فلاند دچی‌ین

سلام.
فلاند مقاله سر اتا عبارت دره که بنویشته استه: "اتا کشور اسکاندیناوی دله" اینتا عبارت دِرست نی‌یه فلاند اسکاندیناوی دله نی‌یه اسکاندیناوی کشورمون فقط: دانمارک-سوئد-نروژ" هستنه. من نتومبه این عبارت ره ویرایش هاکنم خواهش کمبه اگر زحمت نی‌یه ته این کار ره هاکن.
ایترام جه
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۰۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام. اون عبارتی که بئوتی دنی‌بی‌یه، ولی وه ره اسکاندیناوی رج جا حذف هاکردمه.--فیروز (گپ) ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۴۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام من ای هارشیمه هنوز اونجه دره. کامپیوتر جه بتوندی هارشی گوشی جه هارش.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  . فیروز (گپ) ‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سوآل (ولگ) دچی‌ین

سلام @فیروز برار،
ته جه اتا سوآل داشتمه ولگ معنی چ‌چی هسه؟ Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۰۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

امه لهجه دله ولگ بونه برگه.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۰۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام؛ اتا سوآل دیگه داشتمه.اینجه بدیمه که اتا لاتین مقاله دره. اینتا اشکال ندارنه؟ اگه من اتا لاتینی مقاله درس هاکنم مشکلی نی‌یه؟ درضمن اینتا مقاله بساتن‌کر(=سازنده) کاروری صفحه بنویشته هسه که وه پرو جه هسه. من که مشکوک بئیمه. مگه وونه؟ اتا نفر پرو جه بئه و مازرونی یاد بئیره؟ و ویکی‌مازنی دله فعالیت هاکنه؟
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۴۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اون مقاله مه بنویشت هسه شما کجه جا بدی که ونه بنویشت‌کر پرویی هسه؟ بوری ونه تاریخچه دله وینّی که من این مقاله ره بساتمه و محک هم ونه سر کار هاکرده. قبلا من، Parthava و اسماعیل که این ویکی‌پدیا دله فعالیت کردمی، سعی هاکردمی لاتین بنویسیم. ظاهرا لاتین الفبا مازرونی زوون وسر بهتر هسه. مثلا حسین صمدی اتا گت مازرونی محقق اینجه شه سایت دله مازرونی زوون وسر اتا الفبا پیشنهاد هدا و شه این کتاب ره هم عربی و هم لاتین الفبای جا بنویشته. وه هم اتا صادق هدایت داش آکل مازرونی ترجمه هسه که هم مازرونی و هم لاتین جا بنویشت بیه. پس تا اسا دتا مثال ته وسر بیاردمه که ونه دله لاتینی و عربی الفبای جا یاهی مازرونی‌بنویشتن وسر کار بزه بیه. اتی ویکی‌پدیائون دله هم لاتینی و هم عربی الفبای جا یاهی استفاده بونه. مثلا کردی دله. اما شاید تونیم هم عربی بنویسیم هم لاتینی. مثلا اگه -َ، -ِ و -ُ ره هم بنویسیم تا مدیا‌ویکی بتونه خدکار شه عربی ره لاتینی تبدیل هاکنه و برعکس. این کار وسر ونه تموم بنویشته‌ئون ای ونه اصلاح بوون. فعلا بهتر هسه اما عربی جا بنویسیم.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۰۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام اسا که ویمبه مثل اینکه اشتباهی بیه.
اتا دیگه سوآل.
گادر معنی چ‌چی وونه؟ من تاسا وه ره نشنوسته بیمه.
اتا مسله دیگه.
من اتا عکس شه مله جه دارمه خامبه بار بی‌یلم ته دوندی کجه ونه بی‌یلم؟ رانمایی هاکنی ممنون وومبه.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

گادر یا گدر مازرونی دله زمان، وقت و هنگام معنی دنه. عکس ره اگه ته شه بئیت بوئی تونّی اینجه یا ویکی‌انبار دله آپلود هاکنی. من توصیه کمبه ویکی‌انبار دله آپلود هاکنی. مه نظر هم لاتینی خط، مازرونی زوون وسر بهتر هسّه ولی چون الان مازرونی رو اینجه دیا عربی نویسنّه بهتر هسّه که اما هم وشون ره دمبال هاکنیم. خط عوض هاکردن اتّا فرهنگستون وظیفه هسّه. فیروز (گپ) ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۳۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

هچی لاتینی خط نوونه.
مازرونی کلمه‌ئون خله همدیگه جه نزدیگ هستنه و و عربی خط جه قاتی ووننه.
مثلاً بی‌یه و بیه ره هارش.
بیتترین خط مازرونی زوون وه لاتینی هسه.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۰۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]


سلام و خدا قوت، مه شمه جه خامبه هارشا بهیرمه که چه سه ولگ ره کاردنین صفحه؟؟ به‌ته‌ر نیه که بأوه "وألگ سأری" یا "ولگ سری"؟؟ --Parthava (گپ) ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام Parthava
شما شه مه توم بهتر دونی که مازرونی دله اما بنویشتن و بئوتن وسر اتا معیار ندارمی. پس بهتر هسه اتا جور بنویسیم که هم امه وسر که اینجه درمی ابهام ناره و هم وشونی که دیا جا انه اینجه تونن خار امه بنویشت ره متوجه بوون. قطعا Page، برگه و صفحه معادل و معنی مازرونی دله ولگ بونه. ولی ونه استفاده هاکردن مه نظر بخونسن ره سخت کنه. فیروز (گپ) ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

خار بیه؟ دچی‌ین

بِرو بئیر. راضی بئیی؟ اسا هر چی بایکوت کارور هسه پینگ هاکن تا همه امه اختلافون جه خوردار بووشن. کاروری که حاضر بیه قلیون‌سه تا تونده بنویشته بساجه ولی مازرونی زوون جه نا. وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

من شمه جا بخاسمه بوری اتا نفر جا سوال هاکنی که این جوری بنویشتن درس هسه یا نا؟ اون شخص اطلاعات قطعا من و شمه توم ویشتر هسه. ضمنا من متوجه نیمه کی و چیسر ونه @Mehdi ره بایکوت هاکنه؟ مگه اون کارور اینجه وسر زحمت نکشی‌یه؟ مگه حرفی که وه پرچم خور زوئه درس نیه؟ من که همین زوون دستور خور ونه جا بحث هاکردمه و ونه جواب منطقی بی‌یه. چن تا منبع ره شه حرف اثبات وسر وه ره معرفی هاکردمه و صادقانه مه ره بئوته که وقت نکرده وشون ره مطالعه هاکنه تا شه نظر ره بئووه. شمه بنویشتن جا من ایراد بئیتمه و ای هم شما ره گمه: ونه شه این جوری بنویشتن وسر دلیل بیاری. تونی بوری و اون سایت دله و ونه مدیر جا سوال هاکنی من اینجوری نویسمه و اتا نفر مه جا ایراد گیرنه وه درس هسه؟
الان هم بفهمسه ونه حرف مازرونی ویکی‌پدیای خور درس هسه. اتا گت مشکل مازرونی‌نویسی وسر دره. اینجه اما ونه مقاله بنویسیم و وشون موضوع، محتوا و منبع سر بحث هاکنیم. ولی ونه عوض درمی مازرونی‌نویسی سر بحث کمی. شه هم اگه بخائیم مازرونی‌نویسی وسر اتا قاعده وضع هاکنیم ونه معتبر منابع ره بخونیم و اون آدمون جا که مازرونی زوون جا آشنا هسنه و اینجه دیا وشون ره قبول دارنه جا مشورت بئیریم. شه هم اگه اتا حرف زمبی ونه معتبر دلیل و منبع بیاریم. متاسفانه تا وقتی اینجه دیا اتا مرجع مازرونی‌نویسی وسر دنی‌بو اینجه موفق نبونه. فیروز (گپ) ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۰۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اونتا لینکی که بائیتی خراب هسه و دکال باز نوونه. ضمنا بد صحبت هاکاردی جای اینکه خار بحث هاکنی. شه جارزنی ره هم ادامه هاده. من هم بلد هستمه ۱۰ نفر ره بحثی دله که به وشون ربطی ندارنه پینگ هاکنم. تومبه ۵۰نفر ره ویکی‌فا جه پینگ هاکنم بئن امه اختلاف ره هارشن. اگه ویکی‌مازرونی چهارتا مقاله کمته داشته بو مه جه چیزی کم وونه؟ نخامبه دیگه مقاله بساجم پشیمون بئیمه. من مسئول نیمه مازرونی زوون سر رسم‌الخط خار هاکنم. ته هم نیاز نی‌یه خار بحث هاکنی همینتی هر کاری که دوست دارنی هاکن. بَنویس والاس، والوس، والیس، والس، ... هر چی دوست داشتی بنویس. @Mehdi برو هارش که من چچی بائیتمه مثل اینکه جناب فیروز خله دوست دارنه ته در جریان دووشی. @محک بِرو مه دسترسی ره قطع هاکن.  وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

نه خیر اونچه که راجع به پرچم بائیته به هیچ وجه درست نی‌یه. تمام کشورها دله هر شهر اوستان پرچم دارنه. حتی کشورهایی که وشون حکومت مرکزی و غیرفدرال هسه مثل جاپون. وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

دستور خور جا بحث نکاردی شروع هاکاردی به جارزنی و ابراز تاسف. شه تاسف ره شه کاروری ولگ دله توضیح هاده نا امه بحث دله. وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

دکال ته تا اسا جارزنی نوم ره بشنوستی؟ بور ویکی‌فا دله وپ:جارزنی ره بخوند. وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

شه ابراز تاسف ره بی‌یل شه کاروری ولگ وسه اونتا گادر مه جه دری گپ زندی ونه سر موضوع بحث هاکنی و جارزنی ره ئم کنار بی‌یلی. هر وقت یاد بئیتی چتی جارزنی ناکنی و درست بحث هاکنی به محک باوور ویکی‌فا دله مره بائوره بئم. تا اونتا گادر من شمه جا هیچ کاری ندارمه و بازنشسته هستمه. وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ونه مازرونی ره بائور دچی‌ین

سلام، هر چنده که توندی اینتا شابلون ره گت‌ته هاکن.  وندادهرمز 📞 ‏۱۷ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

چشم حتما. فیروز (گپ) ‏۱۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۰۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جوغرافیایی جهتون تبری زوون دله دچی‌ین

سلام، یک سوال داشتمه اینتا موضوع خور، که آیا جوغرافیایی جهتون طبری زوون دله معادل دارنه یا نا، اتا تلگرام کانال دله اتا آملی ریکا گوته مازرونی زوون دله چهار جهت اینتی وونه: خارتو (شرق) خارخت (غرب) نسوجر (شومال) کنسّون (جنوب) ، خاتمه بپرسم تاسا بشناسته بی یا نا؟  وندادهرمز 📞 ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اینتی که شما بئوتی نا من نشنوسمه. ولی ظاهرا تونّه منطقی بوئه. بندپی دله جایی ره آفتاب‌گیر هسه گمی خرتو. آفتاب غروب ره گمی آفتاب مار بورده. زمینی ره هم که ونه سر آفتاب نتابنّه ره نسوم گمی. فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۱۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
شه هم قصد دارمه ات‌تا پیر آدم جا این قضیه ره خور بئیرم. خور بئیته په شما ره سرساب کمبه. فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بله ظاهرا مردی شه وه ره بساته. البته من هم فکر کمبه تونده منطقی بائه.  وندادهرمز 📞 ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
مه نظر خله نونه این مسئله سر که ات‌تا کلمه مازرونی هسه یا نی‌یه وسواس داریم. شمه نظر ات‌تا نفر تازه بی‌یه اینجه تونده اینجوری کلمات معنی ره بفهمه؟ فارسی دله هم دارمی خاور و باختر ولی وشون وه ره کار نزنه و شرق و غرب ره که عربی هسه کار زننه. این وسر فارسی جا مثال بیاردمه که سه تا کشور دله رسمی زوون هسه و شه سر فرهنگستون دارنه. فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۱۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
دومبه، نخامبه ویکی دله کار بزه بَوون، چون نخامبه ویکی‌گیلکی سرنوشت ره دچار بووشیم. وشون امه عبرت ِِِِِِآیینه هستنه.  وندادهرمز 📞 ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مازرونی زوون خط و الیفبا دچی‌ین

مطمئن هستمه شما هم اینتا حقیقت سر واقف هستنی، که مازرونی زوون دله اعراب‌بی‌یشتن حتما و حکماً بنشنه بی‌یشته بَوو تا بتومبی بنویشته‌ئون ره درس بخوندیم. مه نظر خطی که پارثوا گوته خار خط بی‌یه، اَ ره أ جا نشون دائه و اِ ره ه جا. خاستمه بدونم خارج از مسائل ویکی‌پدیا، آیا اینتا خط ره شما قبول دارننی یا نا.  وندادهرمز 📞 ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

من کوردی الفبا ره فارسی و مازرونی واری ایرانی زوونون وسر قبول دارمه. البته اینتی نی‌یه که الفبای مشکل فقط مازرونی زوون وسر دوو. قاجاریه دوره دله فنحعلی آخوندزاده هم این مسئله سر خله کار هاکرده. ابوریحان بیرونی هم خطی ره فارسی زوون ونه جا بنویشت بی‌یه ره قبول ناشته. اینجه اما نتومبی شه الفبا و رسم‌الخط وضع هاکنیم. ولی تومبی ابتکار به خرج هادیم و ات جور بنویسیم که بفهمستن راحت‌تر بوئه. فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
تشکر کمبه. اتا دیگه جا بشنوستمه درود و سلام ره مازرونی دله اِسکِت معنی هاکارده. همون کانال دله. شما تاسا بشنوسته بینی؟  وندادهرمز 📞 ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۱۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
نا اولین بار هسه شمه تک وه ره اشنومه. ولی اینجه هم همین حرف ره بزوئه. تونده منطقی بوئه. فکر کنم دِتا تیکه جا تشکیل بیه: اس (اس هاکردن) + کت (دکتن مصدر) البته فکر کنم. فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
آقا من ونه بورم، خوشحال بئیمه، شمه اجازه جه، یا علی، شمه شو خش بو.  وندادهرمز 📞 ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
من هم خش‌حال بیمه. فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

رِستِم شاه غازی دچی‌ین

سلام، من رِستِم شاه غازی ره دگاردنیمه، اگه ته وسه زحمت نبونه مه غلطون ره اصلاح هاکان و اتی بنویشته ره گت‌ته هاکان که ان‌شاءالله اگه بووه اینتا بنویشته خار بنویشته هاکانیم. قبلا بائوت بی که بیتتر هسه بنویشته‌ئون اتا لهجه جا بنویشت بوون، اگه خانی توندی بنویشت ره بابلی لهجه جا تغییر هادی و من هم تومبه شمه لهجه جا بنویسم.  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

چشم. من سعی کمبه امروز فردا وه ره ترجمه هاکنم. سعی کمبه مه ترجمه ساده و روون بوئه و لهجه ره خله ربط ناره. فیروز (گپ) ‏۲۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@V.H چون مه سر شلوغ هسته ونه ترجمه طول کشنه ولی انجام دمه. فیروز (گپ) ‏۳۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مه ایمضا خور دچی‌ین

سلام، مه ایمضا ِ‌سِرخ بین شما ره اذیت نکانده؟ اگه کانده باو تا شه امضای رنگ ره تغییر هادم.  وندادهرمز 📞 ‏۲ مه ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

نا. من ونه رنگ جا مشکل نارمه. فیروز (گپ) ‏۲ مه ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۰۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

توري نو سال موارکا دچی‌ین

 
سلام، ته نو سال موارکا، این سال ني إسکت بائی. امیدوارمه این سالون که تبرسّون سر زحمت بَکشي‌ِ اجر ره بئیری. اگه مه جه هر دلیلي جه ناراحت بئي ته جه عذرخائی کمبه، اون دچی‌یه‌ئون خور ني، شه هچیمبه وشون ره، منتهی مه سر شلوغ بی‌یه، بعتوندسمه خار هاکنم وشون ره. ابّلین فرصت‌ِ دله، خار کمبه. ته نو سال ائی موارکا.--Vandäd «بحث» ‏۲۴ ژوئیه ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
سلام، شمه تبری نو سال هم مبارک بوئه. متاسفانه کاری و شخصی مشغله نلنه ویکی‌پدیای دله اون جور که دوست دارمه فعال بوئم و فقط وقت کمبه اتا اتا گل شه نظر ره اینجه وضعیت خور بئووم. متاسفانه مازرونی ویکی‌پدیای جا خله استقبال نیه. وه فقط اتا مشکلی هسه که اینجه وسر قبلا دیه و اسا هم دره. مازرونی‌نویسی وسر هم مشکل خله دارمی. مه نظر وقتی درمی مازرونی‌نویسی خور بحث کمبی نونه عجله هاکنیم. ونه منابع ره خار بخونیم و زود هر چی ره که وشون دله بنویشت هسه ره قبول نکنیم. من متاسفانه تتومبه دیگه اینجه فعالیت هاکنم. وه سه تا دلیل دارنه. اولین دلیل وقت ناشتن هسه. دومین دلیل کارور کمی هسه. شما شه خله خار دونی که ویکی‌پدیا اتا گروهی کار هسه و ننشنه وه ره د یا سه نفری پیش بوردن. سومین دلیل این هسه که همون چن تا کاروری هم که اینجه درمی احساسی عمل کمبی. اینجه اتا دونشنومه هسه نا تحقیق جا. اینجه اما تحقیق نکمبی و اتا موضوع خور شه نظر ره نئومی. ویکی‌پدیا بی‌طرف هسه و اون چی ره که معتبر منابع دله دره ره گنه. مثلا اما نتومبی مازرون وسر پرچم درس هاکنیم یا مازرونی زوون ره اونجور که شه دوس دارمی بنویسیم. من متاسفانه خله وقت نارمه که منابع ره خار بخونم و شمه وسر منبع و مدرک و دلیل بیارم. ولی دتا مثال زمبه تا شما مه منظور ره خار متوجه بئووی:
  • مثلا شما معتقد هسی که مازرونی دله الف بونه او یا ژ بونه ج. شمه حرف درس هسه ولی نا همه جا. وقتی این نظریه ره مطرح کنی بهتر هسه که شه دلیل، مدرک یا مثال ره دیگرون ره نشون هادی. حتما اینجوری نی‌یه که هر الفی مازرونی دله او بوو. مثلا نتومبی بئوویم اسلوم (اسلام عوض). حتما این تبدیلی که شما گنی قاعده دارنی و چن جا هم ونه سر استثنا دره.
  • دومبی که مازرونی دله ترکیب حالت فارسی جا فرق دارنه. مثلا کشور رسمی نوم مازرونی دله بونه: ایران اسلامی جمهوری. اینجوری بنویشتن مازرونی بخونسن ره سخت کنه. ولی مازرونی دستور اینجوری هسه. مه نظر ساده‌نویسی تونه امه مشکل ره حل هاکنه. مثلا این مقاله اولین پارگراف اتی ترجمه ره هارش: کانتی اخلاق اتا اخلاقی نظریه هسه که وظیفه‌گرا هسه که اولین بار وه ره امانوئل کانت تدوین و معرفی هاکرده. این نظریه چم که روشنگری عصر دله دیار بیه و عقل‌گرایی نتیجه هسه، فقط خار اراده ذاتا خار اتفاق هسه و عمل فقط گدری خار تلقی بونه که اخلاقی قانون خور مسئولیت احساس بی‌بو.

مه نظر عبارات تا اونجه‌ای که ممکن هسه ونه کچیک‌تر بوون و جمله ساده بوو. اینجوری هم بنویشتن و هم بخونسن راحت‌تر هسه. ضمنا حتما شما ره توصیه کمبه گیتی شکری ساری گویش کتاب ره کامل بخونین. اگه مه جا سوال یا کاری داشتنی بخشنی که نتومبه خله زود جواب هادم. اگه وقت هاکردمه و تونسمه حتما اینجه ره سر زمبه ولی ونه احتمال خله کم هسه و پیشاپیش این وسر شمه جا معذرت خامه. موفق بوئی. --فیروز (گپ) ‏۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

إسکت بائی. من خله اشتیفا کاردمه و شه دومبه. مثلاً ویکی‌عربی دله ات جدول دئی‌یه که اونگادر بخوندستمه وه ره اون‌دیم مه نظر خله چیزون سر عوض بئی‌یه. اون جدول سراق دائه «ا» گرچه همه زوونون دله ات‌تی بنویشت بونه ولی هر زوون دله تونده ات‌تی بخوندست بوو! مثلا گوته فارسی دله «ا» ره خوننه: â، ولی همون «ا» ره آذربایجانی ترکی دله خوننه: D ! پس نتیجه بئیتمه همون «ا» ره توری دله نویسمبی «ا»، اسا تومبی وه ره بخوندیم: â یا o یا u یا هرتی که گامبی، فرق نکانده. البته مه نظر ونه بخوندستن سر چندان تغییر نکارده و هنتا معتقدمه که توری دله «ژ» دکْکِل دنی‌یه و «ا» هم طور عجیبی که هنتا در نَوِردمه که چتی بخوندست بونه و ونه ونگ واقعاً عجیبه. ولی گمون کمبه ونگی هسه «اُ» و «آ»ی وسط و «اُ» هم شه خله نزدیک‌به «اوو» تلفظ بونه. البته اینانی که بائیتمه توننه دککل همه غلط بائن، ولی من فکر کمبه که ات مازرونی خله بیتتر دیگرون جه تونده این مسائل سر تحقیق هاکانه، منتهی اگر باسواد و درس‌بخوندست بائه زوون‌شناسی‌ِ دله.--Vandäd «بحث» ‏۲۶ ژوئیه ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۳۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]