سره      گپ      نومه      آمار
امروز ۱ هَره ما ۱۵۳۵ تبری هسته.
مازرونی هر کجه بو
اینجه دَوو، یا خارجه
خار بوئه، خار-خار همجه؛
هسته نخارِ مازرون
: کیوس گوران
Intā karvar Tabari hasse yā ve re Tabarestun je xeş ene
این کارور ساروی هسته و یا وه ره ساری جه خِش إنه.
اینتا کاربر پایین کولای آدِم هسته یا پایین کولا ره دوست دانه.
۲۷ این کارور ۲۷سال و ۱۰ ماه و ۲ روز سن دانّه.
این کارور
۱۴ سال، ۲ ماه، و ۲۱ روز. هسته که

ویکی‌پدیا دله کایری کانده.

مازرونی ویکی‌پدیا اولین سایتی هسته که تلاش دارنه مازرونی/گلکی/تبری زوون ره مقیاس بالا جه بنویسه و اتی هم بنویسه که دیگرون بتونن براحتی وه ره بخوندن و ونه مطالب ره دَر بَوِرِن. همه چی خَوری هم بنویسه و اتا دانشنومه/دایره‌المعارف واری این کار ره هاکنه. خطی که اینجه استفاده کامبی خله فارسی جه نزدیک هسته چون امه تجربه سراق هدا که لاتین یا من‌دربیاردی خط‌ها ره مردم نتونّه راحت بخوندن و مشکل پیدا کانه ولی اتی تغییرات هم خط دله بوجود بیاردمی که وپ:مازرونی‌نویسی دله تونّی بخوندین چچی هستنه. هر کس هم تونده شه لهجه جا استفاده هاکنه و بقیه هم ونه دیگر کارورون ِلهجه ره احترام بی‌یلن. اینجه فرصتی هسته که مازرونی زوون ِبنویشتن و بخوندستن ره تمرین هاکنیم و وه ره اینتی بتتر حفظ هاکنیم. اگه شمه دل هم ونه که اِما ره کومک هاکنین، خله شونس بیاردنی، چون این ویکی ره داوطلب مردم گردننه و هرکس تونده ونه دله فعالیت هاکنه :) خش بمونی!