گپ جا
گپ جا

اینجه سؤال دارنی بنویسین

دله راه:
وپ:دب
اینجه بـِتونّی شه گپ و حَرف ره بَزنین یا اگه اِتجور بدجور-به‌چم ِمُشکل دارنی باوّین تا حَل بَواشه. همینتی بتونّی شه کارون ره دیگرون وسّه باوّین تا شِمه جه کایری هاکِنِن. شِمه گَپ نَوِِنه «مازرونی ویکی‌پدیا» جه بی‌ربط بائِه (تبلیغ یا اِسپم واری) اگه اینتی نَوائه، شِمه گپ ره این صفحه جه وَرمی ات‌جا دیگه یا اصلاً حذف کامبی.
 • اگه شِما تازه کار هستنی و دَچی‌ین و بنویشتِن سَره مشکل دارنی، بـِتتر هسته که شه سوالات ره سوالات ِمخصوص ِصفحه دله بَنویسین تا مدیرون شِمه جواب ره همونجه شِمه سوال بـِن بَنویسِن.
 • اگه مازرونی گپ بزوئن ره بَلِد نینی یا نِخانّی این زوون جه بَنویسین فارسی یا انگلیسی بنویشتن وسّه بتونّی سفارت‌خنه جه استفاده هاکِنین.
نظرسنجیون کاربزوئن اینتا صفحه جه
 • تازه گپ‌ئون ره این صفحه بـِن بی‌یِلین.
 • پایان شه گپون نشون "~~~~" بئلین تا شِمه امضا و تاریخ خودکار بی‌یشته بَوِه.
دِمبال بَگِردِستن

اینجه بتونّی قبلاً ِبَزه‌بیی گپون ره پیدا هاکنین و بَخوندین:


Archive
تلمبار هکردن
1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8

جشن 3000

من گامبه به خاطر 3000مقاله بیتن ماز. ویکی اتا جشن بیریم و ونه پلی شه ویکی اسم ره واجار هاکنیم.(به مازرونی‌ئون ونه درباره اطلاع هادیم و ونه مناسبت 3000بیّن بائه) این تبلیغات خله تونده مفید بائه. من اینتاسه اتا لوگو هم بساتمه که آپلود کامبه.

 
ونه رنگ ره پرچم سه اینتی نکاردمه بلکه به خاطر اقلیم مازرون ونه رنگ ره اینتی بزومه.

خواهشأ شه نظر ره زود ته بائین.شِمه خورد ِگــَـگَ: محکگپ بزوئن ‏۸ فـه‌وریـه ۲۰۱۱، ساعت ۱۳:۲۴ (UTC)

خله خاره، این اطلاع رسانی چتی ونه صورت بئیره؟ Esmaeil ‏۹ فـه‌وریـه ۲۰۱۱، ساعت ۰۳:۳۳ (UTC)
مه نظر 3000 تا مقاله خله کم هسه ونه کیفیت خله از مقالات ره بهتر هکنیم و گت ولگ سر اتا فکر هکنیم.-فیروز ‏۱۰ فـه‌وریـه ۲۰۱۱، ساعت ۱۴:۴۶ (UTC)

ولی مه نظر هر فرصتی جه ونه استفاده تبلیغاتی هاکنیم. من خله برنامه ها تدارک بدی بیمه ولی متاسفانه مه وبلاگ فیلتر بیّه و مه تدارکات ره رقد بدائه. مه نظر تومبی با این جشن کارور جذب هاکنیم و بعدِش شروع به اصلاحات هاکنیم.
راستی تصویر درباره شمه نظر چچی‌یه؟ مه نظر ونه وه ره ات کم عوض بدل هاکنیم.مه نظر این جشن سه ات پورتالک تشکیل هادیم خله خار وانه.
اطلاع رسانی بتوندی اینان جه صورت بیره:

 • ایمیل به هر مازرونی وبلاگ نویسی که اشناسمبی.
 • گت ِسایتون مازرونی: مازندنومه، مازندنیوز و... جه تقاضای انتشار خور هاکنیم
 • امه وبلاگ ئون: بتومبی شه وبلاگون دله مفصل توضیح هادیم
 • تلویزون: چه سعی نکامبی شه کار ره رسانه‌یی هاکنیم؟ بتومبی اتا گوزارش تهیه هاکنیم و هادیم صداسیما دَست. (شه نظر ره حتما ونه درباره بارین)

اگه غیراینان شمه نظر برسی‌یه بارین...

فقط 10تا مقاله بموندسته مه نظر الان نو مقاله نی‌یلین تا تهیه چینی هاکنیم بعد ات دفعه جشن ره با قرارمدار قبلی و هماهنگی راه دمبدیم.

--شِمه خورد ِگــَـگَ: محکگپ بزوئن ‏۱۲ فـه‌وریـه ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۱۷ (UTC)

محک جان مه نظر ره خانی دونی ۳۰۰۰ تا مقاله اننه زیاد نیه که ونه سه جشن بیریم خله از مقاله ئون بی کیفیت هسنه و اتا خط ویشتر نینه(متاسفانه ویشتر ره من شه بنویشتمه!) اگه ۱۰هزار تا مقاله سر جشن بیتبوئیم اتا چی
اتا مطلب دیگه هم اینتا هسه که مه نظر مازرونیون اینتا دانشنومه ره نوینن خله بهتر هسه چون باعث بونه وشون مازرونی زوون جا بزه بوون. اما ونه اصلاحات زیادی ره انجام هدیم تا مازرونی ویکی بهتر بوو و در حد قابل قبولی از اتا دانشنومه بوو.
اینتا راه دله هم ونه کاری هکنیم که شرایط طوری فراهم بوو که کارورونی مثل جویباری و آملی ریکا هم تمایل پیدا هکنن اینجه فعالیت هکنن من مدیریت جا استعفا هدامه چون معتقد هسمه هر چن به شه ماری زوون خله علاقه مند بیمه ولی نتونسمه ویکی سر خله مفید بوئم. محک جان مه تجربه وه بیه امیدوارمه که شما پر انرژی و جوون تر هسی مه تجربه جا درس بیری و تونی اینتا ویکی وضع ره بهتر هکنی. موفق بوئی.

اسماعیل و علی شون سر:برار مه نظر امه دوره دیگه سر بیه. امه وظیفه فکر کنم در حد را دمبدائن همینتا ویکی بیه و اسا که اننه وخت نارمی همیشه اینجه سر بزنیم بهتر مدیریت جا استعفا هدیم و کارون ره به دیگه رفخون وا بلیم.
فیروز1368 ‏۱۳ فـه‌وریـه ۲۰۱۱، ساعت ۰۷:۵۲ (UTC)

شما که خانّی بورین، کارور دیگه که دنی‌یه، کاری که جدید کارور بیتن سه ننشنه هاکردن، پس من اینجه سگ زن دوائم؟ چی کار تومبی تیناری هاکنم؟؟؟؟ من هم اگی اینتی بوو مجبور به ترک وامبه. ولی من هیچ وخت کاری که شروع هاکردمه ره نیمه تموم نکامبه. انده این در اون در زمبه که بتونم ات کار هاکنم. مِن خامبه همین3000جا شروع هاکنم به کارور جمع هاکردن. خامبه به این مناسبت به همه یا اکثر مازرونی وبلاگ نویسون پیغوم برسنم و وشون ره امه جشن دله دعوت هاکنم+ امه ویکی درباره وشون ره اطلاعات هادم. خلاصه ونه ات جا جه شروع هاکنیم دیگه.--شِمه خورد ِگــَـگَ: محکگپ بزوئن ‏۱۳ فـه‌وریـه ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۱۸ (UTC)

 
hdkl ksjugdr.

تبریک

تبریک گمبه، سه هزارتا مقاله ره برسیمی، اولین روزی که اینجه بیمومه 40 تا ویشتر مقاله دنی بیه. ونه گت ولگ هم اتا سبز صفحه بیه که فکر کمبه parthava وه ره بسات بیه. مه گت ترین آرزو اینتا بیه که صدتا ره رد هاکنیم تا ویکی گت ولگ دله به ایم. وقتی رد هاکردمی parthava اینتا پیغوم هدائه:

Selam, me amrez badime ki ami viki 90 Articlo/valg ke begzeste, hisa daremi 100 ta re resemi,

هدف بعدی هزارتا بیه که وه ره هم برسیمی، فیروز که تازه بیمو بیه اینتا ره بئوته:

سلام! تره تبریک گمه. وه امه زوون وسر اتا گت مووفقیت بیه. اموید دارمه که تکرار بوو

محک و شمال بزرگ دتا همراه جدید هسته که اینتا موفقیت دله سهم عمده ای ره داشتنه وشون ره تبریک گمبه امیدوارمه که اینتا حرکت دمباله دار بوئه و اما کاری ره هاکنیم که امه زوون و فرهنگ و هویت ماندگار بووه Esmaeil ‏۱۰ مـارس ۲۰۱۱، ساعت ۱۳:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

منم شِما عزیزان ره تبریک گامبه. انشاءالله بتونیم به اعداد گت‌تری برسیم! اسا ونه کارونی که بائوته بیّه انجام بواشِن.
کی بتونده اینتا موضوع درباره شمال‌نیوز، مازندنومه، دریانیوز و... وسّه اتا مقاله بنویسه و برسنه تا وشون شه سایت دله بی‌یلن؟(من به علت مشکلی که کامپیوترم دانّه قادر به این کار نیمه)-شِمه خورد ِگــَـگَ: محکگپ بزوئن ‏۱۰ مـارس ۲۰۱۱، ساعت ۱۴:۴۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
درود بر شما ويكي نويسون زوون تبري ( مازندروني ).اول كه اينتا ويكي درس بيه خله ايراد داشته كه به حمدالله روز به روز ونه ايراد كمتر بونه.من به عنوان اتا تبري(مازندروني) زوون به همه دست اندركاران اينتا ويكي كه تونسنه 3000 مقاله درس هكنن تبريك گمه.براي بهتر بين اينتا ويكي چاره اي جز تعامل ويشتر افرادي كه تمايل به زنده هكردن اينتا زوون هسنه نيه.من فكر كمه همه افرادي كه در اينجه فعاليت كننه جلوگيري از بين بوردن زوون تبري(مازندروني) هسه.در زماني كه گپ بزوئن به زوون تبري (مازندروني) كسر شأن هسه بنويشتن به اينتا زوون باعث تشكر هسه.(شمال بزرگ ‏۱۳ مـارس ۲۰۱۱، ساعت ۰۷:۵۷ (UTC))پاسخ[پاسخ]

سه هزارمی بیّن ِویکی‌مازرونی ِعکس ره بَیتمه که یاد دله بمونده [۱]

لهجه‌ها

بخشنین که من فارسی نویسمبه اما اتا پیشنهاد دارمه.: توی ویکیپدیای مازندرانی یک مشکل بزرگ هست که هیچکس اونو نمی بینه.اونم اینه که زبان استاندارد و میانجی اصلا وجود نداره و هرکس بنابر لهجه محلی شهر خودش ویرایش می کنه و این اصلا برای یک دانشنامه جالب نیست.بهتره هرچه زود تر یکی از لهجه های منطقه ای مازندران..مثل بهشهری یا ساروی یا بابلی الخ به انتخاب "کابران ویکی مازنی" بعنوان زبان استاندارد و معیار دانشنامه برگزیده شود.هرچند بنظر من لهجه ساروی بخاطر مرکزیت استان در سیستم فعلی و این که لهجه ساروی تخفیف زبانی کمتری نسبت به سایر لهجه ها (یعنی واج ها کامل ادا میشوند و ادغام یا قلب درش کمتره) در خودش داره مناسب تر می تونه باشه(فقط برای نوشتن) .من ساروی نیستم اصلا مازندرانی نیستم اما این زبون رو دوست دارم.توی بعضی بنویشته ها حتی لهجه های فیروزکوهی یا ییلاقی رو هم میشه دید که این گستردگی تغییرات از ارزش دانشنامه کم میکنه.ویکی تبری باید الگو و سرلوحه ای باشه برای احیای دوباره کتابت مازندرانی و اینجوری سرعت کارش کم میشه(فرود از منبر!) خدا نگهدار مازندران و شما باشدPbahramian ‏۴ جـون ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۵۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

با تشکر از پیشنهاد شما، این مشکل را ما دیده ایم، اما چاره ای برای آن نیافتیم. این زبان مکتوب نیست و بیشتر شفاهی است و نمی توان آن را با زبان فارسی مقایسه کرد و خواستار ایجاد یک گویش معیار برای آن شد. ضمن اینکه نویسندگان انگشت شمار اینجا هر کدام به گویش تبری منطقه خود تسلط دارند و با گویش معیاری که قرار است انتخاب بشود آشنائی ندارد. مثلا یک کاربر بابلی از منطقه بندپی آشنائی با صرف افعال ساروی ندارد. جائی هم برای آموزش لهجه معیار وجود ندارد، نه مدرسه ای نه رسانه ای و ... بنابراین مجبوریم روند نوشتن به گویش منطقه خود را ادامه دهیم. شاید با گذشت زمان و انباشت تجربه ها به نتیجه ای در مورد زبان معیار برسیم و شاید هم نرسیم. الان وظیفه ما زنده نگه داشتن این زبان است با تمام کمبود ها و مشکلات موجود. Esmaeil ‏۵ جـون ۲۰۱۱، ساعت ۰۳:۲۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
باسپاس از شما بخاطر خواندن مقاله.خب در این مورد شکی نیست که حق با شما دوست گرامی است اما این را هم درنظر داشته باشید که ویکی تبری احتمالا تنها پایگاه نوشتاری این زبان در سراسر عالم خاکی است.نوشتن به لهجه محلی مثل گفتن و فایل صوتی گذاشتن است و هیچ کمکی به ارتقا زبان نمی کند.اگر به مقالات الگو:زبانهای رومی در ویکی فا بروید که بیشتر آنهارا خودم ایجاد کرده ام متوجه می شوید زبان های بیشماری در اروپا مانند فرانسه و ایتالیا همین وضعیت زبان مازندرانی را دارند.ویکیپدیای فعال هم ندارند اما ویکی را محلی برای بایگانی آثار مکتوب و معرفی شخصی نوشتاری زبان خود دانسته اند.طبیعی است هرکس مازندرانی بخواند مطالب جامعتر ویکی فا را هم می تواند بخواند(چه بسا بهتر) ویکی تبری مانند زبان های غیر رسمی دیگری که ویکی دارند در آغاز باید نگارش زبان را تثبیت کند.چندان سخت نیست.ایجاد صفحه مازندرانی را پاس بداریم برای آموزش رعایت شکل نوشتاری افعال و وجود چند نفر گشت زن که مقالات را ویرایش کنند آغاز خوبی برای این راه می باشد.Pbahramian ‏۵ جـون ۲۰۱۱، ساعت ۱۵:۲۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
درود بر کاربر گرامی! من در نظر دارم که بنابر اینبحث و بحث‌های دیگر اینچنین، قانونی بسازم و هرگاه کامل شد، برای بازرسی‌تان همینجا قرارخواهم داد. به نظر من هم لهجه‌ی ساروی مناسب‌تر می‌آید زیرا هم واژه‌ها و هم قواعد ثابت مانده و گرچه در بعضی موارد لهجه‌های دیگر برترند ولی اگر بخواهیم همه‌ی شرایط را در نظر بگیریم ساروی کامل‌تر است.--شِمه خورد ِگــَـگَ: محکگپ بزوئن ‏۲۷ جـولای ۲۰۱۱، ساعت ۰۹:۲۴ (UTC)
این هم پیشنهاد من.--شِمه خورد ِگــَـگَ: محکگپ بزوئن

در مورد اینکه: "هم واژه‌ها و هم قواعد ثابت مانده" مثالی می توانید بیاورید که مثلا واژه ای یا قاعده ای در لهجه ساروی ثابت مانده و در سایر لهجه ها دگرگون شده است؟! اتفاقا ساری به علت مرکز استان بودن و مهاجر پذیر بودن از سراسر ایران بیشتر تحت تاثیر فارسی قرار گرفته و در کوچه و خیابان های ساری بسیار کمتر از سایر شهر ها استان، مازندرانی به گوش می رسد؛ چطور شما ادعای کامل تر و اصیل تر بودن می فرمائید. هر کس با هر لهجه ای صحبت میکند بنویسد، البته چون دائرة المعارف آزاد است هرکس می تواند آن را ویرایش کند. اما اینکه بگوئیم یک لهجه برتر است و همه به آن بنویسند کار اشباهی است. تا امروز هم چنین ادعا و رویه ای وجود نداشته است. Esmaeil ‏۲۸ جـولای ۲۰۱۱، ساعت ۱۱:۱۶ (UTC)

در دیگر لهجه‌ها واج‌های اضافه‌ای اغلب به گوش می‌خورد که در جمله حشو و اضافه است و در متون قدیمی تبری هم وجود ندارند البته در لهجه بهشهری یا علی‌آبادی و... هم این ویژگی وجود دارد.
بنده منظورم از ثابت ماندن چنین نبود که شما برداشت کردید. اگر توجه کنید هرچه از شرق به غرب مازندران برویم واژه‌ها گوناگون‌تر می‌شوند و کلمات جدیدتری می‌شنویم ولی قواعد آسان‌تر و به فارسی نزدیک‌تر می‌شوند این حروف حشو هم پیشی می‌یابند. در حوزه علی‌آباد و بندرگز واژگان تقریبأ کاملأ فارسی‌اند ولی قواعد شدیدأ مورد توجه قرار دارند و خیلی کم پیش می‌آید که دستوری رعایت نشود. حروف حشو هم وجود ندارند.
در ساروی این قواعد تقریبأ رعایت می‌شود و به علی‌آبادی بسیار نزدیک است و واژگانش نیز تقریبأ با واژگان دیگر لهجه‌ها برابر است و همان‌طور که فرمودید، واژه‌های اندکی هستند که در ساروی و بابلی، آملی، شاهی و... متفاوت باشند و اغلب واژه‌ها یکی است با این تفاوت که حروف حشو و قواعدش به نظر من مناسب‌تر است. منظور بنده از ثابت ماندن، این بود که لهجه‌ی ساروی میانگینی از لهجه‌های مازندرانی است.
البته لهجه بهشهری‌ها هم از این لحاظ مناسب است و حتی در شرایطی از ساروی برتر است.
این فقط نظرات من است و امکان اشتباهات بسیار زیاد است زیرا فقط آنچه دیده‌ام و در لابه‌لای صحبت مردمان دیگر لهجه‌ها احساس نمودم، گفتم.--شِمه خورد ِگــَـگَ: محکگپ بزوئن ‏۲۹ جـولای ۲۰۱۱، ساعت ۰۸:۲۷ (UTC)

اصلاحات

کجه بتومبی اینان ره تغییر هادیم:

 • بأخـونـه‌سـه‌ن
 • جه، رهائه فه‌رئنگ نومه
 • و ... Esmaeil ‏۳۰ جـولای ۲۰۱۱، ساعت ۰۹:۴۶ (UTC)
ندومبه، اگه بفهمستی مه ره بائو. منم ندومبه کاجه جه عوض وانه.--شِمه خورد ِگــَـگَ: محکگپ بزوئن ‏۳۱ جـولای ۲۰۱۱، ساعت ۰۸:۱۰ (UTC)

بخشای شـِما دونسنی؟ و خورون و دیگه زوون‎ئون ِویکی‌پدیا گت ولگ حجم ره زیاد هاکرده. با توجه به اینکه آپدیت هم نئونه اگه وشون حذف هاکنی بیتتره. فیس بوک دله [۲] اینتا صفه مازنی ادبیات شه نه. Esmaeil ‏۱۰ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۱، ساعت ۰۹:۴۲ (UTC)

مه نظرم ونه شما دونستنی ره بَیریم ولی خورون جا خاره؛ من وه ره چن وقت دیگه که مه سر خلوت بیّه دِباره راه دینگمبه. دیگه‌زوون‌ئون هم بنشنه پچیک هاکردن مه نظر دواشه ولی پچیک هاکنیم بیتره.شِمه خورد ِگــَـگَ: محکگپ بزوئن ‏۱۰ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۱۶ (UTC)

بيتتر بين ويكي تبري/مازندراني

درود.براي بيتتر بيين ويكي زوون تبري/مازندراني موارد زير رعايت بوه خله بيتتره.

1-در زوون تبري درس هسه كه موسوف و سفت بر عكس زوون فارسي هسه و اينتا موزوع دو دو تا چار تا نيه.براي مسال در زوون اينگليسي هم موسوف و سفت بر عكس فارسي هسه ولي در بعزي موارد موشاهده بونه كه اينتا قاعده رعايت نبونه مسل(about us) و در زوون فارسي هم هميشه اينتا قاعده رعايت نبونه.متاسفانه بعزي از ويكي نويسون تبري/مازندراني حساب دو دو تا چارتا كننه و در تموم موارد خاننه اينتا قاعده رعايت بوه مسل (امه در باره) به جاي در باره اما و (ساري شهرستان) به جاي شهرستان ساري كه در هيچ كجه شمال چنين استلاحاتي ره استفاده نكننه و اينتا باعس بونه كه مقالات نخش و نا مفهوم و گنگ بوه.زوون در حال تغيير و تحول هسه و رو به سوي سادگي تلفز و بنويشتن شونه.زوون خشك و انعتاف ناپذير محكوم به نابودي هسه.

2-ويكي نويسون تبري مقالات ره همينتي كه گپ زمي بنويسن چون زوون معيار وجود نداينه.در بعزي موارد موشاهده بونه كه مقالات به سبك خاسي بنويشته بيه و استلاحات عجيب و غريب بكار شونه مسل "ديم نومه" به جاي فيس بوك و "دمبدابين"به جاي فرسودگي شغلي.قاعده بنويشتن مقاله اين باشه كه متن مقاله آنچه هسه باشه نا آنچه بايد(ونه) باشه.بعزي مقالات ره كه با سبك خاسي بنويشت بيه ره آدم خوننه آدم سرگيجه گيرنّه.با كمال تعجب در موارد نادري متلب ره موتوجه ننه هر چند به زوون تبري بنويشته بيه چون تاكيد بيش از حد بر رعايت سفت و موسوف و موسوف و سفت بيه.

3-ويراستاري استلاحات و عبارات لوگوي ويكي تبري چند گانه هسه.اگه كسي وقت دارنه اين چندگانگي ره درس هكنه خله بيتتره.براي مسال اتا جا بنويشته بيه رانما و اتا جاي ديگه بنويشته بيه راهنما و اتا جاي ديگه نيز هسه رانه ما.اينجور كلمات و عبارات يك دس بوه خله بيتتره(منزور من لهجه خاسي قالب بوه نيه).

4-در زوون تبري معمولن از "ون"،"هون"،"ئون"،"ا"،"ها " استفاده بونه.بعزي از كاورون فكر كننه كه "ها" فارسي هسه و در هر سورت جزو زوون تبري بيه و تبري شده تلقي بونه و نونه وه ره دم هديم.چون جمع دوسن امه زوون ره راحت كننه.

5-تقيير ويكي مازروني به ويكي تبري/مازندراني خله بيتتره.چه؟براي اينكه استلاح تبري دامنه اش خله وسيعتر از حدود اوستان مازندران هسه.مسلن در اوستان تهران شهرستان فيروزكوه و بخش روربار قسران (قصران)شهرستان شميرانات شهر هاي اوشان و فشم به زوون اما گپ زننه و اونا شِ زوون ره مازندراني ننه.براي اينكه دامنه اينتا ويكي وسيعتر بوه اينتا تغيير سورت بئيره خله بيتتره.

6-در اينجه از ويكي نويسون تبري/مازروني براي مسال با كاروري نوم "محك" و "esmaeil"كه در اينجه خله زحمت كشننه از شِ جانب فراوون تشكر كمه.لتفن مه نزر ره نقد هكنين.شمال بزرگ ‏۱۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۱، ساعت ۰۶:۵۴ (UTC)

 1. مخالف
 2. موافق
 3. موافق
 4. موافق
 5. مخالف
 6. شمه جا هم تشکر کمبیEsmaeil ‏۲۱ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۱، ساعت ۲۱:۳۷ (UTC)
شمه گژ ره گوش هاكردمه و خامبه شمه جوابون ره حدالامكان هادم:
 1. اما هم نارمي همه جا ونه قوانين رعايت بواشه ولي تا جايي كه ممكنه و جائوني كه بنشنه هردِتا قاعده ره كار بزوئن مازروني قواعد جه استفاده كامبي. اگه مازروني اين قواعد ره نداره بي شك به جاي زوون ونه وه ره باريم لهجه چون اصلي ترين ويزگي زوون بي‌ين قواعد داشتنه. البته به طور مثال همون امه درباره كه بائوتي ساروي لهجه دله همون امه درباره بائوته وانه نا «درباره اما» و اينجور جائون بهتره اون عبارت جه استفاده هاكنيم كه به مازروني قواعد نزديك تره.
 2. مه نظر اينتا ره ات كم حق دانّي بعضي وقتا خله بيش از حد خامبي مازروني بنويسيم كه مشكل پيش يانّه.
 3. اينجه هم شما حق داني ولي ونه پايه جه اصلاحات ره شروع هاكنيم و ترنسليت ويكي ِپيغومون ره ترجومه هاكنيم.
 4. اين كار بخاطر اونه كه خواننده متن ره درست بخونده اگه با ها جمع دونديم طرف اشتباه تلفظ كانده در ضمن وقتي حروف نزديكتر به مازروني دره چچي وسه نشونه جمع مشترك بين فارسي و مازروني جا استفاده هاكنيم؟
 5. اينتا دله هم شمه نظر خاره ولي «مازندراني» اتا فارسي كلموئه خاهشأ بارين مازروني يا حداقل مازندروني.
 6. بنده هم شه سو جه شمه جا تشكر كامبه كه اين ويكي گت بيّن دله تلاش كاندي. فقط بتوندي باري چچي وسه اصرار دانّي حروف مخصوص عربي جه استفاده نكاني؟ اگه قرار بائه اما فارسي خط ره اينجه عوض بدل هاكنيم امه خووننده‌ئون كمتر وانّه وگرنه بتونسمي لاتين خط جه استفاده هاكنيم كه مناسبتر بي‌يه.

شِمه خورد ِگــَـگَ: محکگپ بزوئن ‏۱۷ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۲ (UTC)

با تشکر از ته بازخورد.
 1. اشاره هکردنی که با "ها"جمع دونیم طرف اشتباه تلفظ کنه.لطفن توضیح دننی که چه جوری طرف اشتباه کننه.جمع دوسن بعضی کلمه ها با "ها"هم کلمه ره قشنگتر کننه و هم راحتر تلفظ بونه.جمع دوسن بعضی کلمات با "هون" در بعضی کلمات با "ئون" در دیگه کلمات با"ا" و در بعضی کلمات با"ون" و در کلمه های دیگه با "ها" راحتتر و قشنگتر و تلفظ اونا راحتتره.جمع ها مختص زوون فاسی نیه در زوون اما که من گپ زمه بعضی کلمه ها ره با "ها"جمع وننمی. مثل همین "کلمه ها".اینتا مطلب ره بنویشتمه در محاوره خودمون همینجوری گپ زمی.به عنوان اتا شاهد.حالا شما توضیح دننی که چه شی سه کلمه ره با ها جمع نوننی.به نظرم کلمه ره با "هون" یا با "ئون" جمع دونیم سختتر تلفظ بونه.
 2. شمه نظر ره قبول دارمه که زوون مازندرونی ونه قواعد داره.زوون اما حتما دارای قواعد هسه اگر دارای قواعد نیبو اما نتونسمی با همدیگه حرف بزنیم.در حال حاضر این قواعد نا نوشته هسه.زوون فارسی خله از کلمه هایش از عربی بیته بیّه و حتا بعضی از علایم جمع عربی ره در فارسی استفاده کمی .حالا توننی بوین که چه فارسی با این همه تاثیر پذیری از عربی لهجه ای از عربی نیّه؟
 3. در رابطه با کلمه مازرونی/مازندرونی/مازندرانی بوم که قبلا پیشنهاد هدامه که مازندرانی یا تبری جایگزین مازرونی بوه ولی مه پیشنهاد مورد قبول واقع نیه.مه نظر در اقلیت دکته.من اعتقاد دارمه که موضوعی که فرا استانی هسه از اسم رسمی استفاده هکنیم بیتتره.کلمه مازرونی ره همه افرادی که صفحه اول ویکی پدیای فارسی ره ویننه مشاهده کننه.تلفظ مازندران واقعا چه اشکالی دارنه؟مگه اسم رسمی امه استان نیه؟اگه هسه پس چه روی اینتا کلمه حساسیت دارنی؟هر چند اسم مازندران اصالت ندارنه و جدید هسه و معلوم نیه به چه حسابی جای تبرستان ره بیته.کی گته مازندران فارسی هسه.مازندران اتا اسم خاص هسه برای امه استان.
 4. من اصراری نایمه که حتما از حروف مختص عربی استفاده نکنم.هر چند اعتقاد دارمه خله بی خد هسه.برای مثال حرف "ز"که در امه زوون چند نشونه داینه.مثل"ظ،ذ،ض" آیا به نظر شما بی خد نیه ؟چون اشاره هکردنی با اینجور بنویشتن امه خواننده ها کمتر بوننه اینتا سبک ره کنار المه.جز اینکه در اینتا زمینه اجماع صورت بئیره.شمال بزرگ ‏۱۷ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۱ (UTC)

شمه گپ ره ای بشناسمه اینم مه جوابون:

 1. استفاده هاکردن جمعی حرف ِ"ها" جه اشکال ندانّه ولی نا اینکه یکسره اینتا جه استفاده هاکنیم. اینجه ره مثلأ هارش جنابعالی یکسره "ها" و بعضی جائون "ا" جه استفاده کاندی. به تبعیت از همین کاربرد، جائونی که "هایِ" فارسی دله تلفظ وانه ره هم به صورت "های" بی‌یشتی دَواشه. با اینکه به هیچ وجه مازرونی زوون دله آخر کلمات "های" نَیینّه و این کار کم‌کم باعث بونه فارسی مازرونی دله قاطی بواشه. اون گادر دیگه مازرونی زوون و فارسی بنویشتن فرق نکانده. یا مثلا بند دوم شه حرفون بائوتی "کلمه هایش" که مازرونی گپ زنون به هیچ وجه نتونه وه ره بارِن. درسش وانه "شه کلمه‌ئون" یا "شه کلمه‌ها".
 2. !
 3. مازندرانی معادل کلمه‌ی مازرونی هسته که فارسی دله دره. شما کاجه بدی مازرونی زوون دله یا مثلأ مازرونی ترانه دله طرف باره "مازندران"؟ این کار قطعأ اشتباهه.
 4. منم قبول دارمه که استفاده از حروف عربی بی‌خاده ولی خواننده‌ئون مازرونی به این حروف عادت دارنه. وقتی اما این حروف ره کار نزمبی وشون مشکل پیدا کانّه. وگرنه اگه طرز انتخاب زوون نوشتاری به خار بی‌ین یا مزخرف بی‌ین بائه، اما وسّه الان لاتین خط جه بنویشت باییم چون فارسی خط بدرد مازرونی زوون نخانّه.
 5. اتا خواهش هم دارمه. لطفا سعی هاکنین حروف اضافه مازرونی مثل(وسّه=برای؛جه=از؛دله=در؛و....) ره ویشتر استفاده هاکنین چون ویشتر وقتا مازرونی زوون دله اینان جه استفاده کامبی.شِمه خورد ِگــَـگَ: محکگپ بزوئن ‏۱۸ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۱، ساعت ۰۹:۰۷ (UTC)
درود مجدد.ته جواب ره در زیر هدامه.
 1. قبول دارمه که به صورت افراطی از جمع "ها"استفاده کمه سعی کمه تا اونجه که به روونی متن ضربه نزنه از علامت جمع دیگه استفاده هکنم.آیا شما قبول دارنی مثل من به صورت افراطی از علامت جمع "ئون" استفاده کننی؟
 2. اینکار قطعا اشتباه نیه.چه؟مه ره به عنوان اتا مازندرونی زوون قبول دارنی؟اگه قبول دارنی من به عنوان اتا مازندرونی یا تبری اینتا ره تائید نکمه.من اتا مازندرونی مهاجر نیمه اتا تبری/مازندرونی هسمه.اما اصطلاح مازرون دارمی، به این صورت که مازرون ره در مقابل کوه استفاده کمی نا به عنوان معادل مازندرون. مثلا "کوه و مازرون".کوه ره به منطقه ای گمی که رشته کوه البرز و مناطق جنگلی غیر جلگه ای ره در بر گینه و مازرون ره به مناطق دشت و زمین هموار و جلگه ای گمی.ته یاد دوه که تلفظ صحیح "مازرون" "مازندران" هسه و مهمترین سند اون شاهنامه دله دره و هینتی در اسناد تاریخی.شما بر اساس کدوم سند گننی تلفظ مازندران اشتباه هسه.توننی سندی بیارین که تلفظ مازرون درستتره.اصلا من اعتقاد دارمه که اسم مازندران تبدیل بوه به تبرستان.
 3. ته اینتا نظر خله خاره و من قبول کمه.
 4. من سعی کمه تا اونجه که امکان کنه از حروف اضافه "وسه" و "دله" استفاده هکنم. در امه لهجه از حرف اضافه "جه" استفاده نکمی. من نتومه به لهجه ساروی بنویسم.چون زوون معیار ندارمی هرکی بر اساس شه لهجه بنویسه شمال بزرگ ‏۱۸ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۱، ساعت ۱۲:۱۷ (UTC)
 1. قبول
 2. بوین ته دری اتا فارسی کلمه ره یانّی مازرونی دله اون گادِر اتا فارسی مدرک اما ره نشون دنی. اگه بتوندی اتا مازرونی متن بی‌یار که ونه دله کلمه‌ی "مازندران" دواشه! منم همین کار ره کامبه. به طور مثال آلبومای ترانه‌ای مازرونی ره گوش هاده. همه جا مازرون یا مازندرون جه استفاده کانّه و هیچ گادر نارنه مازندران. (به طور مثال آلبوم مازرون1 و 2 کیوس گوران یا...)
 3. !
 4. ندونسمه شِما "جه" ره استفاده نکانّی!!! پس "از" ره چچی گانّی؟
 • شِمه خورد ِگــَـگَ: محکگپ بزوئن ‏۲۳ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۱، ساعت ۱۱:۴۳ (UTC)

ته فدا.کی گته "مازندران"فارسیه؟مازندران اسم خاص امه اوستانه و ربطی به دیگه زوونا نداینه.اگه تو سیو نخد پیدا هکردی من هم اتا مازرونی متن پیدا کمه که ونه دله کلمه مازندران دوه.اما در بعضی موارد حرف "جا"ره معادل "از"استفاده کمی مثل "کجه جا بیئموئی" یعنی از کجه بیئموئی.ولی در اکثر مواقع از حرف "از"استفاده کمی. شمال بزرگ ‏۲۳ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۱، ساعت ۱۵:۴۶ (UTC)

اصل و اساس ویکی‌پدیائون به منبع و مدرکه اگه نتوندی اتا منبع مازرونی زوون پیداهاکنی که ونه دله باره مازندران اون گادر برو این گپ‌ها ره بائو.شِمه خورد ِگــَـگَ: محکگپ بزوئن ‏۲۴ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۴۵ (UTC)