کایر یکی از سنتهای اصیل مازرونی و یکی از کارهای خوبی که صورت گیرنه .

کایر روزمره کارون یا سخت کارون دله انجوم وونه از جمله این کارون کمک کشاورزی کارون دله هسته مازرونی فرهنگ و آداب دله این نوع کمک ره کایر گانّه و ات‌تی خاص آداب تابع هسته کایر مخصوصاً موقع برنج دکاشتن ویشتر انجوم وونه.

منبعدچی‌ین

  • در قلمرو مازندران، به سرپرستی حسین صمدی.