گپ جا

اینجه سؤال دارنی بنویسین

دله راه:
وپ:دب
اینجه بـِتونّی شه گپ و حَرف ره بَزنین یا اگه اِتجور بدجور-به‌چم ِمُشکل دارنی باوّین تا حَل بَواشه. همینتی بتونّی شه کارون ره دیگرون وسّه باوّین تا شِمه جه کایری هاکِنِن. شِمه گَپ نَوِِنه «مازرونی ویکی‌پدیا» جه بی‌ربط بائِه (تبلیغ یا اِسپم واری) اگه اینتی نَوائه، شِمه گپ ره این صفحه جه وَرمی ات‌جا دیگه یا اصلاً حذف کامبی.
 • اگه شِما تازه کار هستنی و دَچی‌ین و بنویشتِن سَره مشکل دارنی، بـِتتر هسته که شه سوالات ره سوالات ِمخصوص ِصفحه دله بَنویسین تا مدیرون شِمه جواب ره همونجه شِمه سوال بـِن بَنویسِن.
 • اگه مازرونی گپ بزوئن ره بَلِد نینی یا نِخانّی این زوون جه بَنویسین فارسی یا انگلیسی بنویشتن وسّه بتونّی سفارت‌خنه جه استفاده هاکِنین.
نظرسنجیون کاربزوئن اینتا صفحه جه
 • تازه گپ‌ئون ره این صفحه بـِن بی‌یِلین.
 • پایان شه گپون نشون "~~~~" بئلین تا شِمه امضا و تاریخ خودکار بی‌یشته بَوِه.
دِمبال بَگِردِستن

اینجه بتونّی قبلاً ِبَزه‌بیی گپون ره پیدا هاکنین و بَخوندین:


Archive
تلمبار هکردن
1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8مملکتی تقسیمات اسامیدچی‌ین

ویکی‌انگلیسی دله ننویشتنه Mazandaran ostan بنویشتنه: en:Mazandaran province. فلذا امه سر هم اجباری نیه که استان بنویسیم یا وه ره عجیب-غریب شکل هادیم (اووستان!). من بشخصه "ولایت" ره ونه وسه مناسب بدیمه؛ هم طبری‌زوونون میون رایج'ه، افغانستان دله هم وه ره کار زننه (اول فکر هاکارد بیمه شاید بیتتر بو "ولایت" ره شهرستان وسه کار بزنیم ولی اونگادر بدیمه افغانستان دله اونتی'ه، بَتمه شاید بیتتر بو استان وسه استفاده هاکنیم). "دهستان" وسه هم "رستاق"(Restâğ) دره که برجیان هم وه ره اشاره هاکارد بیه. "شهرستان" و "بخش" و الباقی وسه هم تومبی کلمات دله پشو-پشو بزنیم هارشیم چیزی دره یا نا.--Vandäd «بحث» ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۱۰ (UTC)

پ.ن) اینتی وانه: مازرون ولایت، گیلون ولایت، فریم رستاق، بنافت رستاق (دهستان فریم، دهستان بنافت). البته؛ بعضی جاها وشون نوم شه رستاق دارنه که مه نظر اونجه لازم نیه رستاق اضافه بوائه. مثلاً: کلیجانرستاق. اصولاً کلیجان‌رستاق‌ِ ترجمه دله وانه: "دهستان کلیجان". ولی ظاهراً فارسون (یا هرکی اسا) که اسم تعیین کاردنه، توجه نکاردنه که رستاق شه یعنی دهستان! بمونه بنویشتنه "دهستان کلیجانرستاق"، که یعنی "دهستانِ دهستانِ کلیجان"! همین هسته که بیتتر'ه اما این اشتباه ره تکرار ناکنیم و همون "کلیجان رستاق" کفایت کانده. --Vandäd «بحث» ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۱۰ (UTC)

دِتا مسئله وجود دارنه: اول این که معمولاً زوون‌هایی که وشون خط ات‌جور هستنه، هدیِ خاصِ کلمات ره ورنگاردننه. مثل ایسپانیا و فرانسه‌ی تقسیماتی کلمات ره انگلیسی ویکی‌پدیا عیناً استفاده کانده. دیگه ننه «کمون» ره دگاردنه «تاؤن». مه نظر ونه همین اتفاق عربی‌خط ویکی‌ها دله هم دکفه. فارسی ویکی‌پدیا دله من قانونی ره پیشنهاد هاکردمه که اسا اونجه اجرا وانه و ونه اصول همینتی هسته. متأسفانه هنتا این اصل عربی‌خط ویکیون دله جا نکته.
دومین مسئله که درواقع دلیل کاری هسته که بالا باتمه، این هسته که «ولایت» و «استان/اوستان» هدی جا فرق دارنه. ولایت عربی کلمه هسته که اتی دینی-فلسفی ریشه دارنه و کسی که «والی» هسته، شه مردمِ سر حق و حقوقی دارنه ولی مردم ونه وَر جه حق خاصی ندارنه؛ ولایت فقیه واری. ولی استان اتا کهنه فارسی کلمه هسته که پهلوی دوره وه ره وردگاردنینه فارسی دله. اینتا پسوند ره خله جائون ِاسم دله هم ویمبی؛ طبرستان و افغانستان واری. استان ویشته جوغرافیِ سر تمرکز دارنه و اون مفهومی که ولایت دارنه ره شه جه سِراق ندنه. «استاندار» کسی تعریف وانه که مرکزی حکومت اتا جا وسّه انتخاب هاکرد بائه و اونجه ره حفظ «دارنه». --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۱۱ (UTC)
@محک ولایتی که @V.H وه ره اشاره کنه مه نظر اون ولایت که تشیع دله دره جا فرق کنه. مه نظر تومی بئوویم که ولایت اتا اداری واحد بی‌یه که ونه مسئول ره والی گتنه که اسا ونه معادل تونه استان بوئه و استاندار هم همون والی معادل هسه. استاندار والی دسوری مرکزی دولت نماینده هسه و وشون دتا شه دیار (استان یا ولایت) مردم منتخب نینه.
ضمنا الان ایران دله و مازرونی زوون دله استان جادکت هسه. مه نظر دلیلی نویمه هر فارسی کلمه ره مازرونی زوون جا حذف هاکنیم. این نکته ره یاد دارین که مازرونی و فارسی زوون هم ریشه هسنه و وقتی فارسی کلماتی که وشون وسر مازرونی زوون دله معادل دنی‌یه یا معادل دره ولی جادکت نی‌یه ره تومی کار بزنیم و عربی و انگلیسی کلمات توم ویشتر اولویت دارنه.
@V.H ضمنا اینکه گنی مازرونی دله ولایت رایج هسه ره هم ونه دقت هاکنی که اتا اداری واحد معنی ره ندنه. ولایت امه زوون دله ویشتر وطن و بزاجا معنی دنه. مثلا گمی هر کی شه ولایت ره دوست دارنه. پرجایی (گپ) ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ (UTC)
خا، این ات پیشداشت بیه و این دِه دلیل: ۱. «چون فارسی امه همرا هم‌خط هسته وشون ره ترجمه ناکنیم» ۲.«استان عبارتی جادکت هسته» ره قبول دارمبه. ولی یک نکته موندنه: گوننه «استان» طبری دله یعنی «کوه». إسا ونه جه خامبی چه کنیم   --Vandäd «بحث» ‏۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۵ (UTC)
من هم این گپ ره بشنوستمه ولی فکر نکامبه هنتا «استان» مازرونی زوون دله این معنی ره هاده. وه ره ابن اسفندیار سر جه دومبی که قدیمِ طبری چنین کلمه‌ای داشتنه. ولی اینجه که طبریِ کهنه زوون جه ننویسمبی که.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۵ (UTC)
من هم این موضوع دله محک جا هم‌نظر هسمه. ضمنا مه نظر طبری گت واژه‌نومه یا صادق کیای طبری واژه‌نومه دسوری کتاب توننه امه مرجع بوئن. پرجایی (گپ) ‏۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۶ (UTC)
 • اتا چی دیگه که تقسیمات سر مه نظر بمو، «بازار» هسته. مله‌ی آدمون (حداقل ام‌وری اینتی‌ئه) شهر ره گاتنه بازار و هنتا هم این کلمه استفاده وونه. خله وقت پیش‌ها، جناب رضا کولایی (مازرونی شاعر و خونش‌کر) جه گپ زومه، پیشداشت کارده که شهرِ عوض باوّیم بازار؛ ولی مه ره چم نیه چون اَی شهرستان دارمی، شهرسازی دارمی، شهرک دارمی، شهرداری دارمی... اینتا کلمه ره نتومبی براحتی جایگزین هاکنیم. البته بعداً بدیمه کوردی زوون هم دقیقاً همین معادل ره شهر وسّه استفاده کانّه! --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۵ (UTC)
  امه ور هم شهر ره قبلا گتنه بازار. مثلا اگه فردا وسه بورد بوئیم بابل گتنه اما فردا شومی بازار که فلان کار ره هاکنیم یا فلان چی ره بخرینیم. ولی اسا کمتر من اشنومه شهر ره بازار بئوون. پرجایی (گپ) ‏۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۸ (UTC)
  أره، إسا كمته إشنومبي دكّل طبري زوون ره كار بزنن! وەنداد ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۳ (UTC)
  أت چی مه نظر بمو که إسا گومبه. خواهشاً طبری و سایر زوونون میون، قیاس‌های مع‌الفارق ناکنین. وەنداد ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۷ (UTC)

بایمه!دچی‌ین

اتا شعر اخیراً بدیمه حسن حسن‌زاده آملی جه، ونه دله بعضی جاها بنویشت بیه "بایمه"، بعضی‌جاها "بَیمه"‌ این نکته که وه هیچ‌کجا Bayme ره بصورت "بیمه" ننویشته جه فعلاً کار ندارمبه و أت دیگه گدر مطرح کمبه. منتهی، آیا "Bāyme" هچ لهجه دله دره؟ یا اینکه وه الف ره بعنوان فتحه کار بزو؟ أپر جاآ من "گجگجی بایری" دی بَدیمه که Parthva بنویشته، احتمال دارنه وشون لهجه دله (حسن‌زاده و پرثوه) دئیبو؟ وەنداد ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۶ (UTC)