کایر یکی از سنتهای اصیل مازرونی و یکی از کارهای خوبی که صورت گیرنه .

کایر روزمره کارون یا سخت کارون دله انجوم وونه از جمله این کارون کمک کشاورزی کارون دله هسته مازرونی فرهنگ و آداب دله این نوع کمک ره کایر گانّه و ات‌تی خاص آداب تابع هسته کایر مخصوصاً موقع برنج دکاشتن ویشتر انجوم وونه.

آمرییکایی سربازون هِدی ره کمک کاننه و گت‌چو ره ورننه.

کایر منظور اینتا هسه گه هدی جه کار هاکنیم و اتا بیتتر نتیجه جه بَرِسیم.

نگارسره دچی‌ین

منبع دچی‌ین

  • مازرون قلمرو دله، به سرپرستی حسین صمدی.