ویکی‌پدیا:مازرونی‌نویسی نظرسنجی

طبق اونچی‌ که کارور Aleksandr19‏ بخاسته، دِباره مواردی‌ که رانما:مازرونی‌نویسی دله دره ره به نظرخاهی یلمی تا ان‌شاالله اختلافاتی که بنویشتن سَر دارمی رفع بَواشِن:

سوالاتی که بتونّه بحث دله دَوون و اینجه جه ونه شروع هاکنیم، اصلاً اول جه شروع هاکنیم که آینده‌ئون اَی دِباره نارِن "چه اطلاع‌رسانی نَیبی‌یه؟" پس آقایونی كه این قانون كنونی جه مشكل دارنه، بفرمِن كه مشكلات كاجه جه هسته و ونه دلیل ره بارن. هر قسمت ِبحث هم ونه سِوا بائه و لطفاً مباحث ذیل ره قاطی نكانین:

 1. جمع دَوستِن: "ون" عمومیت داشتن یا نداشتن ِبحث و مشخص هاکردن "ها" ِاستفاده‌ی جا.
 2. قواعد: بنشنه قواعدی که صفحه موردنظر دله درنه سر هم گپ بزوئن.
 3. لهجه: گپ بزوئن "قانون اولویت اولین نفر" سَره.
 4. غیره
 • تبصره: رسم‌الخط ِنظرسنجی مازرونی‌نویسی ِنظرسنجی جه سِوا بی‌یه و همینسه این صفحه دله جایی ندانّه.

جمع دَوستِن

من اینجه شه نظر ره الِّمه و گمه من در درجه اول با لهجه صحیح تر و غیر روستایی تر موافقمه .لهجه مرجع ندارمی اما آلودگی های مازندرانی ره کنار بلِّیم.

ون در مورد جاندارون بکار شونه و نه گیاها تمام جانورا از آدم تا تمام جاندارون غیر گیاه. مثلا دارون غلطه . خرون و گسفنون درسته.در تمام موارد (ا) یا (ها) جا هم بتومِّی استفاده هکنیم. baboli 19 ‏۸ فوریه ۲۰۱۴، ساعت ۱۵:۰۱ (UTC)

قواعد

مازندرون دله قواعد معمولا دچار مشکل نیه .فقط جز ایرادی که در تمیز بنویشتن و حرف بزوئن دارمی .با عرض معذرت از دوستان اهل..... ندومه بتوننه ریشه ی بارم یا باری یا .... ره مره باوِبن .مازندرانی دله بائوتن مصدر گفتن هسِه که وقتی صرف بونه ( باوم یا بائووم یا بوِِّم ) به معنی بگویم هسِّه خب اسا باوین( بارم) کجه جا بیمو؟baboli 19 ‏۱۳ فوریه ۲۰۱۴، ساعت ۰۳:۱۶ (UTC)

خله لهجه‌یی اشکالات وسّه فکر هاکردمه. این مثالی که فرمایش هاکردی خله جالبه، مِن وچگی جه "بارم" ره کار زمبه و هنتا حتی به این مسئله فکر هم نکاردبیمه که غلطه! این جور کلمات اتا دتا نینه و عِلاج نوانّه، فقط هم مه لهجه این اشکالات ره ندانّه، هر لهجه‌یی شه اشکالات ره دانّه ولی چی کار بنشنه هاکردن؟ ات نفر که ویکی ِنویسندوئه که نتونده تمام کلمات ره اتا اتا بررسی هاکنه. ضمناً نتومبی لهجه‌ئون مختلف میون فرق بی‌لیم اتا لهجه ره نخاش دونیم یا اتا لهجه ره معیار هاکنیم... پس چی کار بنشنه هاکردن؟؟؟ مِن اتا جدید پیشنهاد دارمه:
«بتومبی اتا صفحه دله کلماتی که اینتی اشتباهات (اشتباهات فاحش لهجه‌یی) دارنه ره لیست هاکنیم و کارورون ره توصیه هاکنیم که اینان کلمات جه استفاده نکانن البته ونه دلیل ره هم بنویسیم که سوتفاهم نواشه. ولی اگه اتا کارور اونان ره استفاده هاکرده مجازاتی نداره و درعوض به عنوان استثنا اینتی موارد ره بقیه‌ی کارورون بتونن اصلاح هاکنن و منعی نداره.» --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ فوریه ۲۰۱۴، ساعت ۰۹:۴۵ (UTC)

لهجه

همه لهجه های مازندرانی معمولا بکاربوردن وسه صفحه اصلی دله مناسبنه.

متاسفانه منزوی ترین -ناشناخته ترین -و غیر عمومی ترین لهجه صفحات اصلی دله بکار بورده.و هر چی گمه کسی اوناره عوض نکنِّه هر چند همه ونه ایراد ره دونِّنه. لهجه ای که اینجه بکار شونه همونجور که بائوتمه ونه اصلاح باوِّه.مهم نیه کجه ی لهجه هسِّه .فقط درست باوِّه و اصل و نسب داره .بعضی از زمان ها مازرونی دله دِ یا سه جور صرف دارنه مثلا بجای اینکه بنویسم (دنسه) بمعنی می داد باویم (دا).دنسه و اینجور صرف ها ظاهرا نفوذ گیلکی مازرونی دله ی جا ناشی بونه.

یا بکار بوردن (ی) به جای (ر) اگه دقت هکنین جز در نواحی بسیار معدود مازرون دله این کار انجام ناونه .اینها آفت لهجه و روستایی شده ی لهجه هسِّه .زبون های دیگه ی دله هم همین اتفاق کفنه مثل زبون ترکی دله مازندرانی ( دایمی) بجای دارمی و ترکی دله (گَیدَش) به جای (گَردَش) و غیره.

یا دانِّه بجای دارنه.baboli 19 ‏۱۳ فوریه ۲۰۱۴، ساعت ۰۳:۱۶ (UTC)

اگه شمه مشکل فقط اصلی صفحات هستنه، شِما شه بتوندی موقتاً کاروری صفحات بِن اتا پیشنهادی صفحه بسازی و تغییراتی که شمه دِلِوست هسه ره انجام هادی و بعد اتا نظرسنجی راه دینگنی و بقیه‌ی موافقت ره بَیری تا اون تغییرات اعمال بَواشن.
ولی مقالات وسّه موضوع فرق کانده؛ اگه قرار بائه اِما ات‌جور لهجه ره دِرِست و ات‌جور ره غلط بدونیم، اون‌وقت مخاطبینی که تازه خانّه اینجه شه کار ره شروع هاکنن، مِزراب (مشکل) کَفِنّه و ضمناً اِما اینتی وارد بحث معیارِ لهجه وامبی که همه دومبی اَمه کار نی‌یه و اینجه هم ونه جا نی‌یه. لطفاً بقیه دوستان هم شه نظر ره بارن. الکساندر جان خواهشاً تموم بحث‌های بِن امضا هاکن.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۹ فوریه ۲۰۱۴، ساعت ۱۸:۱۳ (UTC)

چشم سعی کمه مه یاد نشوئه .اما لطفآ شما که مدیرنی و امه دس کتائه لطف هکنین اون چیزایی که گمه و دهها بار بائوتمه ره عوض هکنین تا فیدبک (بازخورد) بیریم شاید بیشتر موافق داره .چه اصراری دارمی که هنوز در بعضی صفحت بنویسی ( ولگ) مثلا .با این که دومِّی ونه مازندرانی گلام هسِّه کی بنویشته من ندومه؟ ولی جالبه که گیلکی ویکی دله هم همینجور بنویشته .من ناومه بجای صفحه بنویسن گلام baboli 19 ‏۱۳ فوریه ۲۰۱۴، ساعت ۰۳:۱۶ (UTC)

اولین کسی که این ویکی دله کلمه‌ی ولگ جه مخالفت هاکرده، خادی من بیمه؛ مِن هرکاجه این کلمه ره هم بدیمه عوض هاکردمه و همون صفحه ره بنویشتمه که مخاطبون وسّه مفهوم داره ولی هنتا بعضی جاهان ولگ وجود دانّه. شِمه دست اصلاً هم کِتا نی‌یه؛ راهش ره ندونّی. ونه این سایت دله عضو بواشی و درخاست مترجم بیّن هادی تا بتونی اینجه‌ی ثابت پیغوم‌ها ره عوض هاکنی. شمه انگلیسی اگه خاره، راهنمائون ره بخوند و هرکاجه ره مایلی تغییر هاده. بابت امضا هم ممنون. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ فوریه ۲۰۱۴، ساعت ۰۹:۲۷ (UTC)

استفاده از لغات رایج

شاید در بعضی جاها لازم بوئه از کلمات مازرونی که با نفوذ زبان فارسی از بین بوردنه کمته استفاده هاکنیم. چون استفاده از کلمات ناآشنا درک مخاطب را با مشکل مواجه کاننه. بشرزاد (بحث) ‏۲۹ مه ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۵۷ (UTC)

مجهول هاکردن قاعده

اما ونه ترجمه گدر دقت هاکنیم که مازرونی نویسی قواعد رعایت بواشه. اتا مسئله که مه نظر برسیه مجهول هاکردن قاعده هسته. Esmaeil (بحث) ‏۷ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۴، ساعت ۱۰:۰۸ (UTC)

 • ساخته شده ==> بسات بَئی‌ درسته نا بساته بَئی
 • ساخته شده است ==> بسات بَئی‌یه درسته نا بساته بَئی‌یه
 • نوشته شده است ==> بَنویشت بَئی‌یه درسته نا بَنویشته بَئی‌یه

درست بَنویسیم

Esmaeil (بحث) ‏۷ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۴، ساعت ۱۰:۲۵ (UTC)

 • بود==> بیه
 • شد==> بَیّه
 • شده‌است ==> بَئی‌یه
برعکس بالایی، اینتا ره قبول نِدارمه. مه نظر ونه اینتی بائه که راحت‌ته بَخوندِسته بَواشه:
 • بود==> بی‌یه
 • شد==> بَیّه
 • شده‌است ==> بَئی‌یه/بَیی‌یه (لهجه‌یی اختلاف ِمسئله سِوائه)--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۷ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۴، ساعت ۱۶:۰۴ (UTC)

اد جوری بنویسیم که راحت بخونس بوو--Smbamah (بحث) ‏۶ دسامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۹:۰۷ (UTC)