دله راه:
وپ:دله

دله راه‌ئون بتونّه کارورون ره کومِک هاکنن تا صفحات پروژه‌ای ره راحت‌ته بیارِن. معمولاً صفحه‌ی مرجع نوم ره مختصرته کانّه یا اینکه اتا عبارت دله اون کلمه که اصلی کلمه هسته ره انتخاب کانّه.

مثلاً همین صفحه‌ی نوم هسته «ویکی‌پدیا:دله راه» ولی شما تونّی لینک هدائن وسّه فقط بنویسین [[وپ:دله]] و اَی همین صفحه لینک‌هدا وانه.