گوشک (gušek) (انگلیسی: Fungus، فارسی: قارچ) اتّا جاندار هسته که نا گیاهه و نا جانور. اینتا رج دله همه هتروتروف (فارسی: دگرخوار) هستنه که رشد هاکردن و تکثیر وسّه آلی ترکیبون ره نیاز دارنّه تا شه انرژی و کربن ره وشون جا بئیرن.

چن جور گوشک عکس