اين كاربر از كليه كساني كه در ويكي پديا مطلب مي نويسند و وقت گرانبهاي خود را در جهت گسترش زبان فارسي ، تبري/مازندراني ، گيلكي و كوردي صرف مي نمايند درود بيكران مي فرستد.