره هاکنم که قبلی حساب مه بی‌یه مشکلی پیش نیارنه؟ پرجایی (گپ) ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۳۷ (UTC)

@پرجایی این صفحه دله بنویشتوئه که اگه ایمیل آدرس ره نداری، نتوندی شه کاروری حساب ره پس هایری و ونه اتا جدیدِ کاروری نوم بساجی؛ که البته اشکالی هم ندارنه و زاپاس‌کا حساب ننه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۴۸ (UTC)
پ.ن) البته گوگل کروم و فایرفاکس شه راهی دارنه که پسورد ره ریکاوری هاکنی ولی بستگی دارنه که چتی وشون ره پاک هاکرد بائی. گوگل دله چرخه‌تو هاکنی، ونه راهکار ره گانه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۵۱ (UTC)
دومه. اتفاقا من فایرفاکس جا استفاده کمه ونه دله اتا حساب دارمه. موضوع این هسه که من گوشی و کامپیوتر رمز ره یکسان سازی هاکردمه. ولی بعدا مه فکر برسیه ممکن هسه گوشی گم بوو و رمز دکفه این و اون دس داشتمه ونه دله رمز ره پاک کردمه ولی یاد بکرد بیمه که فایرفاکس اکانت جا در بورم و وه هم شی‌یه سرور جا مه رمز ره پاک کرده. اسا مه مشکل این هسه که ظاهرا ندومبه ایمیلی که ویکی‌پدیای دله دره کمین هسه یا اصلا ایمیل دره یا نا؟ چون خله وقت بی٬یه اینجه قعال نیمه و چند ساله دکل ترجیحات بخش نشیمه.
ضمنا مازرونی خور اتا نکته چن وقت هسه مه ذهن ره مشغول هاکرده. فارسی دله باز ره اتی فعل پشت سر بلیم اتا جدید فعل درس بونه که ونه معنی ره عوض کنه. مثلا بازنویسی بونه این بنویشتن. اینتی فعل وسر من مازرونی دله مه وسر تازگی سوال پیش بمو که چتی هسنه. مثلا بازدم ره آبادیس دله جردم معنی هاکرده. اسا ته نظر وه ره بنشنه بقیه وسر تعمیم هدائن؟ مثلا بازنویسی ره هاکنیم جرنویسی یا بازیابی چون امه لهجه دله یافتن بونه هاکتن بازیابی بوو جرهاکتن؟ پرجایی (گپ) ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۷ (UTC)
البته ظاهرا نتومی مازرونی دله فارسی دسوری اتا پیشوند داریم که باز کار ره فارسی دسوری انجام هاده. مثلا بازگشت ره اما گمی پئی هاکردن یا شما گنی دگرسن. اسا مه سوال این هسه بازنویسی، بازگویی یا بازیابی دسوری کلمات معنی مازرونی دله چی بونه؟ ته پیش‌داشت وشون وسر چی هسه؟ من مثلا بازنویسی وسر ای‌نویسی ره پیش‌داشت کمه ولی ندومه مازرونی دستور چم هسه یا نا. ونه کلمه آشنا هم نی‌یه. پرجایی (گپ) ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ (UTC)
تعارض ویرایشی) من هم قبلاً ونجه فکر هاکردمه ولی فکر نکانم پیشوندی داریم که فارسیِ «باز» واری عمل هاکنه.
«جردم» ره هنتا نشناست بیمه. خله قشنگ کلمه هسته ولی احتمالاً مشتق نی‌یه، ترکیب هسته. چون «جر» یعنن پایین. پس جردم هم لابد وانه «دمی که پایین جه اِنه» ونه معنی جه هم جور درنه چون بازدم همون دمی هسته که ریه دله جه ورگردنه بالا. این کلمه خله تصویرسازی دارنه، خِشِم بمو :) --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۴ (UTC)
یعنی ته نظر بنشنه وه ره بقیه وسر تعمیم هدائن مثلا بئوتن جرنویسی؟ ای این ره هم دقت هاکن که اما بازگشت وسر دگرسن یا پئی‌هاکردن دارمی. مه هدف این هسه که تونیم بازنویسی یا بازیابی دسوری کلمات وسر مازرونی دله معادل داریم. اتا کلمه که مازرونی زوون دستور چم بوئه و عجیب و غریب هم نوو. پرجایی (گپ) ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۷ (UTC)
اتا مشکل این هسه که اگه بخائیم تعمیم هادیم اون وقت جردکت یا جردکتن جا ونه چتی هاکنیم. وشون معنی فارسی دله فرق کنه یعنی بازافتاده یا بازافتادن نبونه. پرجایی (گپ) ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۳ (UTC)
ت.و)نا، جالب نوونه. مثلاً همین جرنویسی که بائوتی ویشته زیرنویس هِدار ره موندنه تا بازنویسی. اگه اشتباه نکانم خله وقت پیش، ویکی‌ترنسلیت دله ساب‌تایتل/زیرنویس ره همین «جیرنویس» جه دگاردنی بیمه.
«دَ» ته نظر چتی‌ئه؟ فکر کامبه وه نزدیک‌ترین چیزی بوئه که «باز» جه دارمی. چون وه صرفاً پیشوند هسته و تیناری معنی ندنه (برعکس «پئی» و «جر») شاید کمته بقیه ره گج هاکنه 🙄 --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۷ (UTC)
فکر نکنم د مناسب بوئه. مثلا دکتن بونه افتادن و اون وقت باز افتادن چی بونه؟ مگه اینکه بئوویم دکتن تونه هم افتادن بوئه و هم بازافتادن و ونه معنی جمله دله معلوم بونه. جر خور هم ته درس گنی. مه مشکل این هسه که مثلا نتومبه اتا متن دله که بازآفرینی دره ونه وسر اتا مازرونی معادل پیدا هاکنم. یا ونه وشون وسر اتا جدید کلمه شه بسازیم که عجیب غریب نوو یا اتی کلمات سر معادل دره اما ندومبی و ونه پیدا هاکنیم. پرجایی (گپ) ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۳۹ (UTC)
«دی‌آفری‌ین» بازآفرینی هدا نی‌یه؟ این فعل ره کیوس گوران شعر دله بشناستمه ولی مطمئن نیمه وه ره دقیقاً چتی ونه فارسی دگاردنیم. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۴۶ (UTC)
تا اونجه٬ای که من دومبه وه آفریدن معنی دنه. امه فامیل دله ات پیرزنا دیه که قدیم ملاخنه هم بورد بی‌یه. ونه تک ات‌تا بار این حرف ره بشنوسمه: وه ره مسخره نکنین و خدای دیافریده هسه. یا بمون تپوری سربوشا سرکوی دله هم دیافری نوم دارمی. تومبی فرض هاکنیم آفرینش و بازآفرینی معنی مازرونی دله بونه دیافرین. همینجور نوشتن و بازنویسی اون وقت ونه هارشیم این فرض تونه اما ره مازرونی‌نویسی دله کمک هاکنه؟ پرجایی (گپ) ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۵ (UTC)

پیش‌نویسدچی‌ین

محک خسته نئووی. این مقاله ره بدیمه. اول خامه بئووم ته اینجوری مازرونی‌نویسی مه ره خله خش بمو. هم مازرونی زوون دستور ونه دله رعایت بیه هم اتا جور بنویشتی که نه حالت عجیب و غریب نی‌یه. بخشنی که نتومه ته ره کمک هاکنم و اینجه اتایی فعالیت کنی مه سر خله شلوغ هسه و دکل نتومه شه وقت ره تنظیم هاکنم که اسا اینجه فعالیت هاکنم. فقط چن تا نکته ره خاسمه ته جا درمیون بلم:

 • پیش‌نویس ره چتی درس کننه؟
 • بهتر نی‌یه پیش از میلاد عوض بئووی کار داشته. مثلا بئووی ۳۰۰ سال کار داشته مسیح میلاد. اما شه لهجه دله زمان و فاصله ره اینتی گمی. مثلا گمی ۵ کیلومتر کار دارنه برسی فلان جا یا 5 دقیقه کار دارنه ۹.
 • په‌روو عوض هم مه نظر بهتر نی‌یه بلی دمبال‌کر؟ دمبال‌کر ره هم تومی دنبال‌کننده و هم تومی پیرو عوض کار بزنیم.

پرجایی (گپ) ‏۲۸ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۳ (UTC)

اتا نکته دیگه هم که اسا مه یاد بمو این هسه که بنشنه به نام سرجا اینتی بنویشتن: اتا کتاب به نوم فلان بوو اتا فلان نوم کتاب. ضمنا به عنوان عوض هم تومی بنویسیم حساب. یعنی مثلا وه به عنوان اتا فیلسوف بونه وه اتا فیلسوف حساب. پرجایی (گپ) ‏۲۸ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۸ (UTC)
@پرجایی: سلام. لطف دارنی فیروز جان. سعی کامبه اینتی هم مه انگلیسی تقویت بوو، هم گلکی. هم این که فلسفه یا دیگر چیزایی که علاقه دارمه جه ویشته یاد بئیرم. اسا اینان به کنار، مازرونی ویکی‌پدیا هم اتا خار بنویشت پیدا کانده :) همینسه زحمتی نی‌یه که هیچ، لذت هم وَرمه.
 • پیش‌نویس ره معمولاً فارسی ویکی دله وقتی صفحه ره «پیش‌نویس:X» واری سازمبی، اتا فضای نام اشناسنه. ولی اینجه بنظرم هنتا وه فعال نیّه و اینتا که بساتمه ره اتا مقاله درنظر بَیته! تومبی تا اون گادر «X/پیش‌نویس» جه استفاده هاکنیم.
 • ته فرمایش درسته. ولی پیش از میلاد جادکت هسته و وونه وه ره پ‌م بنویشتن و همه ره حالی وانه چچی‌یه. اونتی گانی خله طولانی نی‌یه؟ البته مه نظر هر دِتا جه گال-به-گال هم استفاده هاکنیم، تونده جالب بائه.
 • دمبال‌کر، حساب و بنوم ِکلمات هم جالب هستنه؛ حتماً من‌بعد ویشه استفاده کامبه. خصوصاً بنوم و بعنوان، که «به» دارنه، ره شه دمبال گردستمه که ات چی ونه عوض بی‌یلم، مه خاطر نرسی‌یه. خنابدون. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۸ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۹ (UTC)
  این که گنی پیش از میلاد جا دکت هسه ره قبول دارمه و ممکن هسه که کار داشتن مخفف مخاطب وسر آشنا نوو. مثلا بنویسی ۶۰۰ سال ک د م تونه نخش و گج‌کر بوئه. ضمنا ته این بنویشته و اتی قبلا بنویشته مثلا ویشتر اسپهبد خورشید مقاله دله من کمتر ساروی لهجه تاثیر ره وبمبه. ته اینجوری بنویشتن تونه مه نظر معیار بوئه. البته ونه مقالاتی ره که اینجوری نویسنی وشون موضوعات ره ویشتر هاکنی. اینجوری بقیه توننه اتا معیار لهجه ونه جا مازرونی زوون وسر در بیارن. پرجایی (گپ) ‏۲۸ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ (UTC)
  این لینک ره هم هارش. پرجایی (گپ) ‏۲۸ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۶ (UTC)
@پرجایی موافقمه:
۱۰۰ سال پیش از میلاد = صد سال کار داشته میلاد
۱۰۰ سال پس از میلاد = صد سال میلاد په
 • معیار لهجه خور هم بئووم که قطعاً هچ لهجه‌ای نتونده معیار لهجه بائه این بکت که ات بساتنی لهجه درست هاکنیم که حتی‌الامکان همه لهجه‌ئون ره نزدیک بائه. اصلاح کامبه، بنابر [V6rg.com ورگ] گپ، معیار لهجه ایده جه مخالفمه.
ضمناً، حق اینه که وپ:کل دله مطرح هآکانی اینان ره.--Vandäd «بحث» ‏۲۹ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۰۷ (UTC)
 • پ.ن)@محک: اگر درمه مازرون'سه درمه، اینکه هرکی ته جه مخالف بیه ره "لال" همرا مقایسه کاندی رفتار بسیار زشتی هسه و هنتا یاد نکاردمه. --Vandäd «بحث» ‏۲۹ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۲۴ (UTC)
  اوووه... اشتباه متوجه بیی. مه منظور «لال لالک» جه این بی‌یه که لا اله الا الله باتی؛ سید مقداد که تلگرام دله دره طلبه هسته و ملایی خوندنه. من یعنن باتمه اونجه دین و اسلامی گپ زندنی، اینجه اونجه نی‌یه. من شه بی‌ایمون آدممه. مه پلی لال لالک (مجازاً دعا و اسلامی کلام) بخوندی، فایده ندارنه. ته نخش برداشت هاردی! --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۹ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۲ (UTC)
"لا اله ال الله"، "إنشاءلله" و امثالهم، فرهنگی مقام دارننه. فی‌المثل، fa:مسلمان فرهنگی ره هارش. لا اله الا الله، عصبانیت مقام دله کار بزه وانه.
سید مقداد؟! نا! اوهه. عجب. ته همیشک همه ره دیر هالی کاندی؟ مقداد ره که اسا گونی، شانس بیاردمه مه ره به اطلاعات وزارت تحویل ندا. اون هچی، سلّاریون ۵ کا مطلب نداشته، وه ره هاکاردمه ۱۰۰ کا. اسا شما ورگردننی مره گوننی کسروی اعتبار ندارنه و دست‌اول هسته؟! اون مقاله‌ی نصف ره کسروی گپون سر جه بنویشتمه. چنان مقاله‌ای بیه که هفت‌خان رستم که خادی مادلونگ و شمس و کسروی نفهمستنه چچی بنویشته بعد خاستنه مره هالی بووه! مقاله‌ای بیه که مرداویج‌ِ شورش ره اونتی تشریح هاکاردمه که ته خادی مرداویج مقاله دله تشریح نکاردی (که خار بنویشته هم هسته!). ۵ ماه کار هاکردن په، ورگردنی مره گونی کسروی اعتبار ندارنه؟! دسخوش. اسا رڈ بوائیم، سلّاریون خیر جه هم بگذشتمه.--Vandäd «بحث» ‏۲۹ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۳۴ (UTC)
چینسمه!؟ 😂
فرهنگی مسلمون چیزی هسته که فرد ونه شه هویت ره اونتی تعریف هاکنه. «بعضی‌ها» هم درنه دکال «خداحافظ» ره هم گانه «بای‌بای»  
کسروی خار بنویشته وسه، وسی کانده. بعدا برگزیدگی وسه ونه تاییدکر منبع اضافه هاکنی و اگه پیدا نکردی هم توندی کسروی زوون جه نقل‌قول هاکنی. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳۰ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۶ (UTC)

کرچه‌ما ۱۵۳۳دچی‌ین

سلام. مه کاروری صفحه ره ندومبه آی‌پیون چه أتک زننه   هرگدر صلاح دونستي حفاظت هاکان وه ره. ضمناً بمونه نکته‌ای ره بائيرم. Mahdi + e = مهدی + ة. ونه حاصل وانه "مهدیة". إسا سوال اینکه وه mahdie هسته یا mahdiye؟ این ره بائیر تا ادامه هادیم. --Vandäd «بحث» ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۸ (UTC)

مه نظر هر دتا تونه صحیح بائن. مه برار نوم اتفاقا مهدی هسته، وه ره میدی گامبه. Midie sa'et و Midiye kafş و حتا Midi xaxer واری ترکیب بسات وانه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۵ (UTC)
ندومبه چه طبری دله "ھ" ره دخیل کلمات دله تلفظ نکاننه. نمونه همین مهدی که وه ره حذف کاننه. اینتی Mehdi وانه Mîdi. فارسی‌ِ لاتی دله گوننه "مِیتی" (Meyti). یعنی اینجه هم "ھ" حذف بیّه. --Vandäd «بحث» ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۱۹ (UTC)
ضمناً سعودی عربستان ره هاکردمه السعودية، کوردستان اقلیم ره هاکردمه هه‌رێمی کوردستان. یحتمل بدی. اگر راضی هستی همینتی را دکفم بقیه ره تغییر هادم دي. --Vandäd «بحث» ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۲ (UTC)
مه نظر که انده اینتی هم بدرد نخانّه. ونه مناطق نوم ره شه خط و زوون جه بنویسیم. حتا کشورون وسّه وشون محلی نوم هم لازم نی‌یه بائه و اونتی که شه گامبی ونه بنویسیم؛ دکال ته که وشون خط جه هم استفاده هاکردی! --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۷ (UTC)
@V.H شما قبلا اتا بار ویلیام والاس ره ویلیام والوس بنویشتی و شمه دلیل این بی‌یه که الف تلفظ امه زوون دله سخت هسه. اگه شمه اون دلیل درس بوئه چی جوری بنشنه تشخیص هدائن الف کجه ونه واو بووشه؟ مثلا ویلیام والاس ره چه اینتی ننویشتی: ویلیوم والوس. اسا هم السعودية یا هه‌رێمی کوردستان. تونی مه ره یاد بدی چی جوری ونه اینجوری بنویسیم؟ وه سلیقه‌ای هسه یا اتا قاعده دارنه؟ اگه سلیقه‌ای هسه هر کسی تونه شه سلیقه ره کار بزنه؟ اگه اتا قاعده دارنه اون قاعده ره خار مه ره یاد بده. ضمنا یج پسوند خور هم خامه دونم اما چه نئومی مازرونیج و همیشه گمی مازرونی؟ چه نئومی گلکیج و همیشه گمی گلکی؟ مثلا اتا نفر لاویجی بوئه ونه بئوویم لاویجیج؟
@محک اینجوری نخش نی‌یه؟ هر روز اتا جور بنویسیم؟ مثلا شما شه current events ره هاکردی تازه خورون. یعنی current ره تا اونجه که من دومبه اسا معنی دنه بشتی تازه و event ره هم تا اونجه که من دومبه اتفاق یا دکت معنی دنه بشتی خور. پس news ره چی ترجمه هاکنیم؟ اگه قاعده چم این کار صورت بئیته مه ره بئو و اگه سلیقه چم هسه من هم تومبه وقتی مدیا‌ویکی ره ترجمه کمبه شه سلیقه ره اعمال هاکنم؟
اگه قبلا اشتباه صورت بئیته من هم اینجه زیاد اشتباه داشتمه که ایراد ندارنه وه ره توننی اصلاح هاکنین و متذکر بئووین که شما اون زمان استباه هاکردنی و اسا سرساب بینی که اسا فلان دلیل وسر شمه اون کار درس نیه. اگه قاعده و دلیل دارنه مه ره توضیح هادین و اگه سلیقه‌ای هسه اینجوری مه سلیقه یا هر کس دیگه که بعدا بی‌یه اینجه هم تونه شه سلیقه ره اعمال هاکنه حتی اگه شمه سلیقه جا تضاد داره؟ پرجایی (گپ) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۵۶ (UTC)
پرجایی: من current events ره تازه خورون نگاردنیمه؛ فقط کاربردی که اونتا صفحه دارنه ره سهل‌ترین کلمه جا توصیف هاکردمه. این کار وسّه دیگرون نظر ره هم وپ:مکه دله بخاستمه ولی فقط اتا کارور اون گادر جواب هدا. اسا جنابعالی کارورون لوش دله فرمایش هاکردی که وه ره عوض هاکنیم، ولی هیچ جایگزینی پیدا نیّه که ونه سر توافق دارین. من دیگه وسّه چی کار هاکنم که نکاردمه؟! اگه بااینچنینی فکر کانّی من شه‌ورگجی دربیاردمه شه دسترسی که دارنی، بفرمین ویکی‌ترنسلیت دله وه ره اتی دیگه دگاردنین. 😟 --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۰۷ (UTC)

تشدید اتی لهجه‌ئون دلهدچی‌ین

محک امه لهجه دله گمی هسّه شما گنّی هسته. تشدید بمه په اتا حرف انه. حرف اگه س بوئه ت انه. اگه م بوئه ب انه مثلا کمّه بونه کمبه. خامه دونم این حرف درس هسه؟ ضمنا مثلا اما گمی گنّی شما گنّی ره چی گنّی؟ پرجایی (گپ) ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۰۵ (UTC)

امه لهجه (ساری ِمرکزی لهجه) خله آ جه گرایش دارنه و بابلی لهجه دله اونجاهان که اِما آ یلمی، شما کسره یلنی. همینسه جواب وونه «گانّی». ونه صرف هم وانه «گامبه، گانی، گانه، گامبی، گانّی، گانّه». البته گنّی ره هم ساروی‌ها متوجه وانّه ولی ات‌که +18ته هسته و ویشته اون ات‌دیگه معنی ره دِنه   --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۱۲ (UTC)
این سوال ره این وسر مطرح هاکردمه که اما قبلا تشدید ره تکرار جا نشون دامی. که اینکار درس نی‌یه. اسا ندومبه اینجوری هسته یا نا. ولی مه نظر درس نی‌یه. چون مثلا اما دارمی کننه. ته نظر تشدید ره نیم‌فاصله و تکرار جا نشون هادیم بهتر نی‌یه؟ مثلا دکّل ره دک‌کل بنویسیم؟ پرجایی (گپ) ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۱۶ (UTC)
بقول ونداد که من خله محافظه‌کار هستمه   مه نظر تشدید دَووشه خار هسته. اولاً اصلاً تموم تشدیدها ره نتومبی نیم‌فاصله بی‌یلیم و کار نشدی هسته. ثانیاً نیم‌فاصله اتا من‌درآوردی روش هسته و اگه خله استفاده بوو، بخوندستن ره مشکل کانده. هم‌انده هم مجبوری ‍ی‌ی‍ ره استفاده کامبی؛ وقتی مردم جه خاستمه گلکی خط ره مه وسّه بلند-بلند بخوندن، اتا یارو دیّه که وه ره بخوندست بی‌یه «بیّه» و گاته bay+ye وینده نا bi+ye. کلاً نیم‌فاصله جه مشکل حل نوونه فقط امه سر جه رفع وانه :) --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۷ (UTC)
@فیروز: "مشکل حل نوونه فقط امه سر جه رفع وانه(محک)" ته یاد دره، أشؤن بائیتی چرا با اعراب بیئشتن مشکل ره حل نکامبی، بائیتمه دفاکتو (de facto = در عمل) قابل اجرا نیه. مه منظور دقیقاً همین بیه. این روش‌ها، موقتی هسته. اما دنبال روش/روش‌هایی هستمی که نه موقتی، که دائمی بائن. --Vandäd «بحث» ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۲ (UTC)
این پیشداشت جالبی که تشدید خور هدایی، خار هسته. چیزی شبیه به همون "" هسته. ولی من هرده همرا مخالفمه. علت اینکه فارسی-عربی رسم‌الخط دله، اصولاً حروف ره وسط‌ِ کلمه قطع نکاننه. کوردی دله، این قانون ره کاملاً نقض هاکردنه، فی‌المثل نویسننه: "ڕوژهه‌ڵات". اصل‌ِ قانون این بیه که بَنویسن: "ڕوژهِڵات". من خودکار و کاغذ بئیتمه و امتحان هاکردمه. کلمات ره منقطع هاکردن، روش جالبی نیه. دک‌کل، بی‌یشتمه، ڕوژهه‌ڵات، نمونه‌هایی از نقض این قانون هستنه که وشون بخوندستن و بنویشتن شاید کامپیوتر و کیبورد سر راحت بائه، ولی کاغذ سر که جالب سخته. --Vandäd «بحث» ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۹ (UTC)

تونّی ضمّه خور مه ره توضیح هادی؟دچی‌ین

محک تونّی ضمّه خور ویشتر مه ره توضیح هادی؟ و اینکه چن جور ضمّه دارمی؟ مثلا چی وسر فارسی دله دارمی کمک و مازرونی دله دارمی کومک؟ پرجایی (گپ) ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۱۲ (UTC)

ونه سر مطمئن نیمه و صرفاً مه نظر هسته: مازرونی زوون دله تا جایی که من بشنوست دارمه، ضمّه ره سعی کانّه تبدیل هاکنن. هر لهجه‌ای هم اتا روش متفاوت جه این ضمه ره حذف کانّه. همین «بخاردن» اصلاً «خـُردن» هسته و اِما وه ره الف جه تبدیل کامبی و شما کسره تبدیل کانّی و وندادشون وَری (ساریِ یلاق وری لهجه) اتی مصوت دارنه که الف و ضمه میون دره. (ونه وؤیس جه تلفظ ره گوش هادی و کاغذ سر توضیح هدائن سخت هسته) گرگان وَری مثلاً همین فعل ره «بکشی‌یه و» جه گانّه: «بَخوردِن». برعکس بخاردن که هرکاجه وه ره اتی تبدیل هاکردنه، کومِک ره ات‌جور تبدیل هاکردمی و همه ضمه جا، «بکشی‌یه و» بی‌یشتمی.
من ات بار چرخه‌تو هاکردمه که اتا کلمه (غیردخیل) پیدا هاکنم که ضمه داره و تموم لهجه‌ئون دله وه ره ات‌جور تلفظ هاکنن. خله سخت بی‌یه! ات‌که شه پلی مثال بیار و کلماتی که شاید ضمه دارن دمبال چرخه‌تو هاکن و فارسی کلمات که ـُ دارنه ره گلکی دگاردن، هارش چتی وانه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۳ (UTC)
پ.ن) اتا سؤال هم من دارمه: شمه لهجه پیشانی و علف کندن ره چی گانّی؟ --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۳ (UTC)
پیشانی ره گمی سوئال. علف کندن خور هم ونه بئووم که ونه هارشیم امه منظور چی هسته؟ مثلا گو سر علف بتاشیم. یا علف ره بوج. دومی ره علف هرز و و واش خور گمی. و بوتن اینجه کندن معنی دنه. فکر کنم ته منظور دومی بوئه. پرجایی (گپ) ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۵ (UTC)
این سوال ره هم این وسر بپرسیمه که همیشه فارسی ضمه دار کلمات تلفظ هاکردن سر مه رفقون وسر سوژه بی‌یه و خنده کردنه. فک کنم امه لهجه دله ضمّه ره یا خله غلظ تلفظ کمبی یا دکل نارمی. پرجایی (گپ) ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۷ (UTC)
سوئال و بوتن ره لاتین جه نویسنی؟ خامبه دونم ضمه هسته یا بکشی ئو؟ اِما پچیک ضمه جه گامبی Soval و Boten. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۱ (UTC)
همین ونه تلفظ سر مشکل دارمه. ندومبه ضمه چتی تلفظ بونه. فکر کنم دقیقا وه ره سوال دسوری تلفظ کمبی. بوتن ره هم فکر کنم boten. پرجایی (گپ) ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۵ (UTC)
@فیروز: ته یاد دره رانما گپ:مازرونی‌نویسی دله، بَتمه مازرونی زوون دله "ضمه" دنیه  
شاید بعضی لهجه‌ئون دله دئیبو، ولی من که تاسا نشناستمه.
@محمدرضا: فکر کامبه کتا ضمه (ô)ی کاربرد، ویشته از اینها بائه. من شه دونستمه همچین مصوتی دره، ولی ونه نوم و ونه علامت (ô) ره روماك مره سراق هدا. دوندی که روماک شه بابلیه، ایضاً من ونه جه سوال هاکردمه، روماك بائیته مصوت‌هایی که کم‌کاربرد بائن و فقط چن لهجه دله کاربرد دارن ره شه خط دله نیارده. یعنی ونه نظر دی اینه که این مصوت کاربرد ات‌انده کم نیه. --Vandäd «بحث» ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۸ (UTC)

درخواست مقالهدچی‌ین

درود، ببخشید من مازندرانی بلد نیستم و اینجا به فارسی می‌نویسم، اما آیا شما یا کسی از کاربران ویکی‌مازندرانی می‌تواند مقاله w:en:The Office (American TV series) را در ویکی مازندرانی ایجاد کند؟ با سپاس ChipsBaMast (گپ) ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۷ (UTC)

  محترم ChipsBaMast: سلام. خوش آمدید! 💚 چشم، سعی می‌کنم تا آخر هفته بسازم. البته متأسفانه سریالش را ندیدم و مجبورم براساس مقاله‌تان در ویکی‌فا بنویسم، که روش معمول من برای نوشتن مقالات فیلم و سریال در این ویکی نیست. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۳ (UTC)

How we will see unregistered usersدچی‌ین

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

‏۴ ژانویه ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۸ (UTC)