Internet-group-chat.svg

جدید پیغوم بیشتن وسّه اینجه کلیک هکنین!
اگر خوانی اتا از گپ‌ئون ره عوض هکنین [دچی‌ین] سر ره بزنین.


بایگانی بحث‌ها
بایگانی ۱ بایگانی ۲ بایگانی ۳
بایگانی ۴ بایگانی ۵ بایگانی ۶
بایگانی ۷ بایگانی ۸
کاروری صفحه گپ کارون مه درباره

تپورون و تبری مردموندچی‌ین

سلام، تپورون ونه fa:قوم تپور جه پیوند داشت بو ولی fa:مردم مازندرانی جا پیوند دارنه. ونه زحمت ره بکش، حتی ویکی‌انگلیسی دله بدیمه بر همین حسب امه قوم نوم ره مازرونی زوون جا، تپورون ثبت هاکارد بی‌یه!  وندادهرمز 📞 ‏۱۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۱ (UTC)

  اسا توندی «مازرونی مردمون» ره بسازی و ونه جا سر بی‌یلی :) --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۳۴ (UTC)
مردم مازندرانی رایج نوم فارسی‌زوونون میون هسه، اینکه کامین نوم امه میون رایج‌ته هسه ره اما تعیین کمبی 😉 همون تبری مردمون ره ساجمبه، البته امرو نتومبه. فقط ویکی‌کامانز دله ته گپ دله پغوم یلمبه هارش.  وندادهرمز 📞 ‏۱۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۰۱ (UTC)
اوه، شه دره که!  وندادهرمز 📞 ‏۱۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۰۳ (UTC)

شابلون‌ِشون ترجمه هاکردندچی‌ین

من خاسمه سرشناسی شابلون ره ترجمه هاکنم. بدیمه ونه دله ات خله لینک دره که شونه صفحاتی که اما حلا نارمی. مه وسر ات سوال پیش بمو چون اما ات‌تا کچیک ویکی هسمی اینجور شابلونِ‌شون متن ره ونه خلاصه هاکردن یا وشون ره دشت ترجمه هاکردن؟ شمه نظر چیه؟ فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۰۷ (UTC)

مه نظر هم لازم نی‌یه تک-تک ره دگاردنیم. اونان که مهمته هستنه، کافیه. فارسی ویکی هم شه تموم قوانین ره دگارست ندارنه و خله وقت‌ها اون ویکی دله هم ویکی‌انگلیسی ره ارجاع دِنّه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۹ (UTC)
من هم این روش جا موافق هسمه. فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۳۶ (UTC)
  موافق البته شه فضولی جه عذرخواهی کمبه    وندادهرمز 📞 ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۱ (UTC)

شمه استدلال سرشناسی خوردچی‌ین

شما اینجه تا ناسرشناس آدمون وسر مقاله بشتن وسر دتا دلیل بیاردی. اول بئوتی که چون مشارکت کم هسه سرشناسی سرکاره سختگیری نکمبی تا کارزنون تعداد ویشتر بوو. خامه شمه جا سوال هاکنم این روش نتیجه هدا؟ مثلا ات زحمت بکش اینجه ره هارش. اینجور آدمون وسر مقاله بشتن باعث بونه اینتی آدمون اینجه جذب بوون.

دومین دلیلی که بیادری این بی‌یه که اما مثلا ات‌تا خله خونش‌کر آهنگ ره بشنوسمی ولی وشون خور تحلیل دنی‌یه. یا مثلا تک‌دست خور منبع دنی‌یه. اسا من خامه شمه جا سوال هاکنم اما وظیفه دارمی این افراد ره سرشناس هاکنیم؟ اما شه تومی ات‌تا موضوع ره معتبر هاکنیم یا ونه موضوعی ره اینجه بنویسیم که ونه سِر معتبر منابع دره؟

مه قصد دکل شما و دیگرون کار جا ایراد بئیتن نی‌یه. واقعا شمه زحمات قدردون هسمه. ولی ممنون بومه سرشناسی خور مه این دتا سوال ره جواب هادی. مخصوصا دومی.

مه پیش‌داشت این هسه که اتا رانمای صفحه سرشناسی خور درس هاکنیم. ونه دله سرشناسی معیار ره معلوم هاکنیم. قطعا ات نفر که مازرون دله سرشناس هسه و ایران بقیه استانون دله بشناسی نی‌یه نتونه فارسی ویکی‌پدیای دله سرشناس بوئه ولی اینجه تونه سرشناس بوئه اون هم اگه معتیر منابع ونه خور وجود داره. اینجوری پیش بوریم فکر کنم ونه مازرون رادیو تلویزیون کارمندِشون سر هم مقاله بنویسیم. اینجوری درمی بقیه ره سرشناس کمی نا اینکه سرشناس آدم خور مقاله نویسمی. فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۹ (UTC)

محک اینجه ره هارش. ونه دسوری آدم انه اینجه و شه کارزنی صفحه دله شه پیج یا سایت ره تبلیغ کننه. وشون باعث نبونه گوگل اما ره اسپم حساب هاکنه؟ فیروز (گپ) ‏۲۱ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۵۱ (UTC)
سلام. چه گپ ره ای دِ شقه هاکردی؟ همون لوش په گپ زومی دیگه :)
اون گپی که اینجه بزومه ره بد متوجه بیی؛ من گامبه نیمچه‌سلبریتی‌شون تونّه کومک هاکنن که امه بازدیدکر بالا بوره که شاهد امه آمار هسته که این گپ درسته. بعد اونجه باتمه که چچی وسّه بازدیدکرون ِتعداد امه وسّه اهمیت دارنه...
من دومین سؤال ره هم تا زمونی که شما شه تعریف ره سرشناسی جه ناوّی، نارمه 😒 چون احساس کامبه تعریفی که سرشناسی جه دارنی، اصلاً چیزی نی‌یه که من درک هاکنم! ات‌طرف جه گانی «ویکی‌پدیای معمولِ قوانین ره چه رعایت نکامبی»، ات دفعه گانی «معتبر منابع دله هر چی پیدا بیّه وسّه مقاله بساجیم» و اسا هم گانی «نخانه مجارستون ِمله-ملا وسّه مقاله داریم»! هرکامین این سه تا جمله ات‌جور معیار متفاوت سرشناسی وسّه دارنه.
اسا من هم اتا سؤال شمجه دارمه: این مقالاتی که دارمی، مگر باقی مقالاتِ جا ره تنگ کانده؟ ویکی‌پدیا تموم دنیا دله معروف هسته به این که همه چی جه اطلاعات دارنه و اِما نخامبی بریتانیکا واری تموم مقالات ره دکترها و پرفسورها بنویسن و فقط مهم-مهم مدخل ره باقی داریم. کسی که خانه مثل ابی عالی جه ویشته بدونه، چه جایی بتتر از ویکی‌پدیا ونه دوو که وه شه اطلاعات ره پیدا هاکنه و بقیه جه شه دونستی ره هم‌باز بی‌یله؟ گوگل هم هیچ گادر اینان وسّه ننه ویکی ره اسپم نکانده. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۱ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۱۶ (UTC)
محک جان مه نظر سید مجتبی عابدی ره من سرشناس ندومبه. وه فقط ات‌تا المپیاد دله رتبه بیارده. چیکار هاکرده که وه ره محمد حسین نخبه دونّه؟
من کجه بئوتمه که «معتبر منابع دله هر چی پیدا بیّه وسّه مقاله بساجیم»؟ لطفا ونه لینک ره مه ره نشون هاده
من مخالف نیمه که مجارستون روستائون وسر مقاله بلیم. اولویت تونّه مازرون مربوط موضوعات بوئه.
تومبی بئوویم گوگل اما ره وشون وسر اسپم نکنّه. ولی سرشناسی خور راحت بئیتن باعث نبونه اینجه نادرس اطلاعات تنک هاکردن مرکز بووشه؟ همون کارور دسوری که بورده شه کاروری صفحه شه بیوگرافی ره ات‌تا هنرمند حساب بشته؟ فیروز (گپ) ‏۲۱ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۲۱ (UTC)
محک جان بل ات‌تا چی ره شما ره صادقونه بئووم. قبلا که گت ولگ نوم عوض هاکردن وسر ات‌تا نظرسنجی بشتمی و من بئوتمه بلیم سرراست بوئه اصلی صفحه، شما بئوتی وه بوئه گت صفحه و من اینجوری ترجیح دمه و شه دلیل ره نئوتی. بعد ای که من شما جا سوال هاکردمه چه اسایی دکته‌ئون ره تازه خورون جا عوض هاکردی بئوتی ونه سرراس بوئه و من بئوتمه خا اگه معیار اینجوری هسه بهتر نی‌یه که تازه دگاردسته‌ئون (که دگاردست غلط بی‌یه و دگاردنی ونه درس شکل هسه) ره آخرین تغییرات هاکنیم و نیازی نی‌یه اینجور سره‌نویسی هاکنیم شما بئوتی من که اولین بار بمومه اینجه مه وسر ونه معنی بهمستن راحت بی‌یه. روراس بئووم شما شه سلیقه ره معیار دونّی. واقعا تعجب کمّه شما که فارسی ویکی‌پدیای دله نظارت هیئت عضو هسی چتی تونّی اینجوری عمل هاکنی؟ من شمه زحمت وسر ارزش قائل هسمه ولی شما دری اینجه بی‌قانونی عمل کنّی. مجبور هسمه شمه جا شکایت هاکنیم. فیروز (گپ) ‏۲۱ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۱ (UTC)
مجتبی عابدی جور مقالات جه من هم خله خاشم نمو ولی هنتا راقازی نکتمه که اینتی مقالات ضرری امه وسّه دارن.
همین خط بالا بنویشتی «اما شه تومی ات‌تا موضوع ره معتبر هاکنیم یا ونه موضوعی ره اینجه بنویسیم که ونه سِر معتبر منابع دره؟ » که یعنن شمه معیار سرشناسی وسّه منابع معتبر هسته. در حالی که همه دومبی اتا مازرونی خونش‌کر فقط وقتی تونده منابع معتبر دله ونه نوم بئه که هفت‌خان وزارت ارشاد و صدا-سیما و... ره بورد بائه. پس هرکس سبکی غیر نجما و کتولی و طالبا بخونده، زن بائه، جمهوری اسلامی جه خاشش نئه یا... دیگه سرشناس نتونده بائه چون ایرانی رسانه‌ئون ترسنّه ونه خوری هچّی باوّن و امه مازرون هم که به اون صورت خارج‌نشین رسانه ندارنه.
تازه این فقط اتا از سه جور گپی هسته که بزویی! همین تاسا کارورون لوش دله کتابی ره لینک هدایی که رسانش ِنشر چاپ هاکرده و تموم ویکی‌ئون وه ره معتبر دونّه و ونه بنویشتون سرشناس وانّه! اسا با این تناقضی که شمه گپ دارنه، دری مه ره متهم کانده که سلیقه‌ای عمل کامبه!!!--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۱ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۹ (UTC)
شما مه سوال ره جواب ندائی؟ سید مجتبی عابدی و ونه دسوری آدم فقط المپیاد دله مدال بیاردن وسر نخبه و سرشناس حساب بونّه؟ فیروز (گپ) ‏۲۱ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۰ (UTC)
من شمه جا سوال هاکردمه امه وظیفه این هسه که مقاله‌ای بنویسیم که معتبر منبع داره یا هر جور دل ره ونه بنویسیم و وشون ره معتبر جلوه هادیم؟ دقیقا همون کاری که مه نظر شما دری انجام دنی. من شه قبلا ویکی‌پدیای قوانین جا ناآشنا بیمه و مثلا این مقاله ره اینجوری بنویشتمه ولی شه اشتباه متوجه هسمه و خامه وه ره جبران هاکنم. شما زحمت بکش مه سوال ره جواب هاده که چتی اتا ۱۹ ساله محصل تونّه فقط اتا المیپاد دله مدال بئیتن وسر نخبه بخونس بوو؟ فیروز (گپ) ‏۲۱ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۴ (UTC)
من اینتا خاص ِمقاله وسّه نظری ندمبه تا قانوناً اجازه پیدا هاکنم که شمه این نظرخاهی ره جمع‌بندی هاکنم. اگه شه نظر ره باوّم، اَی لابد هرکس ونه گپ به کرسی ننیشته شاکی وانه که چه من تعارض منافع داشتمه و نظرخاهی ره جمع هاکردمه! بلا دکتمی ولا. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۱ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۶ (UTC)
محک جان این جریانی که مازرونی ویکی‌پدیای دله دره خور چی گنی؟ شما اینجه مدیر هسی و نتونّی بی‌تفاوت بوئی. شما شه مردتنهای وسر استدلال هاکردی که مثلا چون مشارکت کم هسه اما سرشناسی خور سخت‌گیر نکمبی. اون دلیل هم که بئوتی مثلا ارشاد اجازه ندنه که ات‌تا زنا بوره بخونده ره قبول دارمه. ولی اینکه اما شه بیم وشون ره ویکی‌پدیای دله سرشناس اعلام هاکنیم ویکی‌پدیای بی‌طرفی نقض هاکردن نی‌یه؟ اما ونه بی‌طرف بوئیم و معتبر منابع ره ارجاع هادیم نا اینکه شه قضاوت هاکنیم چی معتبر هسه و چی نی‌یه. من چون شمه جا تا اسا جواب نیتمه مجبور هسمه گت‌ویکی دله این موضوع ره مطرح هاکنم و اونجه ونه دمباله ره گیرمه. فیروز (گپ) ‏۲۱ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۵۱ (UTC)

محمدحسین مقالات خوردچی‌ین

محک چون شما این ویکی وسر خله زحمت بکشی ای من اتا بار دیگه شمه جا خامه ناسرشناس مقالات ره حذف هاکنی. شه خله خار دونّی که ویشتر مقالاتی که محمدحسین این ویکی‌پدیای دله بنویشته ناسرشناس آدمون خور هسته. ته این ره درس گنی که وشون دیگه مقالات جا ره تنگ نکننه ولی این ره هم قبول هاکن که وشون دین و بموندستن هم درس نی‌یه. ویکی‌پدیای اعتبار ره پایین ایارنّه. من شکایت ره گت ویکی دله مطرح نکرد په ای شمه جا خامه اون مقالات ره حذف هاکنی. چون وشون سریع حذف بیّن شرایط ره دارنه. ای تاکید کمبه اینکه اتا نفر ره فقط اتا مسابقه دله رتبه بیاردن وسر سرشناس و نخبه دونیم دکل درس نی‌یه. اینتی مسابقات هر سال برگزار بونه و ننشنه وشون ره سرشناسی معیار دونستن. شمه جواب منتظر هسمه. فیروز (گپ) ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۱:۳۸ (UTC)

@فیروز گت‌ویکی، متاویکی ره گنی؟ ات‌کم وقت ورنه ولی بائو‌ت‌بیمه که درس کمبی، ات‌کم‌ات‌کم همه ره خار کمبی. انده عصبی نووش. یهویی همه بنویشته‌ئون ره قتل‌عام هاکردن جه امره خیر نرسنه. ات‌کم صبر داری همه ره هدی‌جه خار کمبی.  وندادهرمز 📞 ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۳۸ (UTC)
من عصبی نیمه. محک و محمدحسین جا وشون خور صحبت هاکردمه و جوابی که مه ره قانع هاکنه نیتمه. من محک وسر خله احترام قائل هسمه و ونه کار ارزش ره دومبه. اونجه هم قرار هسه این شکایت ره مطرح هاکنم که مثلا اتا محصل یا ورزشکار که اتا سال اتا مسابقه دله رتبه بیارده سرشناس حساب بونه تا ویکی‌پدیای دله ونه وسر مقاله بسازن؟
این آسون‌گیری که محک و محمدحسین ونه جه حرف زننه ونه نتیجه بونه وه. ضمنا اونجه قرار نی‌یه بئووم مثلا محک این بنویشت خار نی‌یه. وشون هم حتما منصفانه قضاوت کننه و تصمیم گیرنه. شما هم توننی شه دلیل و مدرک ره وشون وسر بیارین. ضمنا اینکه بئوت بونه هر ویکی شه سر خدگردونی دارنه دلیل نبونه هر کار دل ره خانه هاکنیم. ویکی‌مدیای قوانین ره هم ونه عمل هاکنیم چون وشون اینجه داشتن خرج ره دنّه. فیروز (گپ) ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۴۶ (UTC)
اگه خانی تموم ناسرشناسون ره حذف هاکنی بنشنه علی گرایلی ره هم حذف هاکنی. همین‌سه گمبه د دقه هرست معیار مشخص بَوو، البته جادکت بین یا نین معیار مشخص هاسه، چیزی که مشخص نی‌یه، امه معیار استثنا بئیتن وسه هاسه. همون نامعلوم معیاری که علی گرایلی ره بنویشته‌دار هاکارده.  وندادهرمز 📞 ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۴۰ (UTC)
شما چی‌سر مه سوال ره جواب ندنی؟
 • مگه کنکور و المپیاد واری مراسم و مسابقه هر سال برگزار نبونه؟
 • مگه هر سال مازرون جا اینتی جائون دله آدم رتبه نیارنه؟
وشون باعث بونّه اینتی آدمون ره سرشناس دونیم؟ فیروز (گپ) ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۴۸ (UTC)
من فعلا لس دمه تا محک شه جواب ره بئووه. وشون حذف هاکردن دلیل نبونه که مثلا محمدحسین دیگه اینجه نونه مقاله بنویسه. هر کی هم درسِ کار و هم نخشِ کار انجام دنّه هیچ کس هم مستثنی نی‌یه. فعلا لس دمه تا محک بی‌یه و اینجه مه سوئال جواب ره هاده و اگه جواب همین بی‌یه گت‌ویکی دله شکایت ره مطرح کمبه. شما و هر کسی این مقالات بموندستن طرفدار هسنی هم توننی شه دلیل ره اونجه بئووین. فیروز (گپ) ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۵۳ (UTC)
مه نظر حرفی نموندسته. منتظرمه هارشم وه چتی وانه که صفحه ره حذف هاکنم یا نا. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۴ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۱ (UTC)
معیاری که شما اتا بار Mohamadhosein.a گپ دله مردتنها ره بئوتی این ویکی‌پدیای دله سرشناسی وسر دره ونه لینک ره مه ره نشون دنی؟ ضمنا خامه شمه جا سوال هاکنم صرفا اتا نفر بوره اتا مسابقه دله چه ورزشی چه علمی رتبه کسب هاکنه نخبه و سرشناس حساب بونه؟ اگه هر کسی جز Mohamadhosein.a بی‌یه اینجوری مقاله بسازه شمه عکس‌العمل چیه؟ لطفا مه این سوالات ره جواب هاده. فیروز (گپ) ‏۲۵ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۳۸ (UTC)

آقا thanksدچی‌ین

از اینکه به مقاله من مجال ندادی از شما کاربر قدیمی کمال تشکر را دارم. لیندا لاور (گپ) ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۲۲ (UTC)

@Lover2022 بحث مجال دادن نیست. مقاله‌ای که سرشناسی نداشته باشد حذف می‌شود. ضمنا شما مطمئنید قبلا در ویکی‌پدیا حساب نداشته‌اید؟  وندادهرمز 📞 ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۵۳ (UTC)
سلام مجدد.راستش اولین مقاله من بود کمی ناراحت شدم شرمنده.و اینکه چون برنامه نویسی را بر اساس رشته تحصیلی خودم که فناوری اطلاعات هستش وارد هستم به ویکی پدیا اشراف دارم.ضمن اینکه در وب سایت های بتا ویکی پدیا و اوری بادی ویکی در 18 زبان موجود در آن و 2 ویکی دیگر نیز فعالیت خوبی دارم به خاطر همین موضوع ویکی پدیا نویسی را وارد هستم.در مجموع از برخورد خودم شرمنده هستم کمی ناراحت شدم چون مقاله اولم بود و شما سریع مقاله را حذف کردید.با تشکر لیندا لاور (گپ) ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۵۴ (UTC)
سلام. باید دو نکته را در اینجا به شما یادآوری کنم:
 • اینجا ویکی‌پدیای مازندرانی است و باید به زبان مازندرانی بنویسید چه در مقاله‌ها و چه در صفحه‌های دیگر
 • برای نوشتن مقاله در مورد افراد باید بتوانید سرشناسی آنها را ثابت کنید.
موفق باشید. فیروز (گپ) ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۵۹ (UTC)
@فیروز من وه ره اشناسمبه. وه تبری نتونده گپ بَزنه.  وندادهرمز 📞 ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۴۷ (UTC)
چشم همین کار کمبه.شمه خاطر خله خله جمع بووه.شمه فدا لیندا لاور (گپ) ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۲ (UTC)

ساموراییدچی‌ین

سلام، سامورایی خور، ویکی‌فا بوشی جه پیوند دارنه، وه هم تپورون واری اشتباه پیوند بزه بیه. بی‌زحمت ونه صحیح پیوند ره سامورایی و Samurai جه بزن.  وندادهرمز 📞 ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۵۶ (UTC)

  --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۴ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۰ (UTC)

tumb آ بندانگشتی خوردچی‌ین

سلام، اونگادر خامبی اتا عکس ره بنویشته‌ئون یا هرکجه دله پچوک‌ته هاکانیم ونه په نویسمبی "بندانگشتی"، این اتا مازرونی معادل ندارنه؟ فی‌المثل انگوس‌گتی؟ چه من نویسمبه انگوس‌گتی کار نکانده؟  وندادهرمز 📞 ‏۲۶ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۵۰ (UTC)

  ویکی‌ترنسلیت دله پغوم‌ها ره دگاردنیمه. اسا چن روز شاید طول بکشه تا فعال بوون. فقط ونه املا ونه «انگوس گتی» بائه و نیم‌فاصله جه بنویسی نوانه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۷ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۴۰ (UTC)
اوکی، بئیتمه.  وندادهرمز 📞 ‏۲۷ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۴۷ (UTC)

سرشناسی معیار خورتذکر هدائندچی‌ین

همونجور که قبلا شمه جا سوال هاکردمه چون جواب ندانی ای شمه جا پرسمه که شما قبلا Mohamadhosein.a گپ دله مردتنها ره بئوتی اما اینجه سرشناسی معیار سر توافق هاکردمی که سخت٬گیری نکنیم. این توافق لینک ره زحمت بکش مه ره نشون هاده. ضمنا اینکه بئوت بووشه هر کی شه وجدان ره ونه رجوع هاکنه و هارشه اتا نفر سرشناس هسه یا نی‌یه کاملا خطرناک هسته. اینجوری هر کسی اتا جور شه وجدان جا قضاوت کنه. ضمنا شما وظیفه دارنی اینجه سوال جواب ره هادی چون اتا عادی کارور نی و مدیر هسی و مسئولیت دارنی. وه شمه آخرین فرصت هسه. این سوال ره جواب ندا، شمه عمکرد جا شکایت کمبه. فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۴۰ (UTC)

اگه اون لینکی که من خامه دنی‌یه هم اما تومبی اسا ونه سر بحث هاکنیم و اتا سرشناسی معیار ره اینجه وسر تدوین هاکنیم. اینکه اتا محصل فقط کنکور دله رتبه بیاردن وسر سرشناس حساب بووشه دکل درس نی‌یه و اتی موقع شمه جواب ندائن هم بدتر هسه. رفتاری که شما دارنی باعث چن تا نتیجه دارنه:
 1. هر کسی تونه بی‌یه اینجه اتا نقر وسر مقاله بسازه و بعد بئووه وه سرشناس هسه (وقتی معیار مشخص نووشه و وجدان بوئه که هر کی تونه وه ره اتا جور تفسیر هاکنه)
 2. شمه جواب ندائن و دیگه کارورون ره توهین هاکردن و بخد حرف بزوئن (مثلا کاروری شونه دیگه کارورون گپ دله توهین کنه و بعد شه توهین ره پاک کنه و متوجه نی‌یه که بنشنه تاریخچه دله ونه توهین ره بدی‌ین یا دچی‌ین خلاصه دله عباراتی ره کار زنه که توهین حساب بونه) باعث بونه هر کاروری که بی‌یه اینجه فراری بووشه و این شائبه پیش بی‌یه که شما و شمه رفقون اینجه اتا باند درس هاکردنی و هر جور دل ره ونه عمل کننی.
امیدوارمه این دفعه مه جواب ره منطقی هادی. مه هدف این نی‌یه که شمه جا بخد ایراد بئیرم و اذیت هاکنم. فقط دتا سوال دارمه:
 1. اتا مسابقه دله (فرقی نکنه چه موصوع دله بوئه) که هر سال برگزار بونه هر کی رتبه بیاره نخبه و سرشناس حساب بونه؟ اینجوری آدمون اگر چن سال بعد اتا گت کار هاکردنه اون موقع بنشنه وشون ره سرشناس دونسن
 2. وجدان هیچ وقت نتونه میعار بوئه. هر کی اتا جور شه وجدان ره معیار قرار دنه و تفسیر کنه.
هیچ جا هر قدر هم که راحت بئیرن هیچ وقت اتا محصل که کنکور دله رتبه بیارده نتونه نخبه بوئه. وه گت کار نکرده و چن تا رسانه ونه خور ننویشتنه. مثلا علیرضا فیروزجا هم گت کار هاکرده و هم چن تا رسانه ونه خور مطلب منتشر هاکردنه. یا مثلا ماشاءالله آجودانی ره بنشنه اتا نخبه دونسن نا کسی که اتا دفعه کنکور دله رتبه بیارده و حلا اتا گت کار نکرده که مطبوعات دله منعکس نَی‌بو. اتی آدمون مقاله ونه سریع حذف بووشه چون نا گت کار هاکردنه نا چن تا رسانه دله یاهی وشون اسم اتا گت کار هاکردن وسر منعکس بیه.
من اگه مثلا این مقاله یا این مقاله جا ایراد بئیت بوم شما تونسنی مه جواب ره ندین. ولی اینجه شما وظیفه دارنی مه جواب ره هادی. من درمه اتا سوال شمه جا پرسمه که واضح هسه و شما که اینجه مدیر هسی موظف هسی مه جواب ره هادی یا تونی گت‌ویکی دله شه جا دفاع هاکنی. من تا اسا خله لس هدامه و سه روز شما ره فرصت دمه مه سوال جواب ره هادی چون شه دلایل ره منطقی دومبه. شمه جواب ندائن ره اینجور حساب کمبه که شما هم خانی این موضوع گت‌ویکی دله مطرح بووشه. موفق بوئین. فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۰۳ (UTC)
من وظیفه ندارمه جواب هادم. کارور وقتی مسئولیت پیدا کانده که کاری هاکرد بو، من نا سیر پیازمه نا ته پیاز. تااسا هم چون خاسمه همه چی ره خیر-خشی جمع هاکنم، شه نظر ره گاتمه. وقتی مدیاویکی ره ویشته قبول دارنی، بورین ونه پلی شکایت هاکنین. منم آخرین بار تذکر دمبه جای بحث بی‌جا، نظرخواهی ره بنتیجه برسنین. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۰۷ (UTC)
سلام، فضا ره چه خط‌خطی کاننی! هرستین، فیروز ته ره بائیتمه ات‌کم صبر دار، محک‌خان، نظربئیری دله همه شه نظر ره هدانه. توندی جمع دَوندی. من اینتا موضوع سر موافق هاسمه که بنشنه شه معیار جادکت بین خور معلوم هاکانیم، چون نتومبی به این ارجاع هادیم، چون امه معیار فرق کانده. امه معیار، تونده ویکی‌پدیا:جادکت بی‌ین یا ویکی‌پدیا:سرشناس بی‌ین دله بنویشت بوو و امه گپون امه معیارون سر، گپ:جادکت بی‌ین یا گپ:سرشناس بی‌ین دله بزو بَوون. البته همونتی که بائیتمه محک‌جان بی‌زحمت نظربئیری حذف وسه ره جمع دوند.  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۲ (UTC)
@V.H شمه نظر چیسر فارسی ویکی‌پدیای معیار نتونّه اینجه کار بوره؟ اما تومبی وشون تجربه جا استفاده هاکنیم. اگه فارسی ویکی‌پدیا ره قبول نارنّی چه اونجه فعالیت کننی؟ اگه قبول دارنّی ونه تن هادین که اما تومبی وشون تجربه جا اینجه استفاده هاکنیم. من نئومه درس بیم و وشون قوانین ره اینجه حاکم هاکنیم. مثلا اتا خونش‌کر یا بنویشت‌کر یا سیاستمدار که مازرون دله گت کار هاکرده و رسانه‌ئون دله ونه خور زیاد بئوت بیه قطعا تونّه اینجه سرشناس بوئه ولی فارسی ویکی‌پدیای دله نا چون فارسی و مازرونی زوون جغرافیا فرق کنّه. اون طرف فقط مازرونی زوون منطقه دله ونه نوم در بورد هسته و فارسی زوون منطقه دله این وضعیت ره ندارنه. ای آخرین بار شه سوال ره مطرح کمبه و مخصوصا سید مجتبی عابدی خور: وه تا اونجه که ون مقاله دله بنویشت هسته فقط اتا المپیاد دله مدال بئیته، نا اتا گت کتاب بنویشته نا اتا گت تحقیق هاکرده و نا ونه خور مازرون رسانه‌ئون دله بحث بیه. وه چتی نخبه و سرشناس محسوب بونه؟ فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۱۷ (UTC)
محک من ای تاکید کمبه که شمه زحمات ره که این ویکی وسر بکشی ره ندی نئیرمه. ولی این وضعیتی که اینجه دره مه ره مشکوک هاکرده. شما دکل مه سوال ره جواب ندنی. Mohamadhosein.a جا بخاسمه تا بئووه چتی اتا محصل ره که فقط کنکور دله رتبه بیارده و هیچ کار دیگه نکرده ره نخبه دونه حلا مه جواب ره ندا و جالب هسته که وقتی ونه بنویشت مقالات خور سریع حذف نومزه بینه زود بمو و بئوته من زیل اس کمبه که وشون حذف نوون (دلیل نیارد). مه وسر دلیل بیارین. ضمنا شما هم این مدت وشون جا حمایت کردی. مثلا شمه اتا دلیل این بی‌یه که اینجه مخاطب کم هسته و این مقالات اینجه کارور و مخاطب ره ویشتر کنه یا اینکه اما شه خدگردونی دارمی که سرشناسی معیار ره شه معلوم هاکنیم. من دقیقا خامه دونم این خدگردونی که شما ونه جا حرف زنّی ونه حد و حدود کجه هسته؟ ضمنا ونه ویکی‌مدیای جا هم رج بی‌ین وشون پشتی اینجه دره فعالیت کنّه. فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۱۱ (UTC)
@فیروز خانی ویکی‌فای معیارون ره کار بَزنیم؟ عب نکنده، بَزنیم، ولی یاد ناکن ویکی‌فای معیارون جه، علی گرایلی بنشنه حذف بوو.  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۴۹ (UTC)
@V.H شما چیسر مه نظر ره خار نخوندی؟ همین سید مجتبی عابدی اگه ات‌تا گت کار هاکرده و مازرون چن تا رسانه دله ونه خور تحلیل بنویشت بیه (نا اینکه فقط ونه نوم بیارد بَی‌بو) تونّه سرشناس بوئه که اتی نی‌یه. علی گرائیلی اگه این شرایط ره ندارنه مه نظر سرشناس نی‌یه. ضمنا من بئوتمه دیگه ویکی‌پدیائون تجربه جا هم ونه استفاده هاکنیم و شه شرایط ره هم حساب هاکنیم. شمه جا جدا خاهش کمبه مه بنویشت ره کامل بخوندی. فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۴ (UTC)
ضمنا اینکه گنی شما وظیفه ندارنی چون کاری نکردی درس نی‌یه. وقتی مردتنها اتی مقالات ره چون سرشناس نینه حذف هاکرده شما وشون ره پئی بیاردی و استدلال هاکردی که اما شه وجدان ره معیار قرار دمی. من اسا خامه شمه جا سوال هاکنم مگه وجدان تفسیر بینی نی‌یه؟ هر کی ات جور شه وجدان چم تفسیر کنه که مثلا کی سرشناس هسه یا کی نی‌یه. ونه اتا مشخص قانون دووشه. مازرونی مردمون خور من @V.H گپ صفحه دله شه پیش‌داشت‌ِشون ره بئوتمه. این چم پیش بوریم اما سرشناس آدمون خور مقاله بنویشتن سرجا دیگرون ره شه سرشناس کمبی. ضمنا اما ونه فارسی و انگلیسی ویکی‌پدیای تجربیات جا استفاده هاکنیم. فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۰ (UTC)

مدیاویکی نرم‌افزار ترجمهدچی‌ین

ترانسلیت‌ویکی دله ته وسر ات‌تا پیغوم بشتمه زحمت بکش هارش فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۵ (UTC)

من گوشی جه نتومبه ترنسلیت‌ویکی ِگپ دله هچّی بی‌یلم. اینجه جواب دمبه:
 • پیکربندی دکّال شه اتا نخاش کلموئه که ونه معنی ره فارسی دله هم ننشنه راحت بفهمستن! شخصاً ونه انگلیسی که configuration هسته ره، ونجه‌ راحت‌ته درک کامبه. شاید آرایش فارسی وسّه بتتر بی‌بو! اسا گلکی دله تومبی ترکیب‌بندی یا چینش جه هم استفاده هاکنیم.
 • اوایل که گرامر جه آشنا نَیمه، اینتی اشتباهات خله داشتمه. هر کاجه مه چش خارنه، اصلاح کامبه.
 • من «شون» جه جمع دوستن ره جایی نشناستمه. حتا مه بابلی رفقون هم ندیمه شون جه جمع دَوِندن. البته محمدشون، حسن‌شون، فلانی‌شون واری استفاده کامبی ولی ادات جمع نی‌یه و خله ونه کاربرد محدودته هسته. ولی بی‌چمر حرفون ره ‍ه نی‌یلیم جه موافقمه.
 • فعل جمع دوستن هم اگه افراط نوو، گال‌به‌گال تومبی استفاده هاکنیم. پارتی زوون جه هیچ آشناییتی ندارمه.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۵ (UTC)
عذرخواهی کمبه که بیخد دخالت کمبه، ولی خاستمه باهورم نتومبی پیکربندی وسه دچی‌ین ره ‌کار بزنیم؟  وندادهرمز 📞 ‏۲۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۴ (UTC)
دچی‌ین ره edit و ویرایش وسر کار زمبی. فیروز (گپ) ‏۲۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۵ (UTC)
ترکیب‌وندی یا چینش جا موافق هستمه. چینش ره ویشتر ترجیح دمبه. شون خور مه استدلال این هسته که وه ضمیر جمع بونه وشون ولی ونه سر اصرار نکمبه خامه وشتر تحقیق هاکنم. فعل جمع دوستن وسه هم ته نظر ره قبول دارمه و هر جا که اتا اسم جمله دله دواشه و ونه جمع دوستن جمله شکل ره نخش کنه بنشنه این کار ره هاکردن. فیروز (گپ) ‏۲۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۵ (UTC)
پارتی زوون خور بنشنه بائورم که ظاهراً مازرونی زوون، تاریخی نظر جه، پارتی زوون جه ارتباط دارنه.[۱][۲]  وندادهرمز 📞 ‏۲۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۸ (UTC)

گپ بن‌بنویشتدچی‌ین

بن‌بنویشت

اسماعیل مهجوریدچی‌ین

محک جان سلام. صفحه ای تحت نوم اسماعیل مهجوری بساتمه. منبع بهتر دنبال بگردستمه ولی پیدا نکاردمه. امیدوارمه بعضی دوستان ته ره تحریک نکنن که بخاطر اینکه سایتون تحلیلی راجب به وه ننوشتنه ، این صفحه ره حذف هاکنی. با توجه به علاقه ای که به تاریخ دارنی احتمالا قبول دارنی که مهجوری پدر تاریخنویسی معاصر مازندرون هسته و بایسته هسته گه مقاله ای تحت ونه نوم وجود داره.Mohamadhosein.a (گپ) ‏۷ مه ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۱۷ (UTC)

مندوسن جان، خداشاهده اما نا ته جه دوشمن هستمی نا هچ بنویشته‌ای جه. اگه ویکی‌مدیا قانونون انه دَس ره نوست بی‌یه، گوتمه بور هرکی شه مله دله اشناسنی وسه بنویشته بساج. ولی چتی هاکانیم که ویکی‌مدیای قانون این هسه. البته اما خله هم شه‌گردونی و شه‌مختاری دارمبی تومبی ات‌کم وه ره شل و سفت هاکانیم ولی خب نتوندستمی اونتا بنویشته‌ئون ره نگه داریم. ویکی‌پدیای عادی معیار، علی گرایلی ره سرشناس ندونده، ولی اما حاضر نیمی وه ره حذف هاکانیم. من شه حاضر نیمه. صد بار حذف بوو ائی وه ره ساجمبه. چون مازرون دله سرشناسه. چون همه وه ره اشناسننه. گت کار هاکارده. ولی هرکی کنکور دله قبول بیه که نوانه سرشناس. خاهش کمبه ناراحت نووش. اما هم درمبی ویکی‌مازرونیجِ پیشرفت وسه تلاش کمبی. همونتی که ته سال‌ها هسته که دری کندی. خاهش کمبه امه دست جه ناراحت نووش. وندادهرمز (گپ) ‏۷ مه ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۳۸ (UTC)
من هم قبول دارمه که امه زوون هنتا هیچ مکتوبات و رسانه‌ای نداشته و مازرون ِفارسی منابع هم خله-خله ناقص هستنه، منتهی همین چن نفری که اینجه درمی، ونه تصمیم بَیریم که اگر سرشناسی وسّه معیاری نتومبی ثبت هاکنیم، پس چتی مقالات ره داریم یا حذف هاکنیم. هر گادِر هم معیار و بنویشته‌ای نداریم، اختلاف نظر داشتن طبیعی هسته. فی‌المثل اسماعیل مهجوری سرآدم هم انده شناسا هستنه که فکر نکامبه شکی ونه دله دوو که ایشون ِمقاله ونه دووشه؛ حتا اگه ویکی‌مدیا هم اِما ره زور هاکنه، من اتا که قبول نکامبه به‌کل تموم اینتی مقالات ره حذف هاکنم. ته خنابدون ♥️ --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۷ مه ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۱ (UTC)