سلام. کارورهای محترم که به این صفحه تشریف بیاردنی. هر کدوم از ویرایشهای بنده را که شمی دل بخواسته خنثی سازی یا حذف هاکننین از نظر بنده اشکالی ندارنه.