شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: مازرونی (گجگجی بیری).

گیلکی اتا ایرانیج زوون نوم هسسه. گیلکی ِزوون ایران ِغربی شمال ِزوون رج دله قرار گیرنه. اینتا زوون گیلون اوستان دله گب بزه بونه.

لهجه‌ئوندچی‌ین

گیلکی ِزوون، سه تا لهجه ره شامل بونه: بیه‌پسی (غربی گیلان)، بیه‌پیشی (شرقی گیلان) و گالشی ( گیلان ِجنوب کوهستون ور).

دییه لینکوندچی‌ین

ویکی‌پدیا نسخه، گیلکی جه
  • واژه نومه گیلکی به فارسی و فارسی به گیلکی: [۱]
  • گیلکی ادبیات و فرهنگ پایگاه اینترنت دله: [۲]

ایرانیج زوونون

رج غربی ایرانیج زوونون
غربی شمال

باستون: مادی  میانا: پارتی (پهلوی اشکانی)  ترنه: آذری | گیلکی | مازرونی ِزوون | تالشیکی | تاتی تبار زوونون | کردی کرمانجی | کردی سورانی | زازا-گورانی | سمنانی | مرکزی ایرانیج زوونون | بلوچی | سیوندی 

غربی جنوب

باستون: باستونی پارسی  میانا: میانا پارسی (پهلوی)  ترنه: فارسی | لری | بختیاری | لارستانی | بشاگردی | کمزاری | تاتی اران 

رج شرقی ایرانیج زوونون
شرقی شمال

باستون: اوستایی  میانه: سغدی | خوارزمی | بلخی | غربی سکایی | آلانی | سرمتی  ترنه: آسی | یغنابی (سغدی نو) 

شرقی جنوب

میانا: سکایی-تخاری  ترنه: پشتو | پامیری زوونون | پراچی | ارموری | منجی | یدغه 

۱-بلوچی گویشورون مهاجرت وسه جوغرافیائی هارشا ی جا ایران فلات ره شرقی جنوب منتقل بهینه. ۲- غربی جنوب رج ره رج فارسی‌تبار نیز گن نه. ۳-ویشتر زوون‌اشناسون، اوستایی ره غربی و شرقی رجون مرز دله دسته‌بندی کن نه.