نظر خواهی دچی‌ین

از تمام کاربران ویکی مازرونی خواهش کمّه که اینجه بی ین و شه نظر ر در مورد تعیین تیتر های صفح های ویکی مازرونی اعلام هکنن.اسایی دکته ئون بهتر ه یا نو دگاردنی ها و یا چیزی که شه پشنهاد دنِّنی (احتمالآ چیز های جالبی به ذهن شما هم رسنه) - تازه دگاردسته ئون یا نو دگاردنی ها (توجه هکنین که جمع اسامی بی جان با ئون ناونه و در مازندرانی غلط هسِّه) ناوین لهجه کجه باوّه . نو بنویشت به جای اسایی دکته ئون ولی لطفآ باوّین که آیا با این تیتر ها و عنوان هایی که ویکی پدیای مازرونی وسه آماده هکردنه مدیریت محترم ویکی مازرونی موافق هسّنی یا نا؟و لطفآ شه پیشنهاد ر هدین.ایا با این علامت جمع موافق هسّنی .مثلا (تازه دگاردسته ئون) و غیره آیا شمه نظر در گویش مازرونی اغلب جاهای مازندران اینجور صحبت بونه؟ یا در جاهای بسیار اندکی ؟ آیا بهتر نیه بنویسیم مه خواستنیا و یا تازه دگاردنیا به جای تازه دگاردسته هاو ..... لطفآ کمک هکنین این ویکی اینقدر منزوی نمونه هر کی ر ویمّه و پرسمه (من مازرون دله دنیمه و با مازرونی ها از همه جای مازرون سروکار دارمه)با شوخی و خنده گننه و کجیه لهجوئه که تا اسا نشتوسّمی .احتمالآ ده یا بیست هزار نفر جمعیت سه میلیونی مازرونی دله هسّنه که این لهجه جا حرف زنّنه.

از اول قرار بیه اینجه سه اتا گویش معیار و اتا رسم الخطی که امه زوون ره خار نشون هاده تعیین هاکنیم. آخر سر به این نتیجه برسیمی که فعلا هرکس شه گویش جا بنویسه و و رسم الخط فارسی استفاده هاکنیم. چون گویشای دیگه ره آشنائئ ندارمی و از طرفی ارتباط مردم با رسم الخط غیر فارسی خله مشکل بونه.

از اونجایی که برار محک خله زحمت بکشیه و تقریبا اکثر ویکی ره وه بنویشته به نظر رسنه که اما ساری گویش ره معیار انتخاب هاکردمی در صورتی که اینتی نیه.

اینجه هر کس شه گویش جا نویسنه، شما هم فرض هاکن شمه گویش معیار بوئه، برو همه صفحات ره شه گویش جا بازنویسی هاکن، مطئن باش وچون هیچ اعتراضی نکننه. Esmaeil (بحث) ‏۱۱ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۱۶ (UTC)

با درود.از کاورونی که در ویکی مازندرانی فعالیت کنّنه تشکر کمه.تاریخچه اینتا ویکی ره هارشیم موتوجه بومی که افراد فعال در اینجه از انگوسهای دست فراتر نشونه.حتا بعضی از مدیرون اینتا ویکی حتا برای سرگرمی هم بیه در طول سال اتا نوشته هم ننویسننه.چه؟آیا واقعن وقت نارننه؟ویمّی که اتا تازه کار وارد اینتا ویکی بونه و اولا خله تلاش کنه و با افراد با سابقه کل کل کننه و بعد از مدتی دل زده بونه و کنار کشنه.چه؟و نیز اینتا ویکی در جذب نو کارورون و نگهداری اونا عاجز هسه.چه؟از شروع فعالیت اینتا ویکی دو کارور همیشه فعال بینه. بیشتر از همه کارور محترم محک و دیگه کارور محترم Esmaeil.اخیرن کارور محترم تازه ای به نوم Aleksandr19 وارد اینتا ویکی بیه و خله موشتاق کار هکردن و تغییر شکل هدائن ساختار اینتا ویکی هسه.اینتا باعث خوشحالی هسه.انشالله کارور محترم Aleksandr19 هر روز بیشتر فعال باشه و مقالات بیشتری بنویسه.امیدوارمی اینتا ویکی هر روز کارورون فعال بیشتری داشته باشه.نقش مدیرون در جذب و فراری هدائن نو کارورون خله نقش دارنه.شمال بزرگ (بحث) ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۶:۲۷ (UTC)

شما نظر خواهی ره شفافتر مطرح هاکنین و مواردی ره که خانی عوض بوه ره به صورت جداگانه در صفحه گپ یا صفحه نظر خواهی بنویسین تا اما رای هادیم.مطلب دیگه مردم هر جور گپ زننه درسّه و دستور زبون بر اساس گپ مردم شکل گیرنه.همانطور که دوننی در اصلی صفحه اینتا ویکی اصطلاحات نا مفهوم خله زیاده مثل "اسایی دکته ئون".اصطلاحات ونه طوری انتخاب بوّه که کارورون به راحتی موتوجه بون فلان لینک معنایش چشیه و تو زحمت نکفن.بازدید کننده ای که اول صفحه ره باز کنه ندونه فلان لینک چشیه و سردرگوم بوه از ویکی مازندرانی در شونه و دیگه مراجعه نکننه و اینتا اصلن خار نیه.بعضی اصطلاحات اصلی صفحه دله به یک معنا هسه مثل "اسایی " و "تازه " که هر دو به معنای تازه و اخیر هسه.اصطلاحاتی که برای مثال انتخاب هاکردی بهتر از قبلی نیه.مثل نو دگادنیا.شمال بزرگ (بحث) ‏۶ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۰۲ (UTC)


شمال بزرگ گرامی خاره که من مازندرونی هم بنویشتمه نکنه لازمه به اتا زبون دیگه بنویسم .کلا اینجه همه بیحوصله هسِّنه هارشین اینجه کار هکردن داوطلبانه هسِّه و هیچ اصراری دنیه پس اگر کار کننِّی اتا کم حوصله هکنین.من باوتمه با قاعده جمع که آقای اسماعیل بکار بورده 100 درصد غلط هسِّه و هیچ ارتباطی به مازندرونی ندارنه .مثل همون دکته ئون و..... اسامی بیجان با ئون جمع دوس ناونه من وشونه جا بپرسیمه کجه ی مازندران اینجوری صحبت کنِّنه که من بورم بوینم کجه هسِّه هیچ جوابی ندنِّه و درشونه.فقط ناخوانه شه اشتباه ره قبول هکنه .اینا همه ناشی از این هسِّه که بعضی ها اینجه ره دانکده ادبیات هر زبون در نظر گیرننه و خوانِّنه به زور قاعده درست هکنن .اما کسی که اینه کلمات اصلی صفحه اولی ره وینِّه زده بونه و شونه.........اسا شما فقط اینتا ره جواب هده که با این قاعده جمع که هر چی ره با (ون) و (ئون) جمع دونیم موافقنی یا نا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مثل سنگون ( سنگها) نونون ( نانها) مدادون ( مدادها ) و غیره ..... یا همون که من گمه که تمام کلمات ره با ( ا) و ( ها) بتومِّی جمع دونیم و جاندارون ره با (ون) و (ئون) ..تقریبا مثل فارسی

در اصلی صفحه اصطلاحاتی دره که خار نیه و من موخالف هسمه مثل "اسائی دکته ئون" و "واری دچی یه ئون" که من منظور این دو اصطلاح ره درک نکمه.من با شما هم عقیده هسمه که اینتا باعث بونه که افرادی که وارد اینتا صفحه بوننه چون موتوجه ننه زود صفحه ره دونن و دیگه به اینتا صفحه مراجعه نکانن.امه زبون دله همه چیزا ره نتومی با دو علامت "ون" و "ئون" جمع دونیم که این کار ره هاکنیم باعث نخش بین بعضی واژه ئون بونه. بنابر این موخالفمه.شمه پیشنهاد جا هم موخالفمه.خانی نتیجه بهتری بیری تنبلی ره کنار بل -من که واقعن تنبل هسمه-در صفحه بحث با هماهنگی مدیرون نظرخواهی بل تا بر اساس رای اکثریت اون روال اجرائی بوه.با این روش نظرخواهی که ته راه دمه دائی به نتیجه ای نرسنی.موطمئن باش که همه کسونی که در اینجه فعالیت کننه به ویژه مدیرون رای اکثریت ره محترم اشمارننه همانطور که در تموم مواقع رای اکثریت ره محترم بشته نه.ته خنابدون از فعالیتی که در اینجه کننی شمال بزرگ (بحث) ‏۹ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۵۱ (UTC)


سلام جان برار لابد بشتوسِّی که گننه کافر همه را به کیش خود پندارد .نا اینجور که شما فکر کنِّی نیه و فرقی نکنه این همه حرفا ره بزوئن وسه بتونسمه اون جه هم بورم .اول اینکه جنابعالی در جریان دنی و من این کار ره با هماهنگی مدیرون انجام هدامه ضمنآ امه بحث خله دمباله دار هسِّه و طولانی من در این خصوص با مدیریت ویکی انگلیسی مکاتبه هکردمه( البته بعد از اینکه چندین بار باوتمه این حرفا ره و مدیرون!!!! گوش نکردنه مدیریت ویکی انگلیسی مره بائوتنه سعی هکنین با نظر خواهی مساله ره فیصله هدین و اسماعیل هم با هماهنگی اون دو مدیر!!! بائوته که من اینکار ره هکنم حتمآ بدینی که اسماعیل هم اینجه نظر بشته .کلا همه اما مازندرونی ها عجولمی و فورا اتا چی نویسمی برار مگه بونه من همینجوری بیم اینکار ره هکنم؟؟؟؟ شما دونِّنی که ویکی دله بتونِّی چیزی ننویسی و اگه بنویشتی اگه وره تغییر هدن تو نتونی باوِّی آقا من شه مقاله ره بشتمه الان ناخوامِّه .مثل اینکه آدم باوِّه شه وچه ره خوامِّه بکوشم چون مه شه.اینجه هم همینه این بزرگوارون خله زحمت بکشینه ولی این اواخر دوران فطرت خجالت آوری امه نسیب بیِّه من خله سال عضومه و الان ویمِّه اوضاع خله خرابه و اینجه شبیه به وبلاگ بیِّه من نلِّمه اینجور بمونه شما هم بتِّونِّنی مره کمک هکنین.شمه خنابدونbaboli 19 ‏۹ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۵۳ (UTC)

بساتن مقاله ربات جا دچی‌ین

درود.همونجور که دوننی کارور:محک با شه ربات دره شهرون و روسائون ایران ره نویسنه.بابل شهرستون ره تموم هکرده و برسیه به شهرستون بابلسر.شما کومک هکنین بد نیه چون بنویشتن اینهمه مقاله خله وقت گیر هسه.لوطفن شه نظر ره در مورد شهرستون بابلسر در دس بیتن زیر بساتن مقاله ربات جا بنویسین.این روزا کمتر فعال هسی.امیدوارمی بیشتر در اینجه فعال باشی.شمال بزرگ (بحث) ‏۱۸ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۰۹:۴۹ (UTC)