گپ جا

اینجه سؤال دارنی بنویسین

دله راه:
وپ:دب
اینجه بـِتونّی شه گپ و حَرف ره بَزنین یا اگه اِتجور بدجور-به‌چم ِمُشکل دارنی باوّین تا حَل بَواشه. همینتی بتونّی شه کارون ره دیگرون وسّه باوّین تا شِمه جه کایری هاکِنِن. شِمه گَپ نَوِِنه «مازرونی ویکی‌پدیا» جه بی‌ربط بائِه (تبلیغ یا اِسپم واری) اگه اینتی نَوائه، شِمه گپ ره این صفحه جه وَرمی ات‌جا دیگه یا اصلاً حذف کامبی.
 • اگه شِما تازه کار هستنی و دَچی‌ین و بنویشتِن سَره مشکل دارنی، بـِتتر هسته که شه سوالات ره سوالات ِمخصوص ِصفحه دله بَنویسین تا مدیرون شِمه جواب ره همونجه شِمه سوال بـِن بَنویسِن.
 • اگه مازرونی گپ بزوئن ره بَلِد نینی یا نِخانّی این زوون جه بَنویسین فارسی یا انگلیسی بنویشتن وسّه بتونّی سفارت‌خنه جه استفاده هاکِنین.
نظرسنجیون کاربزوئن اینتا صفحه جه
 • تازه گپ‌ئون ره این صفحه بـِن بی‌یِلین.
 • پایان شه گپون نشون "~~~~" بئلین تا شِمه امضا و تاریخ خودکار بی‌یشته بَوِه.
دِمبال بَگِردِستن

اینجه بتونّی قبلاً ِبَزه‌بیی گپون ره پیدا هاکنین و بَخوندین:


Archive
تلمبار هکردن
1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8


بقیه ولگون

کومک هاکنین اینان ولگون(از جومله :ویکی بئوته و ویکی ونگ و وا و ویکی دانشگا) ره به مازرونی ترجمه هاکنیم.کاربر:محک555

تیرما سیزه شو

مه خامبه هه‌رما که سأر به‌موئه، امه تیرما سیزه شو واره گت ولگ درون بأنویسه‌م.
نأدومبه اینتا ولگ رضا شا وه‌سه بأمونه یا تا ۱۰ روز پألی بأمونه ؟ --)_|_\\_\ ‏۸ ئـوکـتـوبـر ۲۰۰۹، ساعت ۲۲:۵۱ (UTC)

من گمه اما ونه هر هفته گت ولگ ره به روز هکنیم. اما توممی علاوه بر چیزونی که به مازرون مربوط هسه دیگه چیزون هم بلیم. --فیروز ‏۹ ئـوکـتـوبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۲:۱۴ (UTC)
علمی بوئه‌ن (انگلیس ویکی واری)، یا جوخرافی (فارس ویکی واری) یا بیوگرافی (زازا ویکی واری) ؟ --)_|_\\_\ ‏۹ ئـوکـتـوبـر ۲۰۰۹، ساعت ۲۲:۰۳ (UTC)

اینتا کاری که Parthava هاکرده باعث بونه هر کی که اولین بار انه اینجه، فراری بووه. وختی رسم الخطی ره وینده که هیچی ونه جا سر در نیارنه. گزینه ئونی که ولگ کنار دره ره اما به زور سر در یارمبی. اگه خوامبی مخاطبی که اتفاقی انه اینجه جذب بووه بیتتر هسته که گزینه‌ها ره فارسی هاکنیم. هر وقت امه ویکی رونق بئیته کم کم وشون ره تبری هاکنیم. اگه هم Parthava خوانه که اینتا رسم الخطی که توافقی ونه رو نیه ره کار بزنه بتونده اتا لاتینی گت ولگ واری بساجه و ونه دله شه خط ره کار بزنه. دلیلی ندارنه که هر کاری که کوردون کننه اما هم هاکنیم.--Esmaeil ‏۲۴ ئـوکـتـوبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۸:۱۲ (UTC)

امه بنویشتن درباره

من گمه امه زوون همین تی هم خله عقب دکت هسه. اما اسا مجبورمی فارسی الفبا ره کار بزنیم. لاتینی دسوری و کوردی دسوری اگه بخائیم بنویسیم مازرونی جا هیچ کی الان استقبال نکنه و اینتا زوون منقرض بونه. اما ونه اسا سعی هکنیم وه ره اتا خار دانشنومه هکنیم تا خوننده پیدا هکنه ئو بعد هم اینتا الفبای تعیین هکردن کار اتا فرهنگستون کار هسه نا امه کار. مه هارشا که وه بیه ئو مه نظر اما ئه‌تی موفق تر هسمی. ونه قبول هکنیم که امه دس ویشتر بر ننه.--فیروز ‏۱۱ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۲:۵۳ (UTC)

رج بیشتن

شه‌مه جه خواهش که‌مبه هر ولگی که بنویشتین ره رج دوندین. البته این رجون نونه خله کولّی بوئن مثلأ شما خله جوغرافی رج ره پِر هکردنی اگه ات نفر بخوائه ونه دله اچّی دنبال وگرده خله طول کشنه.وشون ره وایستی اینتی درس هکردن مثلأ دهستون بندپی بابل ونه اینتی رج به رج بواشه: بندپی(ولگ نوم)/بابل (شهر)/بابل (شهرستون)/مازرون (اوستان)/ئیران(کِشور)

ات چی دیگه که خاسمه بائوئم لینک هدائن به زوونای دیگه هسته این کارر جه خله کسا که ویکیپدیاون دیگه دله درنه اینجه ره پیدا کانّه. میثال که من خادم ابلین بار با بدی‌ین کلمه مازرونی ،که کینار بقیه زوونا بقل صفحه اصلی فارسی دله دیّه، بمومه اینجه و شمه جه آشنا بَیمِه. شمه قربون--محک ‏۱ آوریـل ۲۰۱۰، ساعت ۰۸:۰۵ (UTC)

تعریف هکردن از شما

سلام من خله خوشحال بیمه چنین سایتی ره به زبون مزرونی مخصوصا بابلی بدیمه.من تازه پیدا هکردمه.اسا ندومه وره چتی استفاده هکمه.

سلام رفخ. شما اول ونه بورین اینجه و عضو بئووین. بعد تونه‌نی شه کار ره اینجه سر بیرین.--فیروز ‏۸ آوریـل ۲۰۱۰، ساعت ۰۲:۲۲ (UTC)

ویکی پدیا خله اصلاحات لازم دانـّه! شمه نظر چچی‌یه؟

مه نظر ویکی پدیا خله اصلاحات خانه بهته هسته ابل اینا ره دِرِست هاکنیم تا هچکی اینجه گِج نوّه.

گت ولگ

ابلین جایی که بازدید کننده ونجه آشنا وانه گت ولگ هسته. قشنگی ، سادگی ، راحتی اینتا ولگ خله تاثیر گذاره. چیزای اضافی مثل لهجه‌ئون و الفبا بهته ره حذف بواشن. اینتا صفحه دله نونه از کلمات قدیمی استفاده بواشه یا اینکه خله تو در تو یا قاتی پاتی بنویشته بائه ، کدوم تا ره راحت ته خوندنّی:پی‌یه‌ر یا پی‌‍یر.

رونما

بجای اینکه همه جا(از کارورن گپ دله تا گت ولگ) بنویسین راهنما و سیاستون ، تونّی اتا خله گت صفحه بسازین و ونه دله همه‌چی ره بنویسین. اَی اتا جعبه (بخش جدید) بسازین و بی‌یلین ویکی پدیای آرم بــِن. صفحه‌ی راهنمای لینک ره هم اینتا جعبه دله قرار هادین.

سیاستون

اتا جا که ونه خله عوض بواشه ، سیاستون هسته به جای اینکه سیاستای فارسی ویکی ره اینجه ترجومه هاکنیم تومبی شه چنتا بند ره به عنوان سیاستای مازرونی قرار هادیم.

چنتا بند که تومبی سیاستون دله بی‌یلیم

 • از الفبای مازرونی پی‌روی هاکنین و تا تونّی کلمات فارسی ره به مازرونی تبدیل هاکنین.
 • سعی هکنین تا شه بنویشته‌ئون ره بی‌طرفی جه بنویسین و هیچکی جه طرفداری نکانین.
 • اگه سوالی دارنی یا خانّی کاری ره هکنین و نتونّی ، بنشنه شه کار ره دَس بَیتِن دله بنویسین. بقیه کارورون هم سعی کانّه شمه جواب ره هادن.
 • نسبت به لهجه یا زوونای دیگه بی‌حرمتی نونه هاکردن اگه اینتی عمل بوّه ، اون کارور آی‌پی (دسترسی) دوسته بونه.
 • حتماً ونه راهنما و خِدآموج ره بخوندین و ونجه کومک بیرین.
 • اَلِکی صفحه‌ئون ره خِراب نکانین و فارسی‌ننویسین
 • اگه فکر کانّی که اتا کارور تونده شِما ره ات جا کومک هاکنه ، حتماً ونجه بخواهین شِما ره کومک هاکنه. یا اینکه شه بخواستنی ره دَس بَیتِن دله بنویسین.
 • بقیه قوانین ره شِما بارین.....

--محک ‏۱۸ مـه‌ی ۲۰۱۰، ساعت ۰۷:۲۷ (UTC)


خواهشأ شِما هم شه نظرون ره اینجه بی‌یلین.

دعوت‌نومه

بتومبی برای ویشته بیّن کارورون ویکی‌پدیا سایتای مختلف دله دعوتنومه بنویسیم و مردِم ره دعوت هاکنیم که بِیِن ویکی دله و مشغول بواشن. همینتی تومبی کارورای ره به اینجه دعوت هکنیم.

فارسی بنویشتن و گوگل اول ونه مردم ره توجیه هاکنیم که چچی وسّه مازرونی نویسمبی و اینجه چچی وسّه به وجود بموئه. همینسه اول ونه فارسی بنویشته‌ئون درباره خادمون و مازرون ره ویشته هاکنیم و جَو اینترنت ره طوری نشون هادیم که مردِم اینتی بنویشتن ره دوست دارنه. اتا راه دیگه بومب‌بارون گوگِلی هسته. با بساتن سایتا و ویکی‌بنویشته‌ئون و کلوبلاگاء و آپلود کیتاب و عکس و... توی جائون مختلف زیاد تومبی گوگل ره پر از مازرونی بنویشته هکنیم. اینتی وانه وقتی ات چی گوگل دله نویسنی در جا امه آدرسون بئه.